Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagospodarowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OZP3CW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość materiału z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, ochrony i kształtowania środowiska, kartowania geologicznego.

Skrócony opis:

Zagospodarowanie przestrzenne obejmuje techniczne i przyrodnicze metody planowania oraz optymalizacji funkcji terenów pod względem środowiskowym i gospodarczym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników geologicznych. Głównymi zagadnieniami są:

1. Istota, zakres, podstawy teoretyczne i zasady zagospodarowania przestrzennego. Procedury i dokumenty planistyczne.

2. Prawne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

3. Planowanie miejscowe, regionalne i krajowe

4. Sposoby i wskaźniki ilościowe różnych form zagospodarowania.

5. Systemy informacji przestrzennej w procedurach planistycznych – bazy danych, kartografia.

6. Waloryzacja geośrodowiskowa i geologiczna w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aplikacje GIS .

7. Dokumentowanie geologiczne i geologiczno – inżynierskie dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań ekofizjograficznych i ocen środowiskowych

8. Wpływ sposobów zagospodarowania na kształtowanie wskaźników degradacji terenu (duży i mały obieg biogeochemiczny, denudacja i przekształcenia rzeźby terenu) Zagospodarowanie terenu a kształtowanie retencyjności dorzecza i stosunków wodnych

9. Historyczne zmiany warunków przyrodniczych a współczesne stosunki przestrzenne.

10. Elementy ruralistyki w geologicznych uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego

11. Czynniki techniczne i geośrodowiskowe w budowie sieci infrastrukturalnych

12. Przegląd form budownictwa oraz funkcjonowania budowli inżynierskich w środowisku geologicznym

13. Geologia urbanistyczna

14. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

15. Analiza modelowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych – trendy rozwojowe.

Ćwiczenia obejmują:

1. Identyfikację czynników przyrodniczych uwzględnianych w zagospodarowaniu przestrzennym wybranego obszaru

2.Sporządzenie projektu badań geologicznych dla dokumentowania warunków geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych i środowiskowych - wybrany obiekt lub teren o planowanym sposobie zagospodarowania.

Literatura:

CYMERMAN R. (red) 2009 – Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego

KORENIK S., SŁODCZYK J. 2005 – Podstawy gospodarki przestrzennej Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

NIEWIADOWSKI Z. 2002 – Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa

OSTROWSKI W. 2001 Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i Środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

PĘSKI W. 1999 – Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Wyd. „Arkady”

SZPONAR A. 2003 – Fizjografia urbanistyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładów i ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W07 - zna narzędzia zarządzania w geologii

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U07 - stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja, AutoCad)

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_U10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

K_U11 - planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej,ekologicznej i zdrowotnej

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

K_K08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

W szczególności student uzyskuje znajomość prawnych, proceduralnych, geologicznych i technicznych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

• udział w wykładach

• indywidualne zapoznawanie się z zalecanymi źródłami prawnymi i metodycznymi

• bieżące sprawdzanie opanowywanie materiału

• końcowe zaliczenie pisemne

Ćwiczenia:

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

• ocena poprawności:

- zebrania i interpretacji danych

- proponowanych rozwiązań i wniosków

- formy graficznej i redakcji projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Artur Dziedzic, Dorota Porowska, Emilia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)