Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobrazy Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-KRU-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajobrazy Europy
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia składają się z 30h wykładów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące struktury i funkcjonowania krajobrazu w Europie jako kontynencie i w poszczególnych regionach. Prezentowane są także związki krajobrazu z ich historią, tradycją i kulturą.

Pełny opis:

Wprowadzenie do krajobrazów Europy.

Struktury geologiczne Europy (wiek, geneza, litologia, surowce mineralne, wpływ litologii na krajobrazy Europy; zjawiska wulkaniczne, ruchy tektoniczne).

Geneza obecnych utworów powierzchniowych (zlodowacenia plejstoceńskie i peryglacjał).

Ukształtowanie powierzchni i procesy współczesne.

Klimat (cyrkulacja atmosferyczna i jej wpływ na kształtowanie się klimatu Europy, podział klimatyczny, procesy w skali regionalnej i lokalnej).

Wody (bilans wodny, funkcjonowanie ekosystemów rzecznych i jeziornych, parametry biotyczne i abiotyczne, reżimy wodne).

Roślinność (główne naturalne zbiorowiska roślinne, roślinność na obszarach o intensywnym użytkowaniu, problemy bioróżnorodności).

Gleby (czynniki glebotwórcze i pokrywa glebowa, jakość, erozja, degradacja gleb).

Krajobrazy Europy w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Ochrona, planowanie i kształtowanie krajobrazu. Krajobrazy naturalne i antropogeniczne.

Krajobrazy nordyckie, śródziemnomorskie, Europy Wschodniej i Zachodniej.

Szacunkowy czas potrzebny do zrealizowania efektów uczenia się: 30h uczestnictwo w wykładach + 15h przygotowanie do zaliczenia pisemnego.

Literatura:

Makowski J., Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, Warszawa.

Degórski M., Formalnoprawne uwarunkowania ochrony, kształtowania i planowania krajobrazu w Unii Europejskiej ;w:] M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 2004, Gdańsk.

Europejska Konwencja Krajobrazowa Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98.

Majchrowska A. Doświadczenia innych krajów w identyfikowaniu typów krajobrazowych [w:] Inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, GDOŚ, 2013, Warszawa.

Richling A., Solon J., Ekologia Krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U07, K_U09, K_K02, K_K04, S_K03

WIEDZA

• zna zróżnicowanie struktury i funkcjonowania krajobrazu na obszarze Europy, w tym Unii Europejskiej,

• zna wybrane metody typologii krajobrazu stosowane w krajach Unii Europejskiej,

• zna formalnoprawne uwarunkowania ochrony, kształtowania i planowania krajobrazu w Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

• umie scharakteryzować i wyjaśnić zmienność wybranych cech środowiska w poszczególnych regionach Europy,

• umie wyjaśnić związki pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego,

• umie interpretować zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i innych aktów prawnych służących ochronie, kształtowaniu i planowaniu krajobrazu.

POSTAWY

• rozumie konieczność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze,

• docenia korzyści płynące z właściwego planowania krajobrazu,

• odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w postaci testu obejmującego wiadomości zdobyte przez studenta w ramach realizacji przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Maciej Dąbski, Andrzej Harasimiuk, Kamil Leziak, Maksym Łaszewski, Ewa Malinowska, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)