Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy rynek surowców mineralnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMRSM-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy rynek surowców mineralnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zainteresowania w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych, znaczeniu surowców mineralnych we współczesnym świecie. Mogą być tu przydatne wiadomości wyniesione z takich wykładów jak Surowce mineralne oceanu światowego, Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Skrócony opis:

Surowce mineralne są niezbędnym czynnikiem rozwoju gospodarki na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym. Rynki surowcowe są zorganizowane w strukturach dotyczących zarówno po stronie popytu jak i podaży. Ceny surowców mineralnych podlegają ciągłym zmianom reagując na egzogeniczne i endogeniczne dla gospodarki czynniki. Ceny te zmieniają się zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Czynniki egzogeniczne (np. konflikty zbrojne, decyzje polityczne o nacjonalizacji denacjonalizacji sektora mineralnego) w szczególny sposób wpływają na sytuacje na międzynarodowych rynkach, zakłócenia dostaw, dostępność surowców, ceny. Wykład ma dać wiedzę o strukturze rynku surowcowego, rodzaju surowców na międzynarodowym rynku, czynnikach kształtujących ceny, międzynarodowych organizacjach surowcowych i ich zadaniach. Wykład ma charakter interdyscyplinarny łączący wiedzę z zakresu geologii gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii mineralnej, zarządzania.

Pełny opis:

Wiek XXI często określany jest wiekiem surowców mineralnych.

Wynika to z rozwoju gospodarczego świata, wzrostu globalnej liczby ludności i konieczności zaspokojenia jej potrzeb. Rozwój naukowo-techniczny i postęp technologiczny z jednej strony wymagają dostarczenia nowych nieznanych wcześniej lub niewykorzystywanych surowców mineralnych (REE, surowce krytyczne) z drugiej umożliwiają wydobycie i przeróbkę złóż kopalin, które wcześniej uznane były za nieprzydatne np. ze względu na niskie cechy jakościowe lub zbyt małą zawartość składnika użytecznego. Dodatkowo wymagania ochrony środowiska stwarzają popyt na surowce służące remediacji zanieczyszczeń chemicznych. Współczesny świat opiera swój rozwój na międzynarodowej współpracy gospodarczej, Słuchacze wykładu zostają zapoznani z przekrojowym zagadnieniem roli i znaczenia surowców mineralnych we współczesnym świecie , ewolucji i zmian jakie zachodzą na rynku surowcowym w wyniku oddziaływania różnych czynników w tym egzogenicznych dla gospodarek jak np. konflikty zbrojne. Przez stulecia rynki surowcowe ulegały ewolucji od monopolu na surowce w czasach kolonialnych i neokolonialnych do międzynarodowej współpracy gospodarczej. W procesie obrotu surowcami mineralnymi wielką rolę spełniają międzynarodowe giełdy surowcowe o zasięgu światowym (LME, NYMEX-COMEX) lub regionalnym (Kala Lumpur Stock Exchange). Poza giełdami w tym obszarze surowców mineralnych ogromną rolę odgrywają lub próbują odgrywać międzynarodowe organizacje surowcowe (np.OPEC, CIPEC, IBA). Ceny światowe surowców mineralnych kształtowane są przez giełdy mineralne reagujące na sygnały gospodarcze, polityczne i społeczne płynące ze świata. Poziom cen wpływa na rozwój bądź stagnacje międzynarodowych projektów surowcowych mających za zadanie uzupełnianie rezerw surowcowych w nowych udokumentowanych złożach kopalin. Strategia koncernów mineralnych musi być dostosowana do zmian na globalnym rynku. Wiąże się to z procesami internacjonalizacji, globalizacji i koncentracji jakie zachodzą na światowym rynku surowcowym. W trakcie wykładu omówione zostaną przykłady działania światowych firm mineralnych np., Biliton, Vale, Freeport. Istotny wpływ na strategię rozwoju takich koncernów ma wiedza o prawnych aspektach prowadzenia poszukiwań czy wydobycia kopalin w poszczególnych krajach. Podane i omówione zostaną podstawowe różnice w prawnych regulacjach obowiązujące np. w USA, Kanadzie, Australii czy RPA, także dotyczące prawa własności kopalin.

Literatura:

Szamałek K. 2007 – Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. PWN Warszawa

Bożyk P., Misala J., Puławski M. 2002 – Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE Warszawa

Rymarczyk J. 2004 - Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE Warszawa.

Mazurek S., Szamałek K., Woroszkiewicz M., Brzeziński D. 2022 - Złoża o znaczeniu ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i lokalnym– kryteria doboru i implikacje planistyczne. Prz.Geolog. vol.70, nr 3, 180-189.

Efekty uczenia się:

Student nabędzie wiedzę i zrozumienie o procesach zmian na rynkach surowcowych, w tym takich które dotyczą go bezpośrednio (np. zmian cen benzyny, materiałów budowlanych itp.). Będzie w stanie ocenić kierunki zmian jakie będą zachodzić na rynku surowcowym, jak wpłynie to na kursy akcji firm surowcowych krajowych i międzynarodowych, co pomoże mu na przykład w nabywaniu akcji firm surowcowych notowanych na giełdach.

Student zatem prawidłowo analizuje przyczyny i przebieg procesów na międzynarodowym rynku surowcowym, rozpoznaje sygnały które mogą wpłynąć na zmiany na tym rynku, rozumie konsekwencje jakie te zmiany spowodują w krajowej gospodarce.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w trakcie wykładów w dyskusji (na każdym wykładzie 20 minut poświęcone będzie na dyskusję i prezentację poglądów słuchaczy na omawiany temat), przygotowanie 10 minutowych wystąpień na wybrany i uzgodniony z prowadzącym temat z zakresu objętego wykładem.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)