Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D1WDBS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z metodologią badań społecznych, w tym z metodami i technikami badawczymi stosowanymi w naukach społecznych. W trakcie zajęć nacisk będzie kładziony przede wszystkim na rozwój wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania prostych badań społecznych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują takie kwestie, jak: podstawowe kategorie pojęciowe w metodologii badań społecznych, planowanie i realizacja procesu badawczego - od koncepcji do raportu z badań; formułowanie pytań i hipotez badawczych,

dobór metod i technik badawczych uwzględniający różnice między technikami ilościowymi i jakościowymi, konstruowanie narzędzi badawczych, pomiar, zasady analizy danych jakościowych i ilościowych, reguły dotyczące przygotowania raportów z badań i opracowań pokrewnych - zgodnie z zasadami badań naukowych oraz poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E. (2005 i wydania późniejsze), Badanie społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias D. (2001 i wydania późniejsze), Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studenci:

- znają i rozumieją podstawowe kategorie i pojęcia metodologii badań społecznych;

- znają podstawowe procedury metodologii badan społecznych;

- znają najważniejsze metody i techniki badań społecznych;

- prawidłowo planują proces badawczy;

- umiejętnie dobierają metody i techniki badawcze;

- prawidłowo budują narzędzia badawcze

- znają zasady opracowania raportu z badań.

Zajęcia posłużą realizacji następujących efektów uczenia się określonych w programie studiów:

K_W01 - student zna i rozumie specyfikę nauk o polityce i administracji na tle innych nauk oraz miejsce nauk o pracy w obrębie nauk społecznych.

K_W05 - student zna i rozumie w praktyce narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji.

K_U01 student potrafi wykorzystać w celach praktycznych wiedzę z zakresu nauk o pracy do analizowania i interpretowania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy.

K_U02 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o pracy w celu wskazania przyczyn występowania i przebiegu procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i na rynku pracy.

K_U03 - student potrafi wykorzystać wiedzę i narzędzia analityczne do prognozowania praktycznych konsekwencji przemian zachodzących w obszarze pracy, w tym dobrać oraz stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

K_W08 - student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach i przygotowanie do zajęć;

- uczestnictwo w dyskusjach i ćwiczeniach warsztatowych na zajęciach;

- przygotowanie mini-projektu w zespole;

- zaliczenie egzaminu.

Ponad 2 nieobecności wymagają zaliczenia na dyżurze prowadzącego w terminie do dwóch tygodni od nieobecności. W przypadku nieobecności na ponad 4 zajęciach student/ka jest nieklasyfikowany/na z przedmiotu. Brak zaliczenia nieobecności trzeciej lub czwartej również skutkuje nieklasyfikowaniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Łotocki
Prowadzący grup: Łukasz Łotocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele zajęć:

Przedstawienie podstawowych problemów metodologicznych empirycznych badań społecznych, wybranych schematów badawczych oraz wybranych metod i technik – jakościowych i ilościowych. Systematyzacja wiedzy metodologicznej i metodycznej oraz praktyczna nauka wybranych technik badań społecznych. Poznanie zasad, które badacz problemów społecznych winien przestrzegać na poszczególnych etapach procesu badawczego oraz zasad dotyczących doskonalenia umiejętności warsztatowych. Poznanie zasad opracowania raportów z badań oraz innych prac (w tym zaliczeniowych i dyplomowych) zgodnie z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego.

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ - zagadnienia.

UWAGA! Jedno zagadnienie może zająć więcej niż pojedyncze zajęcia. Z kolei inne może zostać omówione wraz z poprzedzającym lub kolejnym zagadnieniem. Szczegóły w tym zakresie będą przekazywane studentom na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

W trakcie semestru możliwe jest również uzupełnienie listy lektur do poszczególnych zajęć (zagadnień) o inne pozycje. Szczegóły w tym zakresie również będą przekazywane studentom na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

1. Wprowadzenie. Specyfika nauk społecznych i badań społecznych

Lektura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (i wydania późniejsze), rozdz. 1. Działalność badawcza człowieka a nauka (s. 27-53).

2. Zasady badań społecznych. Metodologia, metoda naukowa. Pojęcie metody w naukach społecznych. Metody i techniki badawcze. Rola teorii w badaniach społecznych. Typy badań społecznych. Etyka badacza

Lektura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk –i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001 (i wydania późniejsze), rozdz. 1. Podejście naukowe (fragmenty: „Podstawowe założenia przyjmowane w nauce”, „Cele nauk społecznych”, „Proces badawczy”), rozdz. 2. Badanie - podstawowe pojęcia (do „Rodzaje teorii” włącznie) (s. 20-28, s. 36-37, 42-56).

3. Proces badawczy w naukach społecznych krok po kroku. Opracowanie planu badań

Lektura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk –i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001 (i wydania późniejsze), rozdz. 3. Podstawowe elementy procesu badawczego (s. 66-81).

4. Konceptualizacja, formułowanie celów badań, pytań i hipotez badawczych (problematyki badawczej)

Lektura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (i wydania późniejsze), rozdz. 5. Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar (s. 139-171).

5. Operacjonalizacja pojęć i pomiar, formułowanie definicji operacyjnych, pojęcie wskaźników w badaniach społecznych, typologia technik badawczych, dobór próby, pojęcie kodowania

Lektura:

R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985, rozdz. 2. Pomiar, podrozdz. Podstawy pomiaru (s. 42-60).

6. Badania niereaktywne. Analiza danych zastanych, analiza dokumentów, analiza treści

Lektura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce..., rozdz. 11. Badania niereaktywne (s. 340-358; do podrozdziału Problem rzetelności włącznie).

M. Kołomańska, Policzyć nie znaczy poznać. Metoda autobiograficzna w badaniach bezrobocia [Mazowiecki Rynek Pracy, NUMER 2 (46) 2012 rok (IX)] (s. 10-11); https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/933074/mrp_2.pdf/50346e64-b75d-4fcd-8ffb-99290d853656?t=1408634048000

7. Ilościowe techniki badawcze- sondaż: ankieta, wywiad kwestionariuszowy

Lektura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych..., rozdz. 11. Konstruowanie kwestionariusza (s. 266-295).

M. Kołomańska, Dać ludziom głos. Rzecz o badaniach sondażowych [Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, nr 2 2013 r.(VII)] (s. 13-15); https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn_MB_5_2013_bez.pdf

8. Jakościowe techniki badawcze - indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

Lektura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce..., rozdz. 10. Jakościowe badania terenowe (s. 308-339).

M. Kołomańska, Pytać, słuchać, myśleć. Indywidualne wywiady pogłębione jako przykład metody jakościowej [Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, nr 1 2013 r.(VI)] (s. 11-12); https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn_MB_1_2013.pdf

9. Jakościowe techniki badawcze - zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

Lektura:

Ł. Łotocki, Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2005 r., Nr 8;

http://www.problemypolitykispolecznej.pl/pdf-123469-51624?filename=Zogniskowane%20wywiady.pdf

M. Kołomańska, Po drugiej stronie lustra. O metodzie fokusowej w badaniach marketingowych [Mazowiecki Rynek Pracy, nr NUMER 1 (51) 2013 rok (X)].(s. 12-13); https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/933072/mrp_01_2013.pdf/c407bde7-105a-4e93-b94e-b593a60b962b?t=1408632734000

10. Badania etnograficzne. Metoda obserwacji w badaniach społecznych

Lektura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych..., rozdz. 9. Metody obserwacyjne (ss. 220-239).

11. Metoda analizy dyskursu w badaniach społecznych

Lektura:

Ł. Łotocki, Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, rozdz. 1. Analiza dyskursu publicznego - założenia metodologiczne (fragmenty - s. 46-48), rozdz. 1.7. Strategie dyskursywne w dyskursie publicznym (s. 81-95).

12. Badania ewaluacyjne

Lektura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce..., rozdz. 12. Badania ewaluacyjne (s. 369-395).

13. Zasady opracowania i analizy danych. Wnioskowanie z badań ilościowych i jakościowych. Zasady dotyczące przygotowania raportu z badań i innych opracowań autorskich. Prawa autorskie

Lektura:

E. Babbie, Załącznik C. Raport z badań (s. 563-569).

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych..., Dodatki, B. Zasady pisania raportu z badań (s. 568-578).

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (i wydania późniejsze).

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk –i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001 (i wydania późniejsze).

Kołomańska M., Dać ludziom głos. Rzecz o badaniach sondażowych [Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, nr 2 2013 r.(VII)] (s. 13-15); https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn_MB_5_2013_bez.pdf

Kołomańska M., Po drugiej stronie lustra. O metodzie fokusowej w badaniach marketingowych [Mazowiecki Rynek Pracy, nr NUMER 1 (51) 2013 rok (X)].(s. 12-13); https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/933072/mrp_01_2013.pdf/c407bde7-105a-4e93-b94e-b593a60b962b?t=1408632734000

Kołomańska M., Policzyć nie znaczy poznać. Metoda autobiograficzna w badaniach bezrobocia [Mazowiecki Rynek Pracy, NUMER 2 (46) 2012 rok (IX)] (s. 10-11); https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/933074/mrp_2.pdf/50346e64-b75d-4fcd-8ffb-99290d853656?t=1408634048000

Kołomańska M., Pytać, słuchać, myśleć. Indywidualne wywiady pogłębione jako przykład metody jakościowej [Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, nr 1 2013 r.(VI)] (s. 11-12); https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn_MB_1_2013.pdf

Łotocki Ł., Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 2005 r., Nr 8; http://www.problemypolitykispolecznej.pl/pdf-123469-51624?filename=Zogniskowane%20wywiady.pdf

Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015-2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, rozdz. 1. Analiza dyskursu publicznego - założenia metodologiczne (s. 46-61), rozdz. 1.7. Strategie dyskursywne w dyskursie publicznym (s. 81-95).

Łotocki Ł., Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 4/2011, s. 7-9;

Łotocki Ł., O mediach elektronicznych i metodologii ich badania, [w:] G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, (s. 151-160).

Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)