Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe 2104-L-D5ORMI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura dostępna on-line:

- M. Proczek, Międzynarodowe organizacje międzyrządowe. Finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW, SGH, Warszawa 2013, https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Miedzyrzadowe_organizacje_miedzynarodowe_Magdalena_Proczek.pdf,

- E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenie, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2001.

- A. Florczak, A. Lisowska, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław 2014,

- B. Kużniak, M. Marcinko, M. Ignalevic-Citak, Organizacje międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2017, fragment: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/6/16700-organizacje-miedzynarodowe-brygida-kuzniak-fragment.pdf

Literatura:

1. J. Barcz,M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierowników zarządzania i administracji, Warszawa 2011.

2. Dokumenty Europejskie, opr. E. Przyborowska - Klimczak, E. Skrzydło - Tefelska, Lublin 1999.

3. H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.

4. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Warszawa 2000.

5. E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Złożenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

6. S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

7. S. Parzymies, R.Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.

8. I Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

9. Prawo w stosunkach międzynarodowych, opr. S. Bieleń, Warszawa 2004.

10. M. Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Warszawa 2015.

11. Roczniki Strategiczne

12. R. Zięba, Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 2004.

13. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

14. A. Gieryńska, Organizacja Współpracy Islamskiej, Warszawa 2017.

15. M. Pietraś, A. Wojtaszczyk (red.), Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa 2017.

16. E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student potrafi wskazać cechy chcarakterystyczne OM, rozpoznaje międzyrzadowe i pozarządowe OM, potrafi wyjaśnić zasady powstawania, funkcjonowania i rozwiązywania OM. Analizuje znaczenie OM w stosunkach międzyanrodowych.

Po ukończeniu ćwiczeń student zna przykładowe wybrane OM, potrafi wskazać cechy wspólne wszystkich OM, ale tez rozpoznaje, co je różni. Jest w stanie użyć konkretnych przykładów w celu uargumentowania swojej opinii na temat znaczenia OM w stisunkach międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin obejmujący całość tematyki wykładu i ćwiczeń.

Zakres tematów:

Wykład

Istota organizacji i ich zróżnicowanie. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych: uwarunkowania, procesy i sposoby kształtowania się organizacji międzynarodowych; znaczenie statutu. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych: organy, ich rodzaje i status prawny; relacje między organami; funkcjonariusze międzynarodowi; cele, zadania i funkcje organizacji międzynarodowych; procesy podejmowania decyzji; siedziba organizacji. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych i inne formy współpracy państw z instytucjami międzynarodowymi, przedstawicielstwa państw w organizacji i organizacji w państwach, motywy przynależności do organizacji międzynarodowych oraz współpracy z nimi. Stosunki między organizacjami międzynarodowymi. Organizacje międzynarodowe a stosunki międzynarodowe: rozwój i stan stosunków międzynarodowych a powstanie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych, wpływ organizacji międzynarodowych na ewolucję stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Analiza struktur i funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych (Rada Europy, NATO, UZE, OECD, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych itd.).

Ćwiczenia

I. Rada Europy

1. Geneza RE

2. Cele i zadania

3. Organy

4. Członkostwo

5. Funkcjonowanie

6. Rola i znaczenie RE

7. Polska w RE

II. OBWE

1. Funkcjonalny sposób powstania organizacji

2. Cele, zadania, funkcje OBWE

3. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjne)

4. Mechanizmy OBWE

5. Działalność OBWE

6. OBWE a organizacje europejskie i NZ

7. Polska w OBWE

III. NATO

1. Geneza i specyfika organizacji

2. Przekształcenia NATO w latach 90.

3. Cele, zadania, sfery aktywności

4. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjny)

5. Zintegrowana struktura wojskowa

6. Miejsce NATO w europejskiej "architekturze" bezpieczeństwa

7. Polska w NATO

IV-V. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Geneza, cele i zasady

2. Organy i proces decyzyjny

3. Aktywność NZ w dziedzinie politycznej, praw człowieka oraz społeczno - gospodarczej

4. Współpraca NZ z organizacjami systemu NZ

5. Polska w ONZ

VI. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Działalność

5. Grupa Banku Światowego

6. Polska w IBRD

VII. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Rola organów administracyjnych

5. Działalność

6. Polska w MOP

VIII. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

1. Geneza i ewolucja OECD

2. Cele i zadania

3. Organy i proces decyzyjny

4. System OECD

5. Główne dziedziny działalności

6. Polska w OECD

IX- X. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE

XI. Unia Afrykańska

!. Geneza

2. Organy, kompetencje, proces decyzyjny

4. Funkcje i główne dziedziny działania

5. System UA

XII/XIII. Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

1.Organizacja Współpracy Islamskiej

2. Organizacja Państw Amerykańskich

4. ASEAN

5. Organizacja Współpracy Islamskiej

6. OPEC

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych online, synchronicznie, Google Meet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala S. Czarnowskiego
Joanna Starzyk-Sulejewska 62/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)