Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria surowców mineralnych 1300-OISM3W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

- Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wyd. Geol., Warszawa,1991, 397.

- Wyszomirski P., Galos K., Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Wyd. AGH, Kraków, 2007, 283.

- Flis B., Wyszyńska A., Zarys technologii ceramiki, Wyd. Szk. i Pedagog., 1984, Warszawa, 512.

- Maślankiewicz K., Szymański A., Mineralogia stosowana, Wyd. Geol. Warszawa.1976, 464.

- Szymański A., Mineralogia techniczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, 459.

- Surowce mineralne świata (seria wydawnicza), Wyd. Geol., Warszawa.

- Pampuch R. – Współczesne materiały ceramiczne AGH 2005

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu wiadomości przekazywanych w ramach przedmiotu student posiada podstawową wiedzę o współczesnych materiałach mineralnych, w tym ceramicznych, ich roli w życiu gospodarczym i społecznym. Znajomość surowców (i ich właściwości ), metod wytwarzania, cech użytkowych materiałów mineralnych i ceramicznych. Znajomość surowców, ich właściwości, metod wytwarzania, cech użytkowych materiałów mineralnych.

- określa właściwości fizyczne i chemiczne surowców mineralnych;

- określa metody uszlachetniania i wzbogacania kopalin niezbędne dla osiągnięcia parametrów jakościowych produktu finalnego;

- określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców ceramicznych; ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W14 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_W19 - zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej lub ustnej.

Zakres tematów:

Historia i kierunki rozwoju inżynierii materiałowej, rola materiałów w rozwoju cywilizacji. Podstawowe procesy modyfikacji właściwości materiałów. Procesy przeróbki rud metali, surowców skalnych i ceramicznych. Wykorzystywanie naturalnych cech minerałów do zastosowań przemysłowych i związanych z ochroną środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem minerałów ilastych).

Podstawowe metody otrzymywania materiałów ceramicznych – proszki ceramiczne, otrzymywanie materiałów z fazy ciekłej, krystalizacja szkła. Podział i właściwości materiałów ceramicznych i kompozytów. Struktura materiałów ceramicznych. Bioceramika – podział, zakres wytwarzania i stosowania. Nanomateriały – właściwości, zakres i kierunki wykorzystania. Kompozyty na osnowie ceramicznej i polimerowej.

Polskie osiągnięcia inżynierii materiałowej w gospodarce międzynarodowej. Światowe tendencje w rozwoju inżynierii materiałowej, czołowe ośrodki naukowe i przodujące periodyki naukowe.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja uzupełniona prezentacjami multimedialnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 14:00, sala 2067
Krzysztof Szamałek 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)