Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4Eko22
Kod Erasmus / ISCED: 14.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest metodom stosowanym w do opisu procesów stochastycznych, zarówno tych występujących w fizyce jak i innych działach nauki, np. w ekonomii i medycynie.

Pełny opis:

Program:

 1. Rachunek prawdopodobieństwa
  1. Zmienne losowe: rozkłady, funkcje charakterystyczne, momenty, prawdopodobieństwa skumulowane, rozwinięcia kumulantowe
  2. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym
  3. Twierdzenie Bayesa
  4. Centralne Twierdzenie Graniczne
 2. Łańcuchy Markowa, procesy Brownowskie
  1. Procesy Markowa, stacjonarne, gaussowskie
  2. Równanie Bacheliera-Chapmana-Kołmogorowa
  3. Równanie M i jego własności
  4. Równania Fokkera-Plancka i Smoluchowskiego
  5. Równania Langevina
  6. Ruch Browna
 3. Teoria odpowiedzi liniowej
  1. Twierdzenia o fluktuacji i dyssypacji
  2. Wzory Greena-Kubo
  3. Relacje dyspersyjne
 4. Analiza harmoniczna
  1. Widmo mocy
  2. Twierdzenie Wienera-Chinczyna
 5. Metody Monte Carlo
  1. Metoda Metropolisa
  2. Przykłady (np. model Isinga)
Literatura:

 1. J. Jakubowski i Rafał Sztencel: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa
 2. M. Fisz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 3. R. Nowak: Statystyka dla fizyków wraz z cwiczeniami
 4. N.G. Van Kampen: Procesy stochastyczne w fizyce i chemii
 5. R. Kubo, M. Toda, N. Hashitsume: Fizyka statystyczna II. Mechanika statystyczna stanów nierównowagowych
 6. D.P. Landau, K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics
 7. P. Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Metody i kryteria oceniania:

Ocena opierać się będzie na ocenach cząstkowych z ćwiczeń (kolokwia) i egzaminie końcowym. W obu przypadkach należy przekroczyć 50% możliwych do uzyskania punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)