Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215BM-W Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu "Biologia molekularna" studenci kierunku Biotechnologia muszą zaliczyć I i II rok studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Genomy. Sekwencjonowanie genomów. Omówienie wybranych genomów. Ewolucja genomów. Mikromatryce DNA. Pojęcie operonu. Przykłady różnych mechanizmów regulacji ekspresji genów prokariotycznych. Regulony. "Quorum sensing". Chromatyna. Replikacja, rekombinacja i naprawa DNA u eukariontów. Regulacja transkrypcji u eukariontów. Zjawisko interferencji RNA. Mechanizmy epigenetyczne. Translacja u eukariontów. Aminokwasy i łańcuch polipeptydowy. Fałdowanie białek. Modyfikacje posttranslacyjne białek.

Pełny opis:

Wykład

Genomy. Sekwencjonowanie genomów - metody i rys historyczny. Mapy genetyczne i fizyczne. Omówienie wybranych genomów - mitochondrialnych, plastydowych, bakteryjnych, eukariotycznych. Interpretacja sekwencji nukleotydowych. Pochodzenie intronów. Polimorfizm sekwencji. Analiza porównawcza genomów. Ewolucja genomów. Poliploidyzacja. Duplikacja. Powstawanie nowych genów. Horyzontalny przepływ genów. Pseudogeny. Sekwencje ruchome, palindromowe, satelitarne, mini- i mikrosatelitarne. Wyspy CpG. Izochory. Eksperymenty genomiczne. Wykorzystanie mikromatryc DNA. Pojęcie operonu. Przykłady różnych mechanizmów regulacji ekspresji genów na poziomie transkrypcji; operon laktozowy, operon arabinozowy, operon tryptofanowy. Regulacja na poziomie potraskrypcyjnym, translacji i potranslacyjnie. Regulacja z udziałem RNA. Pojęcie regulonów, grobalna regulacja funkcjonowania regulonów. "Quorum sensing" -regulacja na poziomie populacji. Replikacja, rekombinacja i naprawa DNA u eukariontów. Chromatyna. Organizacja strukturalna materiału genetycznego eukariontów: histony, nukleosomy; struktury chromatynowe wyższego rzędu. RNA: transkrypcja, obróbka transkryptów. Regulacja transkrypcji u eukariontów: polimerazy RNA, czynniki transkrypcyjne; remodelowanie chromatyny i modyfikacje histonów. Zjawisko interferencji RNA: mikroRNA i RNAi. Metylacja DNA i mechanizmy epigenetyczne. Translacja u eukariontów. Aminokwasy. Właściwości łańcucha polipeptydowego. Struktury drugo-, trzecio- i czwartorzędowe białek. Fałdowanie białek: katalizatory fałdowania, chaperony i chaperoniny. Modyfikacje posttranslacyjne białek.

Literatura:

Biologia molekularna bakterii. J. Baj, Z. Markiewicz. Wyd. PWN.

Biochemia. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wyd. PWN.

Biologia molekularna. Krótkie wykłady. P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White

Genetyka molekularna. P. Węgleński. Wyd. PWN.

Genomy. T.A. Brown

Introduction to Protein Structure. C. Branden, J. Tooze, Garland Publ.

Genes IX. B.Lewin

Brock Biology of Microorganisms. M.T. Madigan, J.M. Martinko

Materiały dostarczone przez zespół prowadzący.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Ma podstawową wiedzę w zakresie biologii molekularnej. Zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania komórek prokariotycznych i eukariotycznych (K_W01 Bt1).

2. Potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii biologii molekularnej (K_W02 Bt1).

3. Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych w zakresie biologii molekularnej (K_W04 Bt1).

4. Zna podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym (K_W04 Bt1).

5. Zna podstawy technik informatycznych i wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji z baz danych (K_W08 Bt1).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykazuje umiejętność wykorzystania podstawowych baz danych artykułów naukowych oraz sekwencji DNA i białek (K_U03 Bt1).

2. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych eksperymentalnych (K_U06 Bt1).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Wykazuje zdolność do efektywnego wykonywania pracy doświadczalnej w zespole (K_K04 Bt1).

Metody i kryteria oceniania:

Forma egzaminu końcowego: pisemna (test pojedynczego wyboru; test wielokrotnego wyboru; pytania opisowe). Warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie 60% możliwych do zdobycia punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Marta Koblowska, Monika Radlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.