Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia środowisk -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215MIKS-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.404 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia środowisk -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość biologii i chemii i na poziomie licealnym w zakresie rozszerzonym, znajomość mikrobiologii

Skrócony opis:

Przedmiot ma za celu przedstawienie podstawowych wiadomości o mikroorganizmach ich bioróżnorodności oraz rozmieszczeniu w biosferze. Omówione są też: Strategie rozwoju mikroorganizmów; Czynniki biotyczne i abiotyczne ekosystemu; Wody i lądy jako środowisko życia; Mikroorganizmy a środowiska skrajne oraz inne środowiska zasiedlane przez mikroorganizmy. Mikrobiologia atmosfery jako łącznik między środowiskami. Interakcje między mikroorganizmami. Zjawisko syntrofii. Ryzosfera. Mykoryza. Biofilmy i ich powszechność w środowisku. Rola mikroorganizmów w degradacji materii organicznej i obiegu pierwiastków w biosferze. Mikroorganizmy w ochronie środowiska naturalnego i biotechnologii środowiskowej (oczyszczanie ścieków, kompostowanie, bioremediacja gruntów i terenów skażonych, ługowanie metali z rud, dezodoryzacja gazów, biosensory). Metody badawcze rekomendowane w mikrobiologii środowiskowej. Na ćwiczeniach studenci uczą się ponadto podstawowych technik mikrobiologicznych.

Pełny opis:

Opis wykładu

1. Charakterystyka mikroorganizmów, bioróżnorodność oraz rozmieszczenie w biosferze (małe, liczne, ewolucyjnie stare, gatunkowo liczne, hodowalne lub niehodowalne; zróżnicowane morfologicznie, strukturalnie, genetycznie, fizjologicznie, ekologicznie; klasyfikacja i filogeneza). Ilość gatunków w ekosystemie lub zespole mikroorganizmów (microbial community); dominacja gatunkowa; sukcesja; łańcuch troficzny; typy troficzne. Krążenie pierwiastków (węgiel, azot, siarka, fosfor, żelazo); szybkość przepływu pierwiastków biogennych; przepływ energii; szlaki metaboliczne (wykorzystanie: źródeł energii, donorów elektronów, akceptorów elektronów, tworzenie produktów metabolicznych). 2. Czynniki abiotyczne i biotyczne ekosystemu (warunki fizyczne a wzrost mikroorganizmów: temperatura, pH, Eh, ciśnienie osmotyczne, światło, promieniowanie, związki nieorganiczne i organiczne. Środowiska zasiedlane przez mikroorganizmy, ekstremofile. Interakcje między mikroorganizmami. Biofilmy i ich powszechność w środowisku. 3. Woda jako środowisko życia bakterii (klasyfikacja wód powierzchniowych, warstwy i strefy w środowisku wodnym, typy miktyczne jezior, produktywność, status troficzny jezior, strefy saprobowe, typy bakterii w wodach, pętla mikrobiologiczna i jej rola). 4. Mikrobiologia atmosfery jako łącznik między środowiskami. 5. Mikroorganizmy w ochronie środowiska naturalnego i biotechnologii środowiskowej. Oczyszczanie ścieków, kompostowanie, bioremediacja gruntów i terenów skażonych zanieczyszczeniami, ługowanie metali z rud, dezodoryzacja gazów, biosensory. 7. Metody badawcze rekomendowane w mikrobiologii środowiskowej.

Literatura:

1. Błaszczyk, M.K. Mikrobiologia środowisk. Warszawa, PWN, 2014.

2. Baj, J. Mikrobiologia. Warszawa, PWN, 2018.

3. Baj J., Markiewicz, Z. Biologia molekularna bakterii. Warszawa, PWN, 2015.

4. Błaszczyk, M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa, PWN, 2007.

5. Klimiuk, E., Łebkowska, M. Biotechnologia w ochronie srodowiska. Warszawa, PWN, 2008.

6. Kunicki-Goldfinger, W. Życie bakterii. Warszawa, PWN, 2007.

7. Schlegel, H.G. Mikrobiologia ogólna. Warszawa, PWN, 2008.

8. Madigan, M.T., Bender, K.S., Buckley, D.H., Sattley, W.M., Stahl, D.A. Brock Biology of Microorganisms, Global Edition. Pearson Education Limited, 2018.

9. Whitman, W.B. Bergey's Manual of Systematic of Archaea and Bacteria. John Wiley & Sons, Inc., 2015.

10. White, D., Drummond, J., Fuqua, C.The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes. Oxford University Press, 2011.

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego wykładem i ćwiczeniami student:

Wiedza:

- Rozumie zasady hierarchicznej organizacji życia, od cząsteczki po biosferę, i stosuje pojęcia niezbędne dla ich zrozumienia i opisu (K_W07 BI1)

- Zna ogólne uwarunkowania środowiskowe życia oraz wpływ czynników środowiskowych na funkcjonowanie mikroorganizmów prokariotycznych (K_W14 BI1)

- Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii biochemicznej, mikrobiologicznej, genetyki mikroorganizmów i oraz biologii środowiskowej mikroorganizmów (K_W13 BI1; K_W03 BT1; K_W08 BT1)

- Ma wiedzę w zakresie podstawowych zastosowań mikrobiologii w życiu społeczno-gospodarczym (K_W19 BI1)

Umiejętności:

- Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych (K_U03 BT1; K_U07 BT2)

- Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany (K_U11 BT1; K_U10 BI1)

Kompetencje społeczne:

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk przyrodniczych (K_K04 BI1, K_K06 BI1, K_K06 BT1; K_K07 BI2; K_K01 BI2)

- Rozumie zjawiska biologiczne, fizyczne i chemiczne zachodzące w przyrodzie (K_K01BT1, K_K01BT2)

- Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i biologii mikroorganizmów oraz potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały (K_K11BT1, K_K11BT2, K_K03BI2)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia egzaminu

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z egzaminu pisemnego (test zamknięty jednokrotnego wyboru).

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jagielski
Prowadzący grup: Zofia Bakuła, Piotr Golec, Tomasz Jagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jagielski
Prowadzący grup: Zofia Bakuła, Piotr Golec, Tomasz Jagielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)