Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria sterowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135TST
Kod Erasmus / ISCED: 11.913 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria sterowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

matematyka

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

dobre przygotowanie z analizy i równań różniczkowych zwyczajnych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wstępem do współczesnej teorii sterowania. Teoria jest ilustrowana licznymi przykładami z ekonomii, biologii, medycyny, fizyki i techniki.

Pełny opis:

Omówione zostaną ogólne metody teoria sterowania. Podane przykłady z ekonomii, biologii, medycyny, fizyki i techniki. W szczególności: sterowalność dla układów liniowych i nieliniowych, zasada ,,bang-bang'' dla układów liniowych, liniowe autonomiczne czaso-optymalne zagadnienia sterowania, twierdzenia o istnieniu dla zagadnień optymalnego sterowania, zasada Maksimum Pontriagina, warunki transwersalności, programowanie dynamiczne.

Literatura:

http://mst.mimuw.edu.pl/lecture.php?lecture=tst

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. Wie co to jest zagadnienie sterowania i liniowe zagadnienie sterowania;

2. Zna twierdzenia dotyczące lokalnej i całkowitej sterowalności dla liniowych układów sterowania;

3. Zna elementy teorii obserwowalności;

4. Zna twierdzenia dotyczące lokalnej i całkowitej sterowalności dla nieliniowych układów sterowania;

5. Zna i umie zastosować zasadę bang-bang;

6. Zna i umie zastosować teorie liniowych czasooptymalnych zagadnień sterowania;

7. Zna i umie zastosować zasadę maksimum Pontriagina dla liniowych czasooptymalnych zagadnień sterowania

8. Zna twierdzenia o istnieniu dla zagadnień optymalnego sterowania;

9. Potrafi sformułować i zastosować zasadę maksimum Pontriagina;

10. Zna warunki transwersalności;

11. Potrafi zastosować metody teorii sterowania w prostych przykładach z ekonomii, biologii, medycyny, fizyki i techniki

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie znaczenie teorii sterowania jako narzędzia służącego do zrozumienia praw przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)