Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty bliskowschodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z4KOBL-OG-Z Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty bliskowschodnie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne WNPiSM dla studiów niestacjonarnych zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest historii konfliktów na Bliskim Wschodzie i obecnej sytuacji w regionie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza procesów społecznych i politycznych w świecie na przełomie XX i XXI w. Zdefiniowane zostanie pojęcie konfliktów społeczno-politycznych i ładu międzynarodowego oraz pokazane zostaną współzależności między tego typu konfliktami a ładem międzynarodowym. Konflikty, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, od kilkudziesięciu lat czynią z tego regionu jeden z najbardziej zapalnych punktów na Ziemi. Na przestrzeni ostatniego ponad półwiecza w różnych miejscach Bliskiego Wschodu dochodziło do krwawych buntów, rebelii i działań zbrojnych. Na zajęciach akcent położony zostanie na wybrane spory i konflikty wewnątrz głównych państw muzułmańskich regionu i między nimi, ponadto na problematykę relacji świata muzułmańskiego i Izraela, która stanowi odrębne i obszerne zagadnienie, konstytuuje niezwykle zapalny konflikt na Bliskim Wschodzie. Zrozumienie źródeł współczesnych konfliktów zbrojnych w tym regionie nie jest możliwe bez odwołania się do historii w ogóle, a dziejów religii i procesów kształtowania się tożsamości arabskiej w szczególności. Z tych powodów problematyka kursu obejmować będzie zarówno aktualne wydarzenia w Syrii i w tzw. Państwie Islamskim, jak również wcześniejsze zwane Arabską Wiosną, ponadto uwzględnione zostaną interesy małych i wielkich graczy z poziomu regionalnego i globalnego, ukaże się też niezwykle ważną rolę religii.

W toku zająć analizowane są m. in. następujące konflikty:

- wojna państw arabskich z Izraelem w latach 1945-46;

- kryzys sueski 1956 roku;

- wojna sześciodniowa z 1967 roku;

-interwencja ZSRR w Afganistanie z lat 1979-1989;

- wojna Iraku z Iranem z lat 1980-1988;

-I wojna w Zatoce Perskiej w latach 1990-1991;

- II wojna w Zatoce Perskiej w latach 2003-2005;

- interwencja Stanów Zjednoczonych i wojna w Afganistanie 2001-2021;

- interwencja w Libii w 2011,

- konflikt izraelsko-palestyński.

Po zakończeniu kursu student będzie znał historię konfliktów bliskowschodnich, a także ich geopolityczne, religijne, kulturowe i militarne uwarunkowania. Przedmiotem analizy będą również związki między konfliktami na Bliskim Wschodzie a trwającym obecnie kryzysem migracyjnym.

Literatura:

Robert Borkowski (red.), Konflikty współczesnego świata, Kraków 2001,

J. Gelvin: Konflikt izraelsko-palestyński. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, seria: Mundus.

S. Czapnik, Konflikt izraelsko-palestyński. Analiza nekropoliczna, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, nr 22.

K. Czornik, M. Lakomy, Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku, Katowice 2018.

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2009.

A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Regionalna rywalizacja o Syrię, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22.

A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Szyici i sunnici na Bliskim Wschodzie. Odwieczny konflikt czy współpraca ponad podziałami? Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa 2008, t. 7.

M.Nadolski (red.), Historia powszechna 1879-1990. Dzieje polityczne i gospodarcze, historia dyplomatyczna, prawo i stosunki międzynarodowe, Warszawa 1991.

Nye J.S. jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), Konflikty i spory międzynarodowe, t. 1-2, Łódź 2010;

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2019;

Piotr L. Wilczyński, Viktor Verba, Anton Fogaš. "AKTUALNE KONFLIKTY NA BLISKIM WSCHODZIE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ W EUROPIE". Przegląd Geopolityczny 17:41-49.

J. Radłowska, Człowiek w obliczu konfliktu izraelsko-palestyńskiego, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Studia Erazmiana Wratislaviensia. Acta studentium” 2009, nr 3,

Roszkowski W., Półwiecze: historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Schramm T., Historia powszechna. Wiek XX.

Zając, J. Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991–2000), Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- rozpoznaje kluczowe postacie i objaśnia ich rolę w kryzysach i konfliktach bliskowschodnich na przełomie XX i XXI w. (W02)

- zna i rozumie uwarunkowania konfliktów we współczesnym na Bliskim Wschodzie z perspektywy funkcjonowania władzy i kryzysów w systemach politycznych (W04)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- potrafi identyfikować przyczyny i przebieg konfliktów na Bliskim Wschodzie prognozować ich przebieg i skutki oraz wyjaśniać w nich rolę czynników religijnych, ekonomicznych i politycznych (U02)

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu (U03)

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia weryfikowane są na podstawie ciągłej oceny aktywności studentów na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nadolski
Prowadzący grup: Marek Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.