Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty modułowe do wyboru na I semestrze I roku st. na kierunku geologia poszukiwawcza (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty modułowe do wyboru na I semestrze I roku st. na kierunku geologia poszukiwawcza
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1300-WM-GGEGC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia związane z lodowcami, ich termiką, ruchem oraz bilansem masy. Erozja i sedymentacja lodowcowa oraz transport lodowcowy. Osady i formy rzeźby lodowcowej. Interpretacja rzeźby lodowcowej (przedpola lodowców współczesnych, obszary zlodowaceń kontynentalnych i zlodowaceń górskich).

Strona przedmiotu
1300-WM-GGEGW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia związane z lodowcami, ich termiką, ruchem oraz bilansem masy. Erozja i sedymentacja lodowcowa oraz transport lodowcowy. Osady i formy rzeźby lodowcowej. Interpretacja rzeźby lodowcowej (przedpola lodowców współczesnych, obszary zlodowaceń kontynentalnych i zlodowaceń górskich).

Strona przedmiotu
1300-WM-KSDI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klastyczne systemy depozycyjne to konwersatorium stanowiące kontynuację Sedymentologii (1300-OSED2ZW) a jednocześnie przygotowanie do udziału w zajęciach z Praktikum z analizy facjalnej i wybranych elementów analizy basenów sedymentacyjnych (1300-WM-PAF) oraz Praktikum z sedymentologii skał klastycznych (1300-WM-PSSS). Konwersatorium to zajęcia prezentujące zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty nowoczesnej sedymentologii skał klastycznych które mogą być użyteczne z punktu widzenia poszukiwań węglowodorów.

Strona przedmiotu
1300-WM-MBSCW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są podstawowe metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) stosowanych w szeroko rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych surowców mineralnych. Prezentowane są podstawy teoretyczne metod, budowa aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady interpretacji otrzymanych danych.

Strona przedmiotu
1300-WM-MBPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd metod badawczych stosowanych w geologii czwartorzędu. Podstawy teoretyczne metod, wartość i interpretacja wyników, zastosowanie wybranych metod kameralnych i analiz laboratoryjnych w samodzielnej pracy.

Strona przedmiotu
1300-WM-PECZP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia zmiany paleoekologiczne w okresie czwartorzędu. Opiera się o analizę faunistyczną i florystyczną osadów czwartorzędowych. Opisuje grupy organizmów najczęściej w nich spotykane oraz ich zastosowanie w badaniach klimatyczno-środowiskowych czwartorzędu. Uczy zasad oznaczania i opisu szczątków organizmów oraz interpretacji na podstawie zidentyfikowanego materiału.

Strona przedmiotu
1300-WM-PSMMC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 40 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktikum Petrologia skał magmowych i metamorficznych jest poznanie petrologii skał magmowych i metamorficznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ich powstawania w odmiennych środowiskach geotektonicznych.

Petrologia skał magmowych zajmuje się genezą i procesami różnicowania się najważniejszych typów skał magmowych. Określa ich składy fazowe i geochemiczne, tekstury i możliwe środowiska powstawania.

Petrologia skał metamorficznych wyjaśnia procesy geologiczne prowadzącymi do powstania skał w warunkach metamorfizmu.

Przedstawia różne środowiska i geotektoniczne i facje metamorficzne oraz utwory z nimi związane.

Strona przedmiotu
1300-WM-PSMMW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 40 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Słowo „Petrologia” pochodzi z greckiego petros – skała, logos – nauka. Przedmiot ten wyjaśnia studentom problematykę powstawania i różnicowania się różnorodnych skał. Składa się z trzech równorzędnych, ściśle ze sobą związanych działów:

Petrologia skał magmowych zajmuje się genezą i procesami różnicowania się najważniejszych typów skał magmowych – zarówno głębinowych jak i wylewnych. Określa ich składy fazowe i geochemiczne, tekstury i możliwe środowiska powstawania.

Petrologia skał metamorficznych wyjaśnia procesy geologiczne prowadzącymi do powstania skał w warunkach metamorfizmu. Przedstawia różne środowiska i geotektoniczne i facje metamorficzne oraz utwory z nimi związane.

Strona przedmiotu
1300-WM-PAF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktikum łączące elementy seminaryjne z ćwiczeniowymi. Studenci przedstawiają prezentacje oraz wykonują zadania graficzne. Analiza facjalna obejmuje charakterystykę podstawowych systemów depozycyjnych na Ziemi i odtwarzanie procesów sedymentacyjnych w basenach poprzez interpretacje litofacjalno-batymetryczne. Wybrane elementy analizy basenów to m.in. podstawy stratygrafii sekwencji oraz odtwarzanie diagenezy skał na podstawie analiz geochemicznych i CAI. Praktikum obejmuje także modelowanie procesów depozycji w basenach sedymentacyjnych przy użyciu programów komputerowych.

Strona przedmiotu
1300-WM-PSSS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozszerza wiedzę o sedymentologii i metodach badań wybranych grup skał osadowych. W ramach zajęć uczestnicy wykonują analizy próbek skał i osadów w warunkach kameralnych i podczas pobytu w magazynie rdzeni wiertniczych.

Studenci poznają nowe metody badawcze, zapoznają się również z praktycznym wykorzystaniem graficznych i geologicznych programów komputerowych.

Wraz z innymi przedmiotami dotyczącymi sedymentologii uczestnictwo w zajęciach pozwala na całościowe poznanie zagadnień sedymentologicznych.

Strona przedmiotu
1300-WM-WSSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują część wykładową i część praktyczną. Na wykładzie student otrzymuje wiedzę teoretyczną na temat współczesnych środowisk sedymentacji wapiennej oraz wapiennych i dolomitycznych sukcesji kopalnych i ich interpretacji środowiskowej. W części praktycznej przeprowadzana jest kompletna analiza mikofacjalna, obejmująca rozpoznawanie składników i cementów, klasyfikację wapieni, interpretacje środowiska sedymentacji.

Strona przedmiotu
1300-WM-ZGISGP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Blok I:

W czasie zajęć studenci uczą się wykorzystywać pozyskane w terenie dane geochemiczne w celu wyznaczenia obszarów potencjalnie złożowych. Zadanie to będzie zrealizowane w środowisku oprogramowania GIS, poprzez integrację wielu warstw determinujących m.in elementy budowy geologicznej, potencjał surowcowy oraz dostępność górniczą.

Blok II:

W czasie drugiego bloku studenci uczą się dwóch języków programowania które mogą być przydatne w większych projektach GIS. Pierwszy to język „SQL”, który nadal pozostaje jednym z podstawowych języków baz danych. Drugim językiem jest „Python”, który oprócz bycia naukowym „lingua-franca” posiada wiele modułów przydatnych w GIS oraz jest wykorzystany jako język pisania skryptów w ESRI ArcGIS i alternatywnym oprogramowaniu (np. QGIS).

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)