Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo geologiczne i górnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPGGW-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 10.905 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi. Przedstawiane są zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej.

Pełny opis:

Elementy wstępu do prawoznawstwa. Kodeks postępowania administracyjnego – zakres i systematyka. Ustawa prawo geologiczne i górnicze oraz inne akty prawne związane z działalnością geologiczną i górniczą. Historia kształtowania prawa górniczego w Polsce. Prawo własności złóż kopalin. Uprawnienia geologiczne. Proces koncesyjny. Obciążenia finansowe podmiotów geologicznych i górniczych. Ochrona i racjonalna gospodarka złożami.

Literatura:

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z późn. Zm.

LIPIŃSKI, A., MIKOSZ, R. 1995. Komentarz do ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Dom Wydawniczy ABC; Warszawa.

KOCOWSKI T., Małecki T., Wojtulek P. Prawo geologiczne i górnicze.Wyd.Beck 2020.

Lipiński A. Prawne podstawy geologii i górnictwa. Wy.Wolters Kluwer, 2020.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się ustawami oraz KPA. Możliwość stosowania pgg w pracy zawodowej. Wiedza dla postępowania egzaminacyjnego na stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.

KRK dla kierunku geologia poszukiwawcza

Efekty kierunkowe w obszarze wiedzy

K_W11 – zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej przedsiębiorczości

Efekty kierunkowe w obszarze umiejętności

K_U03 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U09 – zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych, zna podstawy prawidłowej gospodarki surowcowej i jej aspekty ekonomiczne

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 – Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, aktywność dyskusyjna, pisemne zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)