Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Petrologia skał magmowych i metamorficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WM-PSMMC
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Petrologia skał magmowych i metamorficznych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty modułowe do wyboru na I semestrze I roku st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien wykazać się umiejętnością posługiwania się mikroskopem polaryzacyjnym, umiejętnością rozpoznawania minerałów skałotwórczych i skał. Powinien znać procesy prowadzące do powstania skał magmowych, osadowych, metamorficznych, a także procesy magmowe i pomagmowe oraz środowiska sedymentacyjne.

Skrócony opis:

Celem praktikum Petrologia skał magmowych i metamorficznych jest poznanie petrologii skał magmowych i metamorficznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ich powstawania w odmiennych środowiskach geotektonicznych.

Petrologia skał magmowych zajmuje się genezą i procesami różnicowania się najważniejszych typów skał magmowych. Określa ich składy fazowe i geochemiczne, tekstury i możliwe środowiska powstawania.

Petrologia skał metamorficznych wyjaśnia procesy geologiczne prowadzącymi do powstania skał w warunkach metamorfizmu.

Przedstawia różne środowiska i geotektoniczne i facje metamorficzne oraz utwory z nimi związane.

Pełny opis:

Celem praktikum Petrologia skał magmowych i metamorficznych jest poznanie petrologii skał magmowych i metamorficznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ich powstawania w odmiennych środowiskach geotektonicznych.

Petrologia skał magmowych zajmuje się genezą i procesami różnicowania się najważniejszych typów skał magmowych, zarówno wylewnych, jak i głębinowych. Określa ich składy fazowe i geochemiczne, tekstury i możliwe środowiska powstawania. Podczas zajęć studenci zapoznają się z petrologią skał ultramaficznych (na ich podstawie omówiona zostaje budowa płaszcza ziemskiego), maficznych (ze szczególnym uwzględnieniem petrologii i geochemii różnych typów bazaltów i ich powiązania ze środowiskiem powstawania), skał budujących maficzne intruzje stratyfikowane (gabra, anortozyty), pośrednich (w kontekście procesów związanych ze środowiskiem subdukcji), skał niedosyconych krzemionką, oraz kwaśnych (ryolity oraz granitoidy, z uwzględnieniem identyfikacji tekstur związanych z procesami dyferencjacji stopu).

Petrologia skał metamorficznych wyjaśnia procesy geologiczne prowadzące do powstania skał w warunkach metamorfizmu.

Przedstawia różne środowiska geotektoniczne, facje metamorfizmu oraz utwory z nimi związane. Studenci rozwijają nabyte wcześniej umiejętności rozpoznawania minerałów i skał typowych dla warunków metamorfizmu oraz uczą się opisywać skały (rozpoznawać skład mineralny, tekstury, charakterystyczne zespoły mineralne definiujące warunki powstawania skały). Studenci klasyfikują zjawiska metamorficzne, wiążą poszczególne skały z facjami metamorfizmu regionalnego i kontaktowego. Opisują skały związane z metamorfizmem dyslokacyjnym. Na podstawie obserwacji zmiany składu mineralnego próbują odtworzyć ściężkę p-T.

Podczas zajęć z praktikum studenci dokumentują swoje obserwacje w formie raportu, zawierającego opis petrograficzny skały wraz z interpretacją dotyczącą warunków jej powstawania i późniejszych procesów, którym podlegała.

Literatura:

Gill R., 2010: Igneous Rocks and Processes - A Practical Guide. Wilej-Blackwell

Hibbard, M., J.1995: Petrography to petrogenesis. Prentice-Hall; New Jersey.

MacKenzie W. S., Guilford C., 1996: Atlas of rock forming minerals in thin section. Longman. 10th edition.

Manecki A., Muszyński M. (red.), 2008: Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Philpotts A.R., Ague J.J., 1999: Principles of igneous and metamorphic petrology. Cambridge Univ. Press.

Ryka W., Maliszewska A., 1991: Słownik petrograficzny. Wyd. Geol., Warszawa.

Yardley B. W. D., MacKenzie W. S., Guilford C., 1990: Atlas of metamorphic rocks and their textures. Longman Scientific & Technical. 1st edition.

Vernon R.H., Clarke G.L., 2008: Principles of Metamorphic Petrology.

Efekty uczenia się:

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W06 – zna nowoczesne instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w badaniach substancji mineralnych i organicznych, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod , zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

K_U07 – umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń, umie określić termodynamiczne warunki konieczne do powstawania określonych typów skał

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

Metody i kryteria oceniania:

Nabywane przez studentów umiejętności są monitorowane na bieżąco podczas ćwiczeń, gdyż nauczanie przedmiotu realizowane jest poprzez ciągły kontakt student - nauczyciel. Prowadzący w ciągu zajęć sprawdza umiejętności studenta poprzez zadawanie mu pytań, sprawdzanie i korygowanie błędów. Przy ocenie końcowej brana pod uwagę jest również aktywność studenta podczas zajęć.

Finalne sprawdzenie umiejętności nabytych na ćwiczeniach następuje na podstawie przygotowanego, kompletnego opisu płytki cienkiej. Zadaniem studenta jest rozpoznanie faz mineralnych, opisanie tekstury, nazwanie skały, określenie warunków jej powstawania i opisanie innych ważnych zjawisk widocznych pod mikroskopem w świetle spolaryzowanym. Wybrana skała pochodzi ze znanego stanowiska geologicznego, w związku z czym opisowi skały musi towarzyszyć krótki opis geologiczny rejonu. Przy ocenie końcowej brana pod uwagę jest również aktywność studenta podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 40 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda, Agnieszka Marcinowska
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda, Agnieszka Marcinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 40 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda, Agnieszka Marcinowska
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda, Agnieszka Marcinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)