Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blaski i cienie prawa oraz badań nad prawem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-ID-BCP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blaski i cienie prawa oraz badań nad prawem
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok zajęć interdyscyplinarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Konwersatorium

Stosowane metody dydaktyczne: wprowadzenie do tematu przez prowadzącego, krytyczna analiza tekstów źródłowych, metoda sokratejska, studium przypadku, dyskusja swobodna.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny i jest kierowany do wszystkich doktorantów szkoły. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi wyzwaniami, z którymi mierzy się nauka prawa z perspektywy metodologicznej, pojęciowej oraz funkcjonowania prawa. Szczególny nacisk zostanie położony na pozytywne i negatywne skutki oddziaływania prawa na życie społeczne. Forma konwersatoryjna zajęć pozwoli uczestnikom zajęć na zaprezentowanie własnej perspektywy, z uwzględnieniem podejść właściwych obszarom, w których się specjalizują. Docelowo udział w zajęciach powinien zaowocować nie tylko poznaniem i zrozumieniem stanowisk badaczy prawa (przedstawiających perspektywę „wewnętrzną”), ale także krytyczną analizą tych stanowisk z pozycji innych obszarów nauki (tj. z perspektywy „zewnętrznej”). Z uwagi na charakter przedmiotu udział w zajęciach nie wymaga posiadania wiedzy prawniczej. Zajęcia będą miały formę dyskusji, której punktem wyjściowym będą wcześniej udostępnione teksty źródłowe. Będą się one rozpoczynać wprowadzeniem do tematu ze strony prowadzącego. Wśród zagadnień poruszanych na zajęciach znajdą się: 1. Metody używane w prawoznawstwie - podobieństwa i różnice w stosunku do metod używanych w innych naukach. 2. Natura związków prawa z innymi dziedzinami nauki. Znaczenie "autonomii prawa". 3. Spory o pojęcie prawa i ich konsekwencje. 4. Poglądy na temat obowiązywania prawa - rozbieżne kryteria i stanowiska oraz ich konsekwencje. 5. Znaczenie podstawowych funkcji prawa: organizacyjnej, kontrolnej, dystrybutywnej, ochronnej. Postaci i skutki niewypełniania przez prawo tych funkcji. 6. Granice regulacji prawnej: wewnętrzne (tj. wynikające z tego, że samo prawo wyłącza możliwość regulacji określonych zjawisk) oraz zewnętrzne (tj. wiążące się z ograniczoną mocą sprawczą regulacji prawnych na rzeczywistość).

Literatura:

Cohen, F. S. (1935). Transcendental Nonsense and the Functional Approach. Columbia Law Review, 35(6), 809–849.

Coleman, J. L., Leiter, B. (1993). Determinacy, Objectivity, and Authority. University of Pennsylvania Law Review, 142, 549-637.

Eskridge Jr., W. N., (1994). Dynamic Statutory Interpretation. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dewey, J. (1924). Logical Method and Law. The Philosophical Review, 33(6), 560–572. Dickson, J. (2004). Methodology in Jurisprudence: A Critical Survey. Legal Theory, 10(3), 117-156.

Dworkin, R., (1986). Law’s Empire. Cambridge, MA: Belknap Press.

Fallon Jr., R. H., (2015). The Meaning of Legal "Meaning" and Its Implications for Theories of Legal Interpretation. The University of Chicago Law Review, 82, 1235-1308.

Gizbert-Studnicki, T. (1985). How Many Theories of Truth Are Needed in Jurisprudence? Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft, 25, 1985, 153–161.

Halpin, A. (2006). The Methodology of Jurisprudence: Thirty Years Off the Point. The Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 19(1), 67 – 105. Hart, H. L. A., 1994. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press. (1st ed. 1961).

Kelsen, H. (1967). Pure theory of Law (1960). Trans. M. Knight. Berkeley: University of California Press.

Kozak, A., (2002) Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wrocław: Kolonia Limited. Leiter, B. (2007). Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy. New York, NY: Oxford University Press.

MacCormick, D.N., Summers, R.S. (Eds.), (2016). Interpreting Statutes: A Comparative Study. Abingdon/New York, NY: Routledge.

Marmor, A., (2014). The Language of Law. Oxford: Oxford University Press.

Opałek, K., Wróblewski, J. (1991). Prawo: metodologia, filozofia, teoria prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pietrzykowski, T. (2017). Naturalizm i granice nauk prawnych: esej z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Posner, R. A., (2014). Economic analysis of law (1973). Aspen Publishing.

Raz, J. (1980) The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System (1970). Oxford: Oxford University Press.

Skoczeń, I. (2019). Implicatures within Legal Language. Cham: Springer.

Solum, L. B., (1987) On the Indeterminacy Crisis: Critiquing Critical Dogma. The University of Chicago Law Review, 54, 462-503.

Snel, M., de Moraes, J., (2018). Doing a systematic literature review in legal scholarship. The Hague: Eleven International Publishing. Stelmach, J., Brożek, B. (2006). Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka. Kraków: Wolters Kluwer.

Tamanaha, B. (2010). Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press. Teubner, G. (1997). Global Law Without a State. Brookfield: Dartmouth.

Tobia, K., Mikhail, J. (2021). Two Types of Empirical Textualism. Brooklyn Law Review, 86, 461-487.

Waldron, J. (2011). Vagueness and the Guidance of Action. In: A. Marmor, S. Soames (red.), Philosophical Foundations of Language in the Law, Oxford: Oxford University Press, s. 58-82.

van Hoecke, M., (2015). Methodologies of Legal Research. Oxford and Portland, OR: Hart Publishing.

Efekty uczenia się:

Wiedza | Zna i rozumie:

WG_02 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie

Umiejętności | Potrafi:

UW_01 – wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk społecznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, formułować hipotezę;

Badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

UK_04 - uczestniczyć w dyskursie naukowym w obrębie nauk społecznych

Kompetencje społeczne | Jest gotów do:

KK_01 – krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny w obrębie nauk społecznych

Oraz inne: KK_3 - Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: dopuszczalna jedna nieobecność, brak szczególnych wymagań dotyczących uczestnictwa w zajęciach.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywność w dyskusjach. Zaliczenie poprawkowe w formie krótkiej pracy pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącym.

Metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywny udział w dyskusji prowadzonej na zajęciach. W razie niskiej aktywności spowodowanego niezapoznaniem się z materiałem źródłowym, przeprowadzone zostanie zaliczenie w formie pisemnej, sprawdzające stopień znajomości omawianych zagadnień.

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, zaangażowanie w dyskusje.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kruk
Prowadzący grup: Maciej Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)