Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia i instytucje polityczne V Republiki Francuskiej 1958-2022

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-HIRF-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia i instytucje polityczne V Republiki Francuskiej 1958-2022
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje historię V Republiki Francuskiej od roku 1958 do chwili obecnej oraz zmiany ustrojowe jakie się dokonały w trakcje trwania V Republiki. Omawia podstawowe instytucje polityczne: jakimi są Zgromadzenie Narodowe, rząd, prezydent, partie polityczne.

Pełny opis:

1. Pryncypat de Gaulle’a- konstytucja 1958 r –polityczne cele rekonstrukcji ustroju politycznego

2. Francji –odbudowa autorytetu Francji jako zadanie polityczne- Rola gen. de Gaulle’a w umocnieniu instytucji prezydenta Republiki.

3. Charles de Gaulle i Algieria - konsekwencje wojny w Algierii

4. Wątek polski: karta algierska

5. La GRANDEUR – polityka zagraniczna gen. de Gaulle’a

6. Zatarcie granicy między funkcją ustrojową prezydenta Republiki i rządu w koncepcjach kolejnych szefów państwa: Ch. de Gaulle. G. Pompidou, V. Giscard d’Estaing, F. Mitterranda, J. Chiraca, N. Sarkozy’ego, F. Hollanda i E. Macrona

7. Polityka społeczna rządów Francji w okresie V Republiki

8. Wybory prezydenckie 1965

9. Rządy G. Pompidou i jego polityka zagraniczna

10. Valéry Giscard d’Estaing – polityka zagraniczna i wewnętrzna Francji w okresie jego rządów

11. F. Mitterrand i jego polityka zagraniczna – problem niemiecki, polityka wschodnia Francji, polityka wobec USA i NATO

12. J. Chirac – Francja wobec procesów integracji, UE, NATO

13. Prezydentura N. Sarkozy – nowe koncepcje i wyzwania

14. F. Holland –Francja na rozdrożu

15. E. Macron – Francja wobec nowych wyzwań: globalizacji, reformy UE, „ ruchu żółtych kamizelek”, „ coronavirusa” oraz kryzysu ekonomicznego oraz wojny w Ukrainie

Literatura:

G.-H. Soutou, La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris 2001;

M. Vaïsse, La grandeur. Politique étrangère du général de Gaulle 1958-1969, Paris 1998,

A. Hall, Historia francuskiej prawicy 1981-2007, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009;

M. Pasztor, D. Jarosz, Polish-French Relations 1944-1989, Frankfurt am Main 2015,

M. Pasztor, D. Jarosz, Conflits, brûlants de la guerre froide. Les relations franco-polonaise de 1954 à 1954, Paris 2005;

Histoire de la Diplomatie Française, red. D de Villepin, Paris 2005;

H. Ménudier, Le couple franco-allemand en Europe, Paris 1993;

Konstytucja V Republiki Francuskiej, przekład i opracowanie Z. Jarosz, Warszawa 1997;

M. Kula, Niespodziewani przyjaciele czyli rzecz o zwykłej, ludzkiej solidarności,, Warszawa 1995;

P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” n atle stosunków z PRL (1980-1989), Warszawa 2013;

S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Efektem zajęć jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat historii V Republiki Francuskiej, jej instytucji politycznych, przemian ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i obecności studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Pasztor
Prowadzący grup: Grażyna Pasztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)