Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geokultura – analiza związków geopolityki i zjawisk kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-GEKU-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geokultura – analiza związków geopolityki i zjawisk kulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest analiza związków między geopolityką a kulturą. Stąd termin geokultura. Te związki są wielorakie i bardzo ścisłe. W gruncie rzeczy trudno sobie wyobrazić geopolitykę bez odniesienia do idei lub nawet ideologii, bez prowadzenia deliberacji politycznej, albo przynajmniej debaty w gronie ekspertów i decydentów. Zaś oni znajdują się pod wpływem idei, myśli geopolitycznej, zarówno tej tradycyjnej, jak również współczesnej. Niekiedy w sposób świadomy lub nie podążają torami wyznaczonymi przez teorie w stosunkach międzynarodowych. Są również zakorzenieni w doświadczeniach historycznych typowych dla danego państwa i określonej wspólnoty politycznej. To wszystko tworzy środowisko nasycone ideami, wartościami kultury, tradycyjnym postrzeganiem zagrożeń i szans w sferze bezpieczeństwa, wreszcie rozpoznawaniem potencjalnych rywali lub wrogów, jak również przyjaciół bądź sojuszników w otoczeniu międzynarodowym. Kultura jest więc naturalną podstawą dla geopolityki lub strategii w stosunkach międzynarodowych. Jest także ważnym instrumentem geopolityki. Trudno sobie wyobrazić politykę zagraniczną bez narracji politycznej, która ma legitymizować jej cele na zewnątrz i wewnątrz danego państwa lub organizacji międzynarodowej, ma także mobilizować społeczeństwo i elity na rzecz realizacji celów geopolitycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą organizowane w kilku blokach. Po pierwsze zostaną przedstawione koncepcje teoretyczne, które nawiązują do kultury, czyli dostrzegają wagę zasobów kulturowych dla działań w stosunkach międzynarodowych. Następnie będą analizowane wybrany przykłady zastosowania w praktyce geokultury. Przede wszystkim będą odnosiły się do integracji europejskiej. Przykładem będzie kwestia tożsamości europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Ponadto, analizowana będzie rola idei i narracji politycznych w celu realizacji projektów geoekonomicznych, takich jak Nord Stream i Opal. W dalszej kolejności zostanie przedyskutowana rola narracji politycznej towarzysząca relacjom międzynarodowym UE z partnerami zewnętrznymi, na przykładzie stosunków UE z Chinami. Kolejnym przykładem będzie rola narracji i idei w procesach rozwoju integracji europejskiej.

Pełny opis:

Zajęcia będą organizowane w kilku blokach. Po pierwsze zostaną przedstawione koncepcje teoretyczne, które nawiązują do kultury, czyli dostrzegają wagę zasobów kulturowych dla działań w stosunkach międzynarodowych. Następnie będą analizowane wybrany przykłady zastosowania w praktyce geokultury. Przede wszystkim będą odnosiły się do integracji europejskiej. Przykładem będzie kwestia tożsamości europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Ponadto, analizowana będzie rola idei i narracji politycznych w celu realizacji projektów geoekonomicznych, takich jak Nord Stream i Opal. W dalszej kolejności zostanie przedyskutowana rola narracji politycznej towarzysząca relacjom międzynarodowym UE z partnerami zewnętrznymi, na przykładzie stosunków UE z Chinami. Kolejnym przykładem będzie rola narracji i idei w procesach rozwoju integracji europejskiej.

Literatura:

T.G. Grosse, Geokultura, czyli o związkach geopolityki z kulturą, Kraków 2023.

E.H. Carr, Kryzys dwudziestolecia 1919-1939, Universitas, Kraków 2021.

J.S. Nye, Soft Power. The Means to Success in World Politics, PublicAffairs, New York 2004.

T.G. Grosse, Geopolityka a soft power, [w:] Geopolityka, Słowniki społeczne, red. J. Kloczkowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021, s. 211-228.

C. Marklund, The Return of Geopolitics in the Era of Soft Power: Rereading Rudolf Kjellén on Geopolitical Imaginary and Competitive Identity, Geopolitics, 2015, 20:2, pp. 248-266.

S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1997.

M. Bassin, Civilisations and Their Discontents: Political Geography and Geopolitics in the Huntington Thesis, Geopolitics, 12:3, pp. 351-374.

F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Gebethner i Wolff, Kraków 1935.

N. Jabko, Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985–2005, Cornel University Press, Ithaca – London 2006.

M. Blyth, The Great Transformation: Economic Ideas and Institutional Change in the 20th century, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

T.G. Grosse, Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie. Rozważania o kryzysie metody integracyjnej, Chrześcijaństwo-świat-polityka, nr 17/18, 2014/2015, s. 35-50.

I. Manners, Normative power Europe: a contradiction in terms? Journal of Common Market Studies, 2002, 40 (2), pp. 235–258.

D. Diner, Knowledge of expansion on the geopolitics of Karl Haushofer, Geopolitics, 1999, 4:3, pp. 161-188.

Grosse T.G., Kryzys integracji europejskiej w świetle koncepcji Arnolda Toynbee’go, Przegląd Zachodni, nr 4 (365), 2017, s. 25-40.

Efekty uczenia się:

Znajomość powiązań między geopolityką i zjawiskami kulturowymi, umiejętność interpretowania wydarzeń w stosunkach międzynarodowych w odniesieniu do geokultury.

K_W06, K_W07, K_W09, K_U08, K_U09, K_U11, K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie referatu, obecności i aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24"

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)