Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne multimedia w dydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-2NMMWD
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne multimedia w dydaktyce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu z nowoczesnymi technikami multimedialnymi, które mogą być wykorzystywane podczas przekazywania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych dla celów dydaktycznych i popularyzatorskich. Zajęcia obejmują techniki realizacji nagrań wideo i audio, techniki montażu zarejestrowanego materiału oraz uzupełniania go grafikami i animacjami.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą nabywali umiejętności tworzenia nagrań wideo i audio.

W ramach zajęć studenci będą zapoznawali się z następującymi zagadnieniami:

• podstawowe informacje o obrazie i dźwięku cyfrowym,

• przegląd oprogramowania do edycji wideo i audio,

• techniki rejestracji obrazu i dźwięku,

• wykorzystanie oświetlenia podczas rejestracji nagrań,

• montaż uzyskanych materiałów wideo i audio,

• wykorzystanie nagrań pozyskanych z innych źródeł (np. fotopułapki, drony, obraz mikroskopowy),

• uzupełnianie filmów elementami statycznymi – planszami, zdjęciami,

• nanoszenie na materiał wideo dodatkowych elementów graficznych

• podstawy tworzenia animacji w zakresie prezentacji zjawisk biologicznych, fizycznych lub chemicznych,

• cyfrowe formaty zapisu filmów,

• przygotowanie materiałów wideo na potrzeby prezentacji w internecie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wie jakie są techniczne możliwości przekazywania wiedzy w formie nagrania wideo i audio, wie jakie są metody pracy z materiałem wideo i audio, zna sposoby realizacji takich nagrań.

Umiejętności:

Student potrafi samodzielnie zebrać lub utworzyć niezbędne materiały i zrealizować przy użyciu powszechnie dostępnego oprogramowania projekt multimedialny na potrzeby nauczania i popularyzacji nauk przyrodniczych.

Kompetencje społeczne:

Student posiada umiejętności przekazywania wiedzy fachowej i popularnej z zakresu nauk przyrodniczych przy wykorzystaniu technik multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Oceniana jest praca zaliczeniowa w postaci samodzielnie przygotowanego nagrania wideo obejmującego wykorzystanie poznanych podczas zajęć technik.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Meronka
Prowadzący grup: Michał Chiliński, Robert Meronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)