Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe technologie: rola prawa w kształtowaniu rynków cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-ID-NN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie: rola prawa w kształtowaniu rynków cyfrowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Blok zajęć interdyscyplinarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Warsztat, 20 godzin dydaktycznych

Stosowane metody dydaktyczne: elementy wykładowe; dyskusja; praca w grupach;

Pełny opis:

W ramach spotkań omawiane będą artykuły opisujące badania nad zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami, które korzystają z różnorodnych metod, np. empiryczne badania dotyczące stosowania prawa lub badania wykorzystujące prawo dla refleksji nad nowymi modelami biznesowymi czy nad relacji między wdrażaniem nowych technologii a prawem. Wśród omawianych tematów znajdzie się prawo ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), akty prawne dotyczące sztucznej inteligencji (Akt o sztucznej inteligencji), akty prawne dotyczące rynków cyfrowych (Akt o rynkach cyfrowych i jego relacja z prawem ochrony konkurencji) czy akty prawne dotyczące pracy platformowej (projekt dyrektywy o pracownikach platformowych). W czasie zajęć omówione zostaną również źródła prawa (prawo polskie, prawo Unii Europejskiej, oraz prawo międzynarodowe) i specyfika metod stosowanych w ramach nauk prawnych (np. analiza dogmatyczna, porównawcza), co umożliwi lepsze zrozumienie roli prawa przy kształtowaniu nowych technologii.

Literatura:

Kuner, Christopher, and others (eds), The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary (New York, 2020; online edn, Oxford Academic), https://doi.org/10.1093/oso/9780198826491.001.0001, accessed 6 Mar. 2024. // Dexe, J., Franke, U., Söderlund, K., Niels, V. B., Hagensby Jensen, R., Lepinkäinen, N., & Vaiste, J. (2022). Explaining automated decision-making: a multinational study of the GDPR right to meaningful information. Geneva papers on risk and insurance. Issues and practice, 47, 669–697. https://doi.org/10.1057/s41288-022-00271-9 // Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, COM/2021/206 final // Jacques Crémer, David Dinielli, Paul Heidhues, Gene Kimmelman, Giorgio Monti, Rupprecht Podszun, Monika Schnitzer, Fiona Scott Morton, Alexandre de Streel, Enforcing the Digital Markets Act: institutional choices, compliance, and antitrust, Journal of Antitrust Enforcement, Volume 11, Issue 3, November 2023, Pages 315–349, https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnad004 // Dominika Polkowska & Bartosz Mika (2023) Is it possible to outsmart Uber? Individual working tactics within platform work in Poland, European Societies, 25:4, 606-626, DOI: 10.1080/14616696.2022.2156578

Efekty uczenia się:

Wiedza | Zna i rozumie:

WG_02 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie

Umiejętności | Potrafi:

UW_01 – wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk społecznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, formułować hipotezę;

Badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

UK_04 - uczestniczyć w dyskursie naukowym w obrębie nauk społecznych

Kompetencje społeczne | Jest gotów do:

KK_01 – krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny w obrębie nauk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: obecność i aktywność; maksymalnie 2 nieobecności niewymagające usprawiedliwienia

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): obecność i aktywność (50%) oraz prezentacja zaliczeniowa (50%) (w czasie zajeć lub, w razie konieczności zaliczenia poprawkowego, po ich zakończeniu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywny udział w dyskusji i prezentacja zaliczeniowa;

Kryteria oceniania: obecność, aktywność i prezentacja zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt, Joanna Mazur
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Joanna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)