Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminalistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5KRYM
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminalistyki.


W zakresie umięjętności celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zajęć.


W zakresie kompetencji celem zajęć jest uzyskanie przez studenta/absolwenta umiejętności samodzielnego zaplanowania czynności kryminalistycznych w przyszłej pracy zgodniej z profilem studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Student potrafi ponadto zastosować

zdobytą podczas konwersatorium wiedzę w praktyce, rozumie także cel podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych

przez organy ścigania.

Pełny opis:

Zajęcia podzielone zostały na dwie części ściśle związane z dwoma działami kryminalistyki, jakimi są technika i taktyka. W ramach zajęć z

techniki studenci poznawać będą metody prawidłowego zabezpieczania różnych typów śladów (daktyloskopijnych, traseologicznych,

biologicznych, osmologicznych), które mogą znaleźć się na miejscu zdarzenia. W ramach tej części nacisk położony zostanie również na

zrozumienie wagi wykonywania prawidłowej dokumentacji procesowej, niezbędnej w toku dalszego postępowania.

W ramach taktyki studenci poznają metody skutecznego prowadzenia przesłuchania zarówno świadków, jak i podejrzanych. Uczestnicy

zajęć nauczą się także prawidłowego planowania przeprowadzania czynności kryminalistycznych (takich jak np. oględziny).

Ponadto studenci zapoznani zostaną z narzędziami, jakie wykorzystuje współczesna kryminalistyka (system AFIS, baza Genom).

Literatura:

E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński „Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2008

red. J. Mazepa „Vademecum technika kryminalistyki”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009

M. Kulicki, V. Kwiatkowska – Wójcikiewicz, L. Stępka „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki śledczo – sądowej”,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Postępowania Karnego

J.Moszczyński "Standardy identyfikacji daktyloskopijnej", Problemy kryminalistyki 261/2008 (https://problemykryminalistyki.pl/pliki/

dokumenty//moszczynskistandardyidentyfikacji.pdf)

Joanna Kabzińska "Portret pamięciowy XXI wieku."

(http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58881/04_Joanna_Kabzinska.pdf)

O.Mazur Przesłuchanie podejrzanego w opinii prokuratorów i policjantów, Prokuratura i prawo 2/2011

(https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/dowody_taktyka%20przesluchania%20podejrzanego_wyniki%20bada

%C5%84.pdf)

M.Świetek "The significacne of footwear impression analysis in the indetification of perpetratiors - casework examples"

http://www.forensicscience.pl/pfs/103_Swietek.pdf

M.Goc, MM.Miron "Badania wieku względnego dokumentów. Część I Metody badań kolejności zapisów wykonanych różnymi technikami

na podłożu papierowym – zagadnienia ogólne"

(http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9e0e494b-a89d-483d-b475-825ab3a73f66/c/goc.pdf)

R.Skowronek "Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej"

(https://www.researchgate.net/profile/Rafat_Skowronek/publication/

235247544_Wykorzystanie_entomologii_w_kryminalistyce_i_medycynie_sadowej_Use_of_entomology_in_criminalistics_and_forensic_medicine/

links/09e41510a1071ecd43000000/Wykorzystanie-entomologii-w-kryminalistyce-i-medycynie-sadowej-Use-of-entomology-in-criminalisticsand-forensic-medicine.pdf)

P.Karasek "Manipulacja psychologiczna a swoboda wypowiedzi - rozważania na przykładzie techniki Reida"

(https://kryminalistyka.pl/wp-content/uploads/2017/04/Problemy-wspolczesnej-Kryminalistyki-XIX.pdf; s. 63-75)

M.Górski "Podstawy profilowania geograficznego"

(https://kryminalistyka.pl/wp-content/uploads/2017/04/Problemy-wspolczesnej-Kryminalistyki-XIX.pdf; s. 35-42)

B.Stromczyński, P.Waszkiewicz "Biały wywiad w kryminalistyce"

(https://www.researchgate.net/publication/

332876133_Bialy_wywiad_w_praktyce_pracy_organow_scigania_na_przykladzie_wykorzystania_serwisow_spolecznosciowych)

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01, K_W06, K_W07

- Student rozumie znaczenie działania organów i jednostek przeznaczonych do wykrywania i ścigania przestępstw

- Student zna podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej.

- Student zna teorię dotycząca prawidłowego zabezpieczania śladów/przedmiotów na miejscu zdarzenia

- Student zna metody prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

- Student ma rozeznanie w metodach prowadzenia przesłuchania świadka i podejrzanego.

Umiejętności

K_U03, K_U04

- Student potrafi odpowiednio do sytuacji wybrać i zastosować w praktyce właściwą metodę przesłuchania świadka/podejrzanego.

- Student umie odpowiednio zabezpieczyć odciski palców, ślady traseologiczne, ślady zapachowe.

- Student potrafi samodzielnie zaproponować politykę prewencyjną dla konkretnego przypadku.

Kompetencje

K_K01

- Absolwent potrafi samodzielnie zaproponować politykę prewencyjną dla konkretnego przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach.

Obecność na zajęciach.

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tomaszewska-Michalak
Prowadzący grup: Magdalena Tomaszewska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Student potrafi ponadto zastosować

zdobytą podczas konwersatorium wiedzę w praktyce, rozumie także cel podejmowania poszczególnych czynności kryminalistycznych

przez organy ścigania

Pełny opis:

Zajęcia podzielone zostały na dwie części ściśle związane z dwoma działami kryminalistyki, jakimi są technika i taktyka. W ramach zajęć z

techniki studenci poznawać będą metody prawidłowego zabezpieczania różnych typów śladów (daktyloskopijnych, traseologicznych,

biologicznych, osmologicznych), które mogą znaleźć się na miejscu zdarzenia. W ramach tej części nacisk położony zostanie również na

zrozumienie wagi wykonywania prawidłowej dokumentacji procesowej, niezbędnej w toku dalszego postępowania.

W ramach taktyki studenci poznają metody skutecznego prowadzenia przesłuchania zarówno świadków, jak i podejrzanych. Uczestnicy

zajęć nauczą się także prawidłowego planowania przeprowadzania czynności kryminalistycznych (takich jak np. oględziny).

Ponadto studenci zapoznani zostaną z narzędziami, jakie wykorzystuje współczesna kryminalistyka (system AFIS, baza Genom)

Literatura:

E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński „Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2008

red. J. Mazepa „Vademecum technika kryminalistyki”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009

M. Kulicki, V. Kwiatkowska – Wójcikiewicz, L. Stępka „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki śledczo – sądowej”,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Postępowania Karnego

J.Moszczyński "Standardy identyfikacji daktyloskopijnej", Problemy kryminalistyki 261/2008 (https://problemykryminalistyki.pl/pliki/

dokumenty//moszczynskistandardyidentyfikacji.pdf)

Joanna Kabzińska "Portret pamięciowy XXI wieku."

(http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58881/04_Joanna_Kabzinska.pdf)

O.Mazur Przesłuchanie podejrzanego w opinii prokuratorów i policjantów, Prokuratura i prawo 2/2011

(https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/dowody_taktyka%20przesluchania%20podejrzanego_wyniki%20bada

%C5%84.pdf)

M.Świetek "The significacne of footwear impression analysis in the indetification of perpetratiors - casework examples"

http://www.forensicscience.pl/pfs/103_Swietek.pdf

M.Goc, MM.Miron "Badania wieku względnego dokumentów. Część I Metody badań kolejności zapisów wykonanych różnymi technikami

na podłożu papierowym – zagadnienia ogólne"

(http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9e0e494b-a89d-483d-b475-825ab3a73f66/c/goc.pdf)

R.Skowronek "Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej"

(https://www.researchgate.net/profile/Rafat_Skowronek/publication/

235247544_Wykorzystanie_entomologii_w_kryminalistyce_i_medycynie_sadowej_Use_of_entomology_in_criminalistics_and_forensic_medicine/

links/09e41510a1071ecd43000000/Wykorzystanie-entomologii-w-kryminalistyce-i-medycynie-sadowej-Use-of-entomology-in-criminalisticsand-forensic-medicine.pdf)

P.Karasek "Manipulacja psychologiczna a swoboda wypowiedzi - rozważania na przykładzie techniki Reida"

(https://kryminalistyka.pl/wp-content/uploads/2017/04/Problemy-wspolczesnej-Kryminalistyki-XIX.pdf; s. 63-75)

M.Góski "Podstawy profilowania geograficznego"

(https://kryminalistyka.pl/wp-content/uploads/2017/04/Problemy-wspolczesnej-Kryminalistyki-XIX.pdf; s. 35-42)

B.Stromczyński, P.Waszkiewicz "Biały wywiad w kryminalistyce"

(https://www.researchgate.net/publication/

332876133_Bialy_wywiad_w_praktyce_pracy_organow_scigania_na_przykladzie_wykorzystania_serwisow_spolecznosciowych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)