Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OOZE2W
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przyczyny i powody rozwoju stosowania odnawialnych źródeł energii (globalne zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów paliw kopalnych).Przegląd i systematyka odnawialnych źródeł energii (OZE). Ocena zasobów i możliwości wykorzystania energii geotermalnej (głębokiej i płytkiej), zasobów energii solarnej, wodnej, wiatru, wód, biomasy na tle zasobów paliw kopalnych. Podstawy prawne wykorzystania OZE. Struktura finansowa realizowanych w Polsce obiektów z wykorzystaniem OZE.

Pełny opis:

Zasoby paliw kopalnych, alternatywne nośniki energii. Zasoby energii geotermalne w Polsce na tle Europy. Metody badań, metodyka obliczeń zasobów. Opis pracujących w Polsce instalacji. Bariery w zastosowaniu energii geotermalnej. Wykorzystanie zasobów niskiej entalpii w pompach ciepła. Zasoby biomasy w Polsce, możliwości jej wykorzystania. Energia wiatru, zasoby, metody pomiaru, ograniczenia środowiskowe w stosowaniu. Energia słoneczna zasoby i możliwości wykorzystania. Energia płynącej wody – zasoby, ograniczenia w stosowaniu. Analiza porównawcza kosztów realizacji projektów ekologicznych zastosowania OZE oraz kosztów stosowanej energii.

Literatura:

Lewandowski M 2006 - Proekologiczne odnawialne źródła energii.

Solińska M., Soliński I. 2003 - Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej.

Górecki W. (red.) 2006 - Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student wykazuje: umiejętność analizy projektów inwestycyjnych, znajomość potencjalnych zasobów różnych źródeł OZE w Polsce oraz metody wyceny i wyboru źródła energii dla konkretnych przypadków.

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych)

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_W14 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotne

K_K07- jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (pisemne lub ustne), aktywność studentów na wykładach przy omawianiu analizy przypadku.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)