Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza biochemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225ABCH
Kod Erasmus / ISCED: 13.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza biochemiczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, MIKROBIOLOGIA OGÓLNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biochemia 1400-113BCH
Chemia organiczna 1200-112CHOR

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia 1400-113BCH
Chemia organiczna 1200-112CHOR

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z chemii organicznej oraz biochemii.

Skrócony opis:

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków wielkocząsteczkowych i drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy chromatografii, sączenie molekularne, elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, spektrometria mas, NMR.

Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas cząsteczkowych białek metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych do charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie izolowanych protoplastów roślinnych z liści, badanie aktywności enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych prekursorów w badaniach szlaków metabolicznych.

Pełny opis:

Tematyka referatów: Metody izolowania protoplastów, jąder, chloroplastów, mitochondriów, mikrosomów, aparatu Golgiego, DNA, RNA, białek, lipidów. Różnorodne metody rozdzielania i oczyszczania związków. Chromatograpfia podziałowa, adsorpcyjna, powinowactwa, hydrofobowa, kowalencyjna, na unieruchomionych jonach metali ciężkich, jonowymienna, gazowa, cieczowa, sączenie molekularne, elektroforeza. Dializa i elektrodializa. Promieniotwórczość, izotopy, metody pomiaru radioaktywności, zastosowanie izotopów w biologii. Spektrofotometria w świetle widzialnym, ultrafioletowym i w podczerwieni. Spektrometria mas i rezonans magnetyczny. Wirowanie i ultrawirowanie.

Ćwiczenia: 1. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białek metodą sączenia molekularnego. 2. Elektroforeza białek w żelu poliakrylamidowym 3. Potencjometryczne miareczkowanie aminokwasów. 4. Oznaczanie pojemności buforowej. 5. Oznaczanie pK uracylu za pomocą pomiarów spektrofotometrycznych. 6. Izolowanie protoplastów z tkanki miękiszowej liści nagietka. 7. Badanie włączania [1-14C]octanu sodu do kwasu oleanolowego w protoplastach otrzymanych z liści nagietka. 8. Zastosowanie CH314COONa do znakowania steroli w pędach nagietka. 9. Badanie aktywności amoniakoliazy fenyloalaninowej z koleoptyli jęczmienia. 10. Wpływ grup funkcyjnych na właściwości chromatograficzne związków. 11. Badanie struktury flawonoidów metodą analizy spektralnej.

Literatura:

1. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

2. Szcepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2005

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa 2005

4. Malepszy S., Biotechnologia roślin, PWN, Warszawa 2001

5.Chandra P., Appel W., Metody badawcze stosowane w biologii molekularnej, PWN, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

Biologia – Biologia molekularna

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze (metody izolowania i charakteryzowania komórek, organelli komórkowych, makrocząsteczek i związków drobnocząsteczkowych), stosowane w naukach biologicznych. (S2_W01)

Zna zasady planowania eksperymentu oraz podstawy stosowania różnych metod analitycznych w biochemii. (S2_W03)

Zna i rozumie zasady funkcjonowania prostej aparatury analitycznej. (S2_W03)

Potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego zaplanować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod analitycznych; umie zaproponować techniki przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić ich przydatność dla badanego materiału (S2_U01)

Potrafi zbierać i interpretować dane empiryczne. (S2_U01)

Potrafi dyskutować o zastosowaniach metod analitycznych i poprawnie wnioskować na podstawie danych z różnych źródeł, w tym literatury naukowej i źródeł elektronicznych (S2_U02)

Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania i współorganizując pracę całego zespołu (S2_U03)

Wykazuje odpowiedzialność za zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych i dba o bezpieczne warunki pracy. (S2_K03)

Biologia – Mikrobiologia ogólna

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze (metody izolowania i charakteryzowania komórek, organelli komórkowych, makrocząsteczek i związków drobnocząsteczkowych), stosowane w biochemii. (S1_W02)

Zna zasady planowania eksperymentu oraz podstawy stosowania różnych metod analitycznych. (S1_W03)

Zna i rozumie zasady funkcjonowania prostej aparatury analitycznej stosowanej w analizie biochemicznej. (S1_W04)

Potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego zaplanować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod analitycznych; umie zaproponować techniki przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić ich przydatność dla badanego materiału (S1_U01)

Potrafi zbierać i interpretować dane empiryczne. (S1_U01)

Potrafi dyskutować o zastosowaniach metod analitycznych i poprawnie wnioskować na podstawie danych z różnych źródeł, w tym literatury naukowej i źródeł elektronicznych (S1_U02)

Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania i współorganizując pracę całego zespołu (S1_U03)

Wykazuje odpowiedzialność za zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych i dba o bezpieczne warunki pracy. (S1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają wykonanie i opisy ćwiczeń laboratoryjnych, przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz egzamin końcowy.

Warunki zaliczenia zajęć:

uczestnictwo w co najmniej 85% zajęć, aktywny udział w pracach laboratoryjnych, przygotowanie sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń (obejmujące opracowanie wyników eksperymentów), przygotowanie i wygłoszenie prezentacji ustnej (seminarium) na temat wyznaczony przez prowadzącego.

Warunki zaliczenia egzaminu:

Egzamin pisemny (opisowy, pytania otwarte). Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Seminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szakiel
Prowadzący grup: Anna Szakiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)