Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie w skali genomowej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-719bTG2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie w skali genomowej 2
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty z technologii w skali genomowej dla bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Algorytmiczne i statystyczne aspekty nowoczesnych technik w skali genomowej. Zalety i ograniczenia różnych technik sekwencjonowania. Przykłady problemów i typowych dla nich metod algorytmicznych (m.in. grafy de Bruijna, transformacja Burrows'a-Wheeler'a) i statystycznych (np. analiza różnic w populacji, testowanie hipotez).

Pełny opis:

1. Sekwencjonowanie nowej generacji:

- różne techniki sekwencjonowania i ich dane wyjściowe,

- zastosowania: sekwencjonowanie znanych genomów i ich wyselekcjonowanych próbek (transkryptomy, egzomy, immunoprecypitacja), sekwencjonowanie "de novo", sekwencjonowanie "metagenomów",

- projektowanie eksperymentów i kontrola jakości wyników.

2. Problemy algorytmiczne i ich typowe rozwiązania:

- asemblacja sekwencji na podstawie krótkich odczytów (m.in. zastosowania grafów de Bruijna),

- odwzorowanie sekwencji na genomy (m.in. transformata Burrows'a-Wheeler'a i indeks Ferraginy-Manzini'ego),

- wykrywanie i reprezentacja osobniczych różnic w genomach (analiza pojedynczych mutacji oraz zaburzeń liczby kopii w różnego rodzaju danych genomowych)..

3. Problemy związane z szacowaniem różnic pomiędzy eksperymentami:

- różnicowa analiza ekspresji genów w RNA-seq,

- wykrywanie microRNA i long-non-coding-RNA w danych z sekwencjonowania.

Literatura:

"Large-scale genome sequence processing" M. Kasahara i S. Morishita, Imperial College Press, 2006

"Bioinformatics for High Throughput Sequencing" N. Rodríguez-Ezpeleta, M. Hackenberg i A.M. Aransay, Springer, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość typowych technik całogenomowych nowej generacji

- znajomość podstawowych rozkładów statystycznych opisujących nowoczesne pomiary na skalę genomową i algorytmów do ich analizy

Umiejętności:

- umiejętność wyboru właściwej techniki do zastosowania w danym problemie biologicznym.

- umiejętność właściwiego zaprojektowania eksperymentów z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych genomicznych i proteomicznych oraz analiza otrzymanych danych (K_U15)

- umiejętność wyboru modelu statystycznego do reprezentacji wyniku eksperymentu

- umiejętność implementacji wybranych algorytmów do analizy danych z sekwencjonowania nowej generacji

Kompetencje:

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01)

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami informatycznymi (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Podczas laboratorium, studenci będą pracować (indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych) nad projektami zaliczeniowymi związanymi z analizą danych z sekwencjonowania. Ocena końcowa jest pochodną oceny z projektu i (opcjonalnego) egzaminu ustnego.

Zaliczenie przedmiotu przez doktoranta wymaga wykonania projektów indywidualnie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)