Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216IMM-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immunologia -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Słuchacze powinni wykazywać znajomość podstaw funkcjonowania układu odpornościowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy mechanizmów regulacji układu odpornościowego ssaków związanych z jego rozwojem i podstawowymi funkcjami biologicznymi - obroną, nadzorem i utrzymywaniem homeostazy. Omawiane są mechanizmy regulacji odpowiedzi komórek obronnych na antygeny obce i własne oraz w warunkach niezależnych od antygenu. Wyjaśniane są mechanizmy odpowiedzialne za nadmierną lub nieprawidłową aktywność układu odpornościowego oraz modulacja funkcji obronnych przez czynniki immunosupresyjne i techniki inżynierii genetycznej.

Pełny opis:

Wykład stanowi kontynuację i rozszerzenie tematyczne zagadnień omawianych w ramach wykładu „Podstawy immunologii”. Dwa pierwsze wykłady poświęcone są podstawom funkcjonowania układu odpornościowego, kolejne – nowym zagadnieniom lub omawianym wcześniej lecz rozszerzonym o najnowsze osiągnięcia z dziedziny immunologii z uwzględnieniem immunologii klinicznej.

1. Wprowadzenie cz. 1: mechanizmy odporności wrodzonej

2. Wprowadzenie cz.2: mechanizmy odporności nabytej

3. Genetyczne podłoże odporności

4. Rola komórek prezentujących antygen, antygenów i przeciwciał w regulacji odporności

5. Mechanizmy tolerancji immunologicznej

6. Interakcje układu odpornościowego z układem nerwowym i endokrynowym

7.Mechanizmy obrony przed patogenami oraz interakcje układ odpornościowy/patogen

8. Mechanizmy nieprawidłowej i nadmiernej aktywności układu odpornościowego : nadwrażliwość, choroby autoimmunizacyjne

9. Niedobory odporności: ich rodzaje i przyczyny ich powstawania

10. Odpowiedź immunologiczna na alloantygeny

11. Odpowiedź immunologiczna w przebiegu ciąży, interakcje płód/matka

12. Mechanizmy odporności przeciwnowotworowej

13. Immunomodulacja: mechanizmy działania związków immunosupresyjnych, terapia genowa, stosowanie komórek odpornościowych w terapii i do produkcji szczepionek, metody wzmożenia aktywności układu odpornościowego

14. Funkcjonowanie układu odpornościowego niezależne od kontaktu z antygenem w warunkach normalnych i sterylnych

15. Problemy współczesnej immunologii (największe odkrycia minionego roku).

Literatura:

1. Kuby Immunology. Kindt T.J., Goldsby R.A., Osborne B.A., W.H.Freeman and Company, New York 2007.

2. Janeway’s Immunobiology. Murphy K., Travers P., Walport M.Garland Science, New York 2008.

3. Immunologia Kliniczna, Chapel H., Haeney M., Misbah S., Snowden N., Wyd. CZELEJ, Lublin 2009.

4. Immunologia, Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. PWN Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Opanowanie przez studenta materiału objętego wykładem skutkuje wyszczególnionymi poniżej efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

WIEDZA

1. Ma szeroką wiedzę w zakresie mechanizmów odporności wrodzonej i nabytej ssaków oraz roli układu odpornościowego w utrzymaniu homeostazy organizmu (K_W05)

2. Zna szeroki zakres pojęć terminologicznych i definicji stosowanych do opisywania funkcji i roli układu odpornościowego oraz najnowszą literaturę z immunologii (K_W06)

3. Dostrzega rozwój badań w dziedzinie immunologii i rozróżnia rangę poszczególnych odkryć w zakresie teoretycznym i aplikacyjnym (K_W18)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem nowożytnym (j. polski lub j. angielski) w stopniu umożliwiającym korzystanie z publikacji ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej w dziedzinie immunologii oraz potrafi dokonywać selekcji informacji (K_U03, K_U04)

2. Potrafi samodzielnie opracować problem naukowy na podstawie wyselekcjonowanej literatury naukowej (K_U08)

3. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany (K_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie konieczność aktualizowania wiedzy i krytycznego analizowania informacji pochodzących ze źródeł naukowych (K_K07)

2. Rozumie potrzebę przekazywania informacji o nowych osiągnięciach w zakresie immunologii ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla odporności człowieka. (K_K02)

3. Potrafi przekonać innych ludzi w społeczeństwie o konieczności rozwoju badań z zakresu immunologii i korzyści z nich wynikających dla rozwoju nauki i zdrowia człowieka (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nadzieja Drela, Grażyna Korczak-Kowalska
Prowadzący grup: Katarzyna Bocian, Nadzieja Drela, Grażyna Korczak-Kowalska, Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7338adbcb (2022-10-06)