Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1100-GEOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z fizyki dla geologów

Strona przedmiotu
1300-OGSP2LCW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład składa się z trzech działów. Pierwszy z nich, poświęcony elementom geochemii ogólnej oraz kosmochemii, omawia m.in. zagadnienia powstawania pierwiastków w kosmosie, charakter i przyczyny zróżnicowania składu pierwiastkowego geosfer Ziemi. Drugi dział wykładu koncentruje się na związkach chemicznych geosfer zewnętrznych, a w szczególności litosfery. Omawiane są zjawiska powstawania minerałów pierwotnych i wtórnych, procesy wietrzenia minerałów skałotwórczych, itp. Trzeci dział prezentuje szczegółową charakterystykę geochemiczną ok. 12 wybranych pierwiastków, które stanowią poważne zagrożenie dla organizmów żywych (np. Cd, Al, As, Be, Tl). Na tym tle przedstawiane są anomalie geochemiczne obszaru Polski, procesy ekstrakcji pierwiastków, a także przykłady praktycznego wykorzystania badań geochemicznych (np. ochrona zabytków, prospekcja geochemiczna, zagrożenia azbestowe, geohazards).

Strona przedmiotu
1300-OGD1W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie zastosowania geodezji w geologii ze szczególnym uwzględnieniem informacji o odwzorowaniach kartograficznych, układach współrzędnych, metodach pomiarów geodezyjnych oraz współcześnie wykorzystywanych instrumentach geodezyjnych. Omówione będą również podstawy fotogrametrii naziemnej i lotniczej wraz z zagadnieniami nawigacji satelitarnej (GNSS).

W ramach ćwiczeń wykonywane będą zadania z zakresu geodezji i kartografii, w których wykorzystywana będzie wiedza dotycząca zasad tworzenia map, systemów oraz układów odniesienia wraz z wykorzystaniem informacji o układach współrzędnych stosowanych w Polsce. W ramach zajęć przewiduje się również prezentację instrumentów geodezyjnych oraz wykonanie podstawowych pomiarów terenowych przy pomocy teodolitu, niwelatora oraz odbiornika GPS.

Strona przedmiotu
1300-OGHIC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestralny wykład i stowarzyszone z nim ćwiczenia mają na celu przedstawienie geologicznej historii Ziemi, w tym dziejów samej planety i historii życia. Systematyczne omówienie historii Ziemi poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej. Fanerozoiczna historia Ziemi na tle tektoniki płyt ukazuje dalsze przekształcenia paleogeografii światowej, prowincje facjalne i biogeograficzne, zdarzenia tektoniczne i ewolucję basenów sedymentacyjnych. Rozwój kontynentów ilustrują głównie przykłady z Europy i Ameryki Północnej. Historia życia przedstawia główne etapy ewolucji i ekspansji biologicznej, radiacje i kryzysy, zmiany paleogeografii oraz ich powiązanie z fizyczną dynamiką planety.

Strona przedmiotu
1300-OGHIW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestralny wykład i stowarzyszone z nim ćwiczenia mają na celu przedstawienie geologicznej historii Ziemi, w tym dziejów samej planety i historii życia. Systematyczne omówienie historii Ziemi poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej. Fanerozoiczna historia Ziemi na tle tektoniki płyt ukazuje dalsze przekształcenia paleogeografii światowej, prowincje facjalne i biogeograficzne, zdarzenia tektoniczne i ewolucję basenów sedymentacyjnych. Rozwój kontynentów ilustrują głównie przykłady z Europy i Ameryki Północnej. Historia życia przedstawia główne etapy ewolucji i ekspansji biologicznej, radiacje i kryzysy, zmiany paleogeografii oraz ich powiązanie z fizyczną dynamiką planety.

Strona przedmiotu
1300-OGS2ZC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologię strukturalną można określić jako naukę o strukturach deformacyjnych, ich geometrii i procesach ich powstawania. Umiejętności nabyte w ramach przedmiotu pozwalają na rozpoznawanie, opisywanie i analizowanie struktur tektonicznych oraz odtwarzanie naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie. Stanowi przygotowanie do Kartowania Geologicznego, po którym studenci są w stanie podjąć samodzielną pracę w terenie.

Strona przedmiotu
1300-OGS2ZW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologię strukturalną można określić jako naukę o strukturach deformacyjnych, ich geometrii i procesach ich powstawania. Umiejętności nabyte w ramach przedmiotu pozwalają na rozpoznawanie, opisywanie i analizowanie struktur tektonicznych oraz odtwarzanie naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie. Stanowi przygotowanie do Kartowania Geologicznego, po którym studenci są w stanie podjąć samodzielną pracę w terenie.

Strona przedmiotu
1300-OGQ2LC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl ćwiczeniowy jest skorelowany z kolejnymi wykładami i stanowi uzupełnienie praktyczne wiedzy teoretycznej.

Strona przedmiotu
1300-OGQ2LW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia podstawowe pojęcia współczesnej geologii i geomorfologii, w szczególny sposób wyeksponowane są zagadnienia dotyczące związku krajobrazu i budowy geologicznej Polski.

Strona przedmiotu
1300-OGR2CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gruntoznawstwo zajmuje się badaniami właściwości gruntów i analizą zmian tych właściwości pod wpływem różnorodnych czynników, między innymi: składu granulometrycznego i mineralnego, chemizmu wód porowych, rodzaju gazów uwięzionych w przestrzeni porowe, własności fizykochemicznych, magnetycznych, elektrycznych, cieplnych, kapilarnych oraz struktury i tekstury.

Przedmiot traktuje o teoretycznych podstawach zjawisk fizykochemicznych zachodzących na powierzchni szkieletu gruntowego. Zjawiska te mają zasadniczy wpływ na zmienność właściwości fizycznych i mechanicznych różnych pod względem genetycznym, litologicznym oraz przemian postsedymentacyjnych typów gruntów.

Strona przedmiotu
1300-OKRT201 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje podstawy kartografii geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem metodyki sporządzania map geologicznych na podstawie prac terenowych. Omawiane są metody lokalizacji i dokumentacji zjawisk geologicznych, oraz ich graficznego przedstawiania. Szczegółowo omawiane są metody i techniki powierzchniowego kartowania geologicznego, podstawy geologicznej interpretacji zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych i radarowych a także elementy geologicznej kartografii wgłębnej.

Strona przedmiotu
1300-OKKG2L1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 108 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje praktyczną naukę wykonywania zdjęcia geologicznego oraz opracowywania na jego podstawie powierzchniowej mapy geologicznej. Uczestnicy kursu pracują w dwuosobowych zespołach tworzących 8-osobowe grupy, z których każda jest prowadzona przez asystenta. Zaliczenie kursu odbywa się w terenie i ma formę obrony zdjęcia geologicznego wykonanego przez zespół dwuosobowy.

Strona przedmiotu
1300-OKGH2L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

5-dniowe zajęcia terenowe odbywają się we wschodniej części Gór Świętokrzyskich; prezentowany jest rozwój facjalny, problemy stratygrafii i sedymentacji starszego paleozoiku synkliny Barda, kambru antyklinorium klimontowskiego i pasma głównego, dewonu synkliny bodzentyńskiej, mezozoiku płn.-wsch. obrzeżenia G. Świętokrzyskich oraz neogenu płn. części zapadliska przedkarpackiego.

Strona przedmiotu
1300-OKMQ2L1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geomorfologii i geologii czwartorzędu Polski środkowej i wschodniej na podstawie prezentacji stanowisk geologicznych, geomorfologicznych i antropogenicznych. Omówienie i demonstracja sposobów występowania osadów czwartorzędowych i ich związku z formą rzeźby terenu.

Strona przedmiotu
1300-OIMI2CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia z krystalografii i mineralogii oraz optyki kryształów. Studenci zapoznają się z podstawowymi prawami krystalograficznymi, typami sieci przestrzennej kryształów i układami krystalograficznymi. Omówione są przykładowe klasy krystalograficzne z podaniem niektórych substancji, krystalizujących w tych klasach. W ramach problematyki mineralogicznej omawiane jest miejsce mineralogii wśród nauk przyrodniczych, jej powiązania z naukami technicznymi, cechy minerałów i wybrane sposoby ich opisu. Przedstawiane są zasady systematyki minerałów wraz ze środowiskami występowania i zastosowaniami w innych dziedzinach. Studenci poznają wygląd kryształów pod mikroskopem w specjalnych preparatach i zasady identyfikacji mikroskopowej kryształów. Zajęcia wiążą się z petrografią, chemią i technologią chemiczną, krystalochemią, materiałami budowlanymi, surowcami ceramicznymi i metalurgicznymi, ochroną środowiska, gleboznawstwem, archeologią, muzealnictwem.

Strona przedmiotu
1300-OOZE2W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyczyny i powody rozwoju stosowania odnawialnych źródeł energii (globalne zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów paliw kopalnych).Przegląd i systematyka odnawialnych źródeł energii (OZE). Ocena zasobów i możliwości wykorzystania energii geotermalnej (głębokiej i płytkiej), zasobów energii solarnej, wodnej, wiatru, wód, biomasy na tle zasobów paliw kopalnych. Podstawy prawne wykorzystania OZE. Struktura finansowa realizowanych w Polsce obiektów z wykorzystaniem OZE.

Strona przedmiotu
1300-OPST2CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje prawdopodobieństwa i jego własności. Zmienne losowe, parametry rozkładów. Rozkłady zmiennych losowych: dwumianowy, Poissona, normalny, chi - kwadrat, Studenta. Zmienne losowe n - wymiarowe. Podstawowe pojęcia statystyki, metody pobierania prób. Szeregi statystyczne jednocechowe i ich opracowanie: szereg rozdzielczy, diagram, histogram, parametry rozkładu. Estymacja punktowa. Przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych; testy istotności. Populacje dwuwymiarowe: prosta regresji, współczynnik korelacji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów), korelacja krzywoliniowa.

Strona przedmiotu
1300-WPSEDP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sedymentologia jest nauką o powstawaniu skał osadowych, zajmuje się zarówno przebiegiem procesów transportu i depozycji osadów, badaniem współczesnych środowisk sedymentacji, jak również odtwarzaniem kopalnego zapisu tych środowisk. Przedmiot stanowi kontynuację Geologii Dynamicznej, wprowadza nowe pojęcia i rozszerza wiedzę dotycząca procesów egzogenicznych. Duży nacisk kładzie na fizyczne, fizyko-chemiczne i biologiczne podstawy procesów sedymentacyjnych. Prezentuje współczesne środowiska sedymentacji oraz w oparciu o zasadę aktualizmu geologicznego uczy odtwarzania paleośrodowisk. Stanowi podstawę dla dalszego toku kształcenia geologicznego, zwłaszcza w zakresie Analizy basenów sedymentacyjnych, Geologii złóż, Geologii historycznej oraz Geologii regionalnej.

Strona przedmiotu
1300-OWGFW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z 2 godz./tydz. wykładu. W ramach wykładów omawiane są wybrane metody geofizyczne w zakresie:

- ich teorii

- zastosowana

- przygotowania projektów badawczych

- opracowania wyników

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)