Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3INEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy i terytorialny integracji europejskiej.

Najważniejsze etapy w rozwoju integracji europejskiej.

Status prawny, struktura i instytucje Unii Europejskiej oraz wybrane polityki wspólnotowe.

Aktualne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do problematyki związanej z procesami integracji, które głównie dotyczą okresu po II wojnie światowej, jednak część zagadnień pozwala na poznanie i zrozumienie istoty integracji w ogóle. Student poznaje generalne i bardziej szczegółowe kwestie dotyczące współpracy państw europejskich. Ogólnie przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoretyczny wymiar integracji europejskiej

2. Historia integracji europejskiej

3. Ekonomiczne kwestie związane z integracja, w tym rozwój i stan obecny Unii Gospodarczo-Walutowej

4. Instytucjonalny rozwój integracji, w tym pojęcie systemu politycznego UE

5. Polityczny wymiar rozwoju integracji, w tym analiza systemu instytucjonalnego, rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

6. Zagadnienia wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

7. Społeczno-kulturowe aspekty

8. Polska w UE: początki członkostwa, obecna pozycja Polski w UE; dotychczasowy bilans członkostwa

9. Koordynacja polityki europejskiej w Polsce: struktura, instytucje

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) K. A. Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Integracja europejska. Uwarunkowania, istota i następstwa, ASPRA-JR, Warszawa 2023

2) K. A. Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Przyszłość Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2023

3) H. Wallace, M. Pollack, A. Young, Policy-Making in the European Union, Oxford 2010

4) K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2012

5) M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

6) M. Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004.

7) R.Kuźniar, Międzynarodowa Tożsamość Europy /w:/ E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002..

8) K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

9) E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.

10) K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

11) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007.

12) A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Warszawa 2006.

13) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

14) A. Nowak Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001.

15) S. Hix, The political system of the European Union, Palgrave 2003.

16) L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998.

17) R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 2000.

18) T. Łoś-Nowak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy Polski, „Przegląd Europejski” 1/2005.

19) C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.

20) L. Jesień, Wstęp do wybranych polityk Unii Europejskiej, Kraków 2007

21) R. Mieńkowska-Norkiene, Europejska Polityka Rozwoju: struktura, strategie i ewaluacja na przykładzie pomocy żywnościowej i wspierania rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Europejski 2(13)2006

22) R. Rybiński (red.), Kultura polska w zintegrowanej Europie, Toruń 2003.

Efekty uczenia się:

K_W04

Pojęcie i istota integracji europejskiej.

Obszary integracji europejskiej: terytorialny, instytucjonalno-prawny, polityczny, ekonomiczny, kulturowy i społeczny.

Społeczeństwo obywatelskie a procesy integracji europejskiej.

Polska w procesie integracji europejskiej.

K_W05

Istota demokracji i jej teoretyczny i praktyczny wymiar.

Poziom lokalny , regionalny, krajowy , europejski i światowy demokracji.

Demokracja materialna i proceduralna.

Demokracja z perspektywy różnych kierunków politycznych.

K_U02

Rozpoznawania uwarunkowań przebiegu i następstw zjawisk i procesów politycznych w sferze integracji europejskiej.

Prognozowania zjawisk i następstw politycznych procesów integracji.

Wyjaśniania funkcjonowania struktur instytucjonalnych, ekonomicznych i społecznych integracji europejskiej.

K_U06

Analizowania, syntezowania i porównywania różnych koncepcji polityk europejskich.

Analizowania relacji między różnymi kontekstami społecznymi polityki w sferze integracji europejskiej

K_K01

Aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu instytucji pozarządowych zaangażowanych w procesach integracji europejskiej.

Wypełniania funkcji zawodowych w instytucjach państwowych: lokalnych, regionalnych i centralnych oraz unijnych : wspólnotowych i międzyrządowych.

Występowania w roli eksperta w zakresie szeroko pojętej problematyki integracyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Test obejmujący wiedzę z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Wojtaszczyk
Prowadzący grup: Konstanty Wojtaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy i terytorialny integracji europejskiej.

Najważniejsze etapy w rozwoju integracji europejskiej.

Status prawny, struktura i instytucje Unii Europejskiej oraz wybrane polityki wspólnotowe.

Aktualne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do problematyki związanej z procesami integracji, które głównie dotyczą okresu po II wojnie światowej, jednak część zagadnień pozwala na poznanie i zrozumienie istoty integracji w ogóle. Student poznaje generalne i bardziej szczegółowe kwestie dotyczące współpracy państw europejskich. Ogólnie przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoretyczny wymiar integracji europejskiej

2. Historia integracji europejskiej

3. Ekonomiczne kwestie związane z integracja, w tym rozwój i stan obecny Unii Gospodarczo-Walutowej

4. Instytucjonalny rozwój integracji, w tym pojęcie systemu politycznego UE

5. Polityczny wymiar rozwoju integracji, w tym analiza systemu instytucjonalnego, rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

6. Zagadnienia wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

7. Społeczno-kulturowe aspekty

8. Polska w UE: początki członkostwa, obecna pozycja Polski w UE; dotychczasowy bilans członkostwa

9. Koordynacja polityki europejskiej w Polsce: struktura, instytucje

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) K. A. Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Integracja europejska. Uwarunkowania, istota i następstwa, ASPRA-JR, Warszawa 2023

2) K. A. Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Przyszłość Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2023

3) H. Wallace, M. Pollack, A. Young, Policy-Making in the European Union, Oxford 2010

4) K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2012

5) M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

6) M. Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004.

7) R.Kuźniar, Międzynarodowa Tożsamość Europy /w:/ E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002..

8) K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

9) E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.

10) K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

11) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007.

12) A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Warszawa 2006.

13) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

14) A. Nowak Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001.

15) S. Hix, The political system of the European Union, Palgrave 2003.

16) L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998.

17) R. Zięba, Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 2000.

18) T. Łoś-Nowak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy Polski, „Przegląd Europejski” 1/2005.

19) C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.

20) L. Jesień, Wstęp do wybranych polityk Unii Europejskiej, Kraków 2007

21) R. Mieńkowska-Norkiene, Europejska Polityka Rozwoju: struktura, strategie i ewaluacja na przykładzie pomocy żywnościowej i wspierania rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Europejski 2(13)2006

22) R. Rybiński (red.), Kultura polska w zintegrowanej Europie, Toruń 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)