Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D5SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę metod i narzędzi badań empirycznych, kształtuje umiejętność formułowania problemu badawczego, jego opisu i formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego problemu społecznego. Dostarcza informacji o rodzajach źródeł, zasadach ich doboru, analizy statystycznej.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie:

1. ustalenie tematu pracy i sformułowanie problemu badawczego

2. wskazanie podstawowej literatury przedmiotu dotyczącej bezpośrednio i pośrednio wybranego jako temat pracy problemu społecznego

3. określenie przedmiotu, celu, metody i narzędzi analizy problemu badawczego

4. przyjęcie założeń i wysunięcie tezy lub tez, których prawdziwość chce autor dowieść na drodze logicznej analizy danych

5. dobór metod badawczych i zaprojektowanie narzędzi

6.opracowanie planu organizacyjnego badań tj. planu zbierania materiału faktograficznego i spostrzeżeniowego, i opracowanie go według określonego harmonogramu

7.wypracowanie konspektu prac licencjackiej ze szczegółowym podziałem na rozdziały

Pełny opis:

Program szczegółowy:

1. Zapoznanie studentów z metodologią pisania pracy dyplomowej

2. Rozpoznanie preferencji studentów w zakresie wyboru tematyki prac licencjackich

3. Merytoryczna ocena trafności wybranej tematyki prac, ich usytuowania w problematyce stanowiącej przedmiot studiów, ocena istotności poznawczej i aplikacyjnej podjętej tematyki

4. wskazanie potencjalnych barier i korzyści związanych z realizacją zamierzonej problematyki badawczej

5. ocena merytoryczna wypracowanych przez studentów koncepcji prac licencjackich

6. weryfikacja trafności doboru literatury przedmiotu

7. dobór metod i wypracowanie narzędzi badań w odniesieniu do każdego tematu pracy licencjackiej 8. określenie zasad opracowania przypisów, bibliografii i graficznej formy prezentacji danych

9. wskazanie wymogów formalnych związanych z przestrzeganiem praw autorskich – informacje o warunkach oceny prac w systemie informatycznym plagiat.pl

10. merytoryczna ocena prac, weryfikacja efektów z założeniami badawczymi

11. poddanie prac licencjackich ocenie w systemie plagiat

12. przyjęcie prac licencjackich, opracowanie recenzji i zorganizowanie egzaminu końcowego

Literatura:

1. David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Antonii Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student posiada:

Wiedzę:

EK. 1. Posiada pogłębioną wiedzę do samodzielnej analizy wybranego problemu na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz

danych statystycznych,

EK.2. Zna główne źródła pozyskiwania danych i informacji na temat danego problemu,

EK.3. Zna podstawowe metody badań społecznych.

Umiejętności:

EK.4. umie napisać spójną pracę na temat wybranego problemu społecznego

EK5. umie umiejscowić dany problem społeczny w realiach funkcjonowania państwa i społeczeństwa

EK.6. umie zastosować podstawowe metody badań społecznych.

Kompetencje:

1. EK.7. Student/ka uzyskuje zdolność do podstawowej analizy danego problemu społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność i aktywność na seminariach

2. realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy licencjackiej:

• opracowanie koncepcji i erudycyjnego rozdziału pracy – semestr I

• analiza danych – zastanych lub wywołanych – obrazujących dany problem badawczy, podsumowanie, przygotowanie pracy do egzaminu końcowego – semestr II

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Mering
Prowadzący grup: Grażyna Firlit-Fesnak, Ewa Flaszyńska, Emilia Jaroszewska, Łukasz Łotocki, Justyna Łukaszewska-Bezulska, Jacek Męcina, Cezary Żołędowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)