Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja obrazowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226INFOB
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja obrazowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykorzystanie obrazu (fotografii) jako narzędzia intelektualnego w nauce i życiu codziennym. Ćwiczenie sprawności "patrzenia" w kategoriach intelektualnych i emocjonalnych.

Zapoznanie z najważniejszymi technikami obrazowania z uwzględnieniem szerokiego zakresu skali przestrzennej i spektrum elektromagnetycznego.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia z informacji obrazowej dotyczą obrazowania - pozyskiwania zdjęć w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego, w różnych skalach (od mikroskopów po satelity) i w różnych środowiskach (podwodne, podziemne, naziemne, lotnicze, kosmiczne) oraz ich zastosowań w badaniach naukowych.

Nauczymy się analizy i interpretacji zdjęć, a także czytania i wypowiadania się językiem obrazów zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej (estetycznej).

W ramach ćwiczeń studenci mają za zadanie wykonanie prac na zadany temat lub przy pomocy omawianej techniki obrazowania.

Przygotowanie fotograficzne i posiadany sprzęt nie są istotne - rozwijana jest przede wszystkim umiejętność twórczego myślenia, spostrzegawczości i zdolności wypowiedzi.

Pełny opis:

Przedmiot łączy zagadnienia związane z aspektami teoretycznymi i technicznymi dotyczącymi wykorzystania obrazowania w różnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego z koncepcją informacji obrazowej rozumianej jako interdyscyplinarny kierunek oparty na koncepcji przyrodniczej roli obrazu traktowanego jako zjawisko biologiczne.

Informacja obrazowa oparta na nośniku elektromagnetycznym, najszybszym ze znanych w przyrodzie, i formowana w unikalnej w środowisku przyrodniczym strukturze obrazu, być może odegrała decydującą rolę kształtowania się mózgu i naszej świadomości w ewolucji organizmów.

Autorem tego oryginalnego i nowoczesnego ujęcia jest dr Marek Ostrowski. A jego omawianie jest prowadzone na przykładzie praw, które rządzą obrazem, jego struktury przyrodniczej, uwarunkowań fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych.

Na wykładach omawiane są specjalistyczne techniki zobrazowań w poszczególnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego od kwantowego przez rentgenowskie, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, termalne, radarowe aż po radiowe. Obraz uzyskany dzięki tym technikom i odbierany zmysłowo ulega następnie różnego rodzaju transformacjom biologicznym i intelektualnym aż po poziom świadomej analizy i interpretacji. Znajomość tych mechanizmów pozwala zrozumieć, co tak naprawdę widzimy, jaka jest relacja tego co widzimy bezpośrednio lub poprzez zdjęcia w stosunku do rzeczywistości.

Wśród wielu możliwych tematów są m. in. zobrazowania naziemne, lotnicze i satelitarne, fotografia podwodna, fotografia mikroskopowa i makroskopowa, język wizualny i jego ewolucja, ciągi znaczeniowe formalne i intuicyjne, język obrazów w nauce i w życiu codziennym.

W trakcie ćwiczeń prowadzone będą pokazy różnych technik obrazowania oraz omawiane będą prace uczestników zajęć.

W zależności od zainteresowania i poziomu zaawansowania uczestników możliwe będzie:

- zapoznanie się z analogowymi (własnoręczne wywoływanie materiału światłoczułego) i cyfrowymi technikami fotograficznymi (poznanie technicznych aspektów działania cyfrowych matryc).

- poznanie termografii: zdalnego pomiaru rozkładu temperatury z uwzględnienie zagadnień emisyjności badanych powierzchni

- wykonanie zobrazowań hiperspektralnych obejmujących dziesiątki, setki kanałów spektralnych (kolorów) pozwalających na bardziej szczegółowe różnicowanie badanych zjawisk i obiektów

- zrozumienie zależności obserwowanych cech od skali zobrazowania (od poziomu mikroskopowego do satelitarnego)

- poznanie tajników wykorzystania zdalnie sterowanych platform latających do pozyskiwania informacji obrazowych o środowisku.

Literatura:

Ostrowski M., 1994, Informacja obrazowa, praca zbiorowa, WNT

Ostrowski M., 1996 Informacja obrazowa strategią ewolucji, SCI-ART

Efekty uczenia się:

- Znajomość podstaw klasycznego fotografowania.

- Świadomość, czym jest obraz jako nośnik informacji

- Znajomość podstawowych technik obrazowania

- Poznanie zasad percepcji przestrzeni na poziomie inteligencji podświadomej i świadomej (racjonalnej)

- Wykorzystanie obrazu jako z jednej strony narzędzia badawczego, z drugiej jako formy wypowiedzi.

- Zrozumienia pojęcia rozdzielczości czasowych, przestrzennych oraz

spektralnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń na podstawie wykonanych zadań oraz umiejętności przedstawienia swoich prac.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chiliński
Prowadzący grup: Michał Chiliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chiliński
Prowadzący grup: Michał Chiliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)