Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne 2104-L-D3PMPU
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Dostępne na rynku podręczniki z zakresu PMP

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia PMP. Potrafi używać norm PMP do rozwiązywania prostych kazusów. Potrafi rozstrzygać co jest prawem, a co moralnością i kurtuazją międzynarodową. Jest świadomym obserwatorem rzeczywistości międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz aktywny status w systemie USOS. Egzamin planowo organizowany jest w sesji letniej; zaliczenie za semestr zimowy na podstawie obecności na zajęciach.1. Ocena 5 (bdb) z ćwiczeń podwyższa ocenę końcową z egzaminu o 1, przy założeniu, że ocena z egzaminu jest pozytywna. (2 (ndst) z egzaminu, nawet przy 5 (bdb) z ćwiczeń oznacza niezaliczenie przedmiotu);

2. Osoby z potwierdzonym na podst. KOS uzyskanym zaliczeniem przedmiotu PMP w ramach WPiA, kierunek Prawo, stacjonarne, jednolite, mogą, po okazaniu KOS, otrzymać decyzję koordynatorki przedmiotu (PG) o możliwości uznania oceny znajdującej się w KOS i tym samym uznania realizacji efektów uczenia się na kierunku Stosunki międzynarodowe I st. Obowiązkiem studenta jest złożenie prośby do koordynatorki przedmiotu (PG) o wpisanie oceny do protokołu przedmiotu w okresie trwania sesji egzaminacyjnej sem letniego roku akad. 2023/2024;

3. Do egzaminu końcowego mają prawo podejść jedynie osoby, które uzyskały zaliczenie dwóch sem. ćwiczeń;

4. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale zalecana, ponieważ egzamin końcowy z przedmiotu obejmuje całość materiału omawianego na ćwiczeniach i na wykładach;

5. Obowiązują, zgodnie z RS na UW, 2 terminy egzaminów (sesja letnia główna oraz sesja poprawkowa; przedmiot trwa 2 sem.

6. Sem. zimowy zaliczony automatycznie. Egzamin w sesji letniej pisemny wg opisu ogólnego (składa się z dwóch części)

Zakres tematów:

Pojęcie, istota i rozwój prawa międzynarodowego (PM)

PM – definicja. Podstawy obowiązywania PM. Pojęcie społeczności międzynarodowej. Charakterystyka PM i społeczności międzynarodowej. Sankcje w PM. Problemy przestrzegania PM. Systematyka PM. Najważniejsze zasady PM. PM a prawo wewnętrzne państw. Pojęcie prawa międzynarodowego prywatnego. Miejsce PM w krajowych porządkach prawnych.

Źródła PM

Pojęcie źródeł PM. Rodzaje źródeł PM. Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Umowa międzynarodowa. Zwyczaj międzynarodowy. Ogólne zasady prawa. Orzecznictwo sądów i doktryna OM. Uchwały organów organizacji międzynarodowych. Akty jednostronne państw. Pojęcie kodyfikacji PM.

Podmiotowość w PM

Pojęcie podmiotowości w PM i jego zakres. Podmioty prawa międzynarodowego: państwo; Stolica Apostolska; Zakon Kawalerów Maltańskich; organizacje międzynarodowe; powstańcy, strona wojująca. Osoby fizyczne i osoby prawne.

Uznanie międzynarodowe

Pojęcie uznania międzynarodowego. Rodzaje uznania. Przedmiot uznania – szczególnie uznanie państwa, uznanie rządu.

Terytorium w PM – zagadnienia ogólne

Pojęcie terytorium w PM. Terytorium państwowe. Suwerenność terytorialna. Nabycie terytorium. Przyrost terytorium. Integralność terytorialna. Prawo morza. Rzeki międzynarodowe. Kanały międzynarodowe. Przestrzeń powietrzna. Kosmos. Obszary podbiegunowe.

Ludność w PM

Zagadnienia ogólne – pojęcie ludności państwa. PM a ludność państwa. Obywatelstwo – definicja, znaczenie, sposoby nabycia i utraty. Problemy bezpaństwowości, podwójnego i wielorakiego obywatelstwa. Uchodżcy, azylanci, IDPs. Cudzoziemcy. Ekstradycja i jej zasady.

Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych

Rozwój pojęcia. Geneza odpowiedzialności. Norymberga i Tokio oraz zasady norymberskie. Kategorie zbrodni międzynarodowych – definicje. Trybunały karne powołane po 1990 r. – omówienie podstaw prawnych oraz aktualnego stanu spraw na wokandzie.

Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka

Zagadnienia definicyjne i wprowadzające. Najważniejsze umowy międzynarodowe w zakresie praw człowieka. Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka.

Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa

Pojęcie odpowiedzialności. Rodzaje odpowiedzialności. Deliktu a zbrodnia międzynarodowa. Formy ponoszenia przez państwo odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej, w tym retorsje i represalia.

Prawo traktatów

Pojęcie traktatu międzynarodowego. Szczegółowa analiza zapisów Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. oraz ich interpretacja. Sukcesja państw w zakresie umów międzynarodowych.

Prawo dyplomatyczne i konsularne (2 wykłady)

Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w SM. Prawo dyplomatyczne (głównie konwencja o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.) oraz prawo konsularne (głównie konwencja o stosunkach konsularnych z 1963 r.) występujące w stosunkach międzynarodowych. Zewnętrzne organy państwa w SM, ich kompetencje, przywileje i immunitety oraz znaczenie. Wewnętrzne organy państwa w SM, ich kompetencje, przywileje i immunitety oraz znaczenie.

Organizacje międzynarodowe (OM)

Pojęcie OM. OM jako podmiot PM. Rodzaje OM. ONZ. Inne wybrane OM. Międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych (w tym MTS)

Spory międzynarodowe – definicja, klasyfikacja. Metody pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych. MTS. Inne stałe sądy międzynarodowe.

Prawnomiędzynarodowe aspekty użycia siły zbrojnej

Geneza ograniczeń w odniesieniu do ius ad bellum. Zakaz agresji w PM. Problem interwencji humanitarnej. Odpowiedzialność za ochronę (RtoP).

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

Pojęcie MPHKZ. Zwyczajowe i umowne ograniczenie prowadzenia działań zbrojnych. Ochrona ofiar konfliktów międzynarodowych i niemiędzynarodowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala Aula Baszkiewicza
Patrycja Grzebyk 121/105 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)