Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geochemia organiczna w poszukiwaniu węglowodorów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGOPW-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geochemia organiczna w poszukiwaniu węglowodorów
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką biomarkerów i ich zastosowania w przemyśle poszukiwawczym oraz wydobywczym surowców energetycznych – złoża węglowodorów.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zapoznanie studentów z aktualnymi teoriami nt. powstawania płynnych i gazowych węglowodorów oraz specyfiką przemian diagenetycznych i postdiagenetycznych związków organicznych

2. Zapoznanie uczestników z aparaturą służącą analizie jakościowej i ilościowej zawartości związków organicznych w skałach osadowych oraz ropie naftowej

3. Zapoznanie studentów z typami kerogenu materii organicznej i ich pochodzeniem

4. Ekstrakcja materii organicznej rozproszonej w skałach osadowych z użyciem rozpuszczalników organicznych w aparacie Soxletha, ekstrakcja ciecz-ciecz.

5. Różne formy chromatografii w rozdzielaniu związków organicznych (chromatografia kolumnowa, chromatografia cienkowarstwowa, chromatografia gazowa <GC>) oraz stosowane w praktyce analitycznej przystawki analityczne: spektrometr masowy (MS), jonizator płomieniowy (FID), spektrometria mas czasu przylotu (TOFMS)

6. Identyfikacja składu jakościowego węglowodorów w ekstraktach ze skał i/lub ropy naftowej z użyciem chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym

7. Identyfikacja związków organicznych - biomarkerów na podstawie chromatogramów (GC-MS) za pomocą aparatu Perkin-Elmer Clarus 500

8. Interpretacja warunków środowiskowych, rodzaju materii organicznej i paleotemperatur przy użyciu analizy biomarkerów i związków organicznych.

9. Korelacja skała macierzysta – węglowodory z użyciem poznanych związków.

Literatura:

Fabiańska M., 2007; Geochemia organiczna węgli brunatnych wybranych złóż Polski; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Hunt J. M.; 1996 Petroleum Geochemistry and Geology, 2nd edition. W.H. Freeman and Company.

Killops S., Killops V., 2005 – Introduction to organic geochemistry. Blackwell Publishing.

Peters K. E., Walters C. C., Moldowan J. M.; 2005; The Biomarker Guide vol. 1 & vol. 2; Cambridge University Press.

Szczepaniak W. – 2008 - Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Aktualne publikacje dotyczące badań z zakresu geochemii organicznej podawane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W02 – zna metody pozyskiwania i opracowywania materiałów geologicznych do celów zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, poznaje metody i narzędzia do tworzenia różnorodnych modeli geologicznych w oparciu o bazy danych

K_W05 – ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego i geograficznego, baz geoprzestrzennych danych geologicznych i środowiskowych, posiada znajomość specjalistycznego oprogramowania, wprowadzania, przetwarzania i sposobów wizualizacji danych w programach opartych na bazach danych geologicznych

K_W06 – zna nowoczesne instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w badaniach substancji mineralnych i organicznych, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod , zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_W07 – zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej oraz zasady optymalnego planowania badań z wykorzystaniem dostępnego zaplecza badawczego

K_W08 – ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach modelowych, zna zasady schematyzacji warunków geologicznych dla potrzeb modelowych

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

K_U02 – korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U03 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U04 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K07 – wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studentów podczas prac laboratoryjnych, przygotowanego wystąpienia oraz zaliczenia pisemnego lub ustnego po zakończeniu ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Słowakiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Słowakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Słowakiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Słowakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)