Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój zawodowy pracownika i kształcenie ustawiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-M-D2RZPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwój zawodowy pracownika i kształcenie ustawiczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Organizowanie rynku pracy - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z kluczowymi uwarunkowaniami kształcenia ustawicznego (lifelong learning) oraz jego realizacji i znaczenia w gospodarce i społeczeństwie cyfrowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie rozwojowi zawodowemu pracowników jako jednemu ze strategicznych wyzwań zarówno dla rozwoju organizacji jak i funkcjonowania rynku pracy. Uczestnicy konwersatorium poznają formy, narzędzia i instrumenty wsparcia rozwoju edukacyjno-zawodowego pracowników zarówno z perspektywy indywidualnej, instytucjonalnej, jak i publicznej.

Pełny opis:

1. Przemiany edukacji w społeczeństwie cyfrowym.

2. Kompetencje przyszłości i ich znaczenie w kształceniu ustawicznym.

3. System edukacyjny i polityka edukacyjna w Polsce na tle międzynarodowym. Strategiczne cele i wyzwania.

4. Kształcenie ustawiczne w Polsce i UE – definicje, dane statystyczne, uczestnicy, formy, instytucje edukacyjne.

5. Strategie rozwoju kształcenia ustawicznego jako element polityki edukacyjnej w Polsce i UE.

6. Teorie rozwoju zawodowego

7. Rozwój zawodowy pracownika w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi.

8. Formy rozwoju zawodowego pracowników.

9. Motywacje i bariery w rozwoju zawodowym pracowników.

10. Instrumenty wsparcia rozwoju zawodowego pracowników.

11. Strategie rozwoju zawodowego pracowników w organizacji - studia przypadków

12. Budowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej - perspektywa indywidualna

13. Znaczenie marki osobistej w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej

14-15. Prezentacje projektów zespołowych - projekt strategii rozwoju pracowników uczelni publicznej

Literatura:

1. M. Armstrong (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer

2. GUS (2022), Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2020 r., file:///C:/Users/U%C5%BCytkownik%20WNPiSM/Downloads/01_charakterystyka_ustawicznego_szkolenia_zawodowego_w_przedsiebiorstwach_w_2020.pdf

3. GUS (2024), Uczenie się osób dorosłych w 2022 r., file:///C:/Users/U%C5%BCytkownik%20WNPiSM/Downloads/uczenie_sie_osob_doroslych_w_2022_r..pdf

4. OECD (2023), Retaining Talent at All Ages, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/00dbdd06-en.pdf?expires=1709201120&id=id&accname=guest&checksum=E45EE1B8C469D144853C8D26C0773134

5. Olejnik I. (2022), The Concept of Lifelong Learning - Managers’ Expectations and Youth Attitudes, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series on 159, https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aaf1679e-20cb-482f-9751-121f150a2eb9/c/ZNOiZ_PSl_z.157_2022-Olejnik.pdf

6. Sidor-Rządkowska M. (2018), Coaching kariery: doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy, Warszawa: Wolters Kluwer

7. Śledziewska K., R. Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Warszawa: WUW, https://delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Katarzyna-%C5%9Aledziewska-Renata-W%C5%82och-Gospodarka-cyfrowa.pdf

8. World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2023, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

● zna i rozumie wpływ przemian technologicznych na społeczną rolę edukacji, w tym edukacji ustawicznej (K_W06);

● zna i rozumie znaczenie kształcenia ustawicznego pracowników dla funkcjonowania rynku pracy w gospodarce 4.0 oraz instrumenty realizacji polityki publicznej i strategii przedsiębiorstw w tym obszarze (K_W07);

Umiejętności:

● potrafi formułować i analizować problemy związane z rozwojem zawodowym pracowników w organizacji w kontekście przemian stosunków pracy, a także przedstawiać propozycje rozwiązań tych problemów (K_U02);

● potrafi efektywnie prezentować w formie ustnej i pisemnej wyniki swoich analiz z zakresu strategii rozwoju zawodowego pracowników w organizacji (K_U04);

● potrafi współpracować w zespole zadaniowym przy przygotowaniu wspólnego projektu i prezentacji jego wyników (K_U06);

● potrafi prezentować publicznie wyniki swoich analiz z zakresu strategii rozwoju zawodowego pracowników oraz brać udział w debatach z obszaru edukacji ustawicznej i jej przemian w społeczeństwie cyfrowym (K_U07);

● potrafi świadomie kształtować własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej w perspektywie edukacji ustawicznej oraz motywować i ukierunkowywać innych w tym zakresie (K_U09);

Kompetencje społeczne:

● jest gotów do inspirowania, inicjowania i organizowania działań na rzecz edukacji ustawicznej i rozwoju zawodowego pracowników (K_K02);

● jest gotów do dbania o samorozwój zawodowy w toku pełnienia obowiązków zawodowych (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest pozytywna ocena projektu zespołowego - projektu strategii rozwoju zawodowego pracowników w wybranej instytucji publicznej.

Projekt należy przedstawić zespołowo na dedykowanych zajęciach oraz przesłać wersję pisemną do dnia 09.06.2024.

W ocenie końcowej równe wagi przypisano prezentacji ustnej i wersji pisemnej projektu.

Dodatkowa aktywność - prezentacje wybranych zagadnień podczas zajęć - w przypadku pozytywnej oceny, możliwość podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu o 0,5 lub 1 stopień.

Kontrola obecności - dopuszczalne dwie nieobecności; 3-4 nieobecności: konieczność przygotowania dodatkowej pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego; powyżej czterech nieobecności: brak możliwości zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Godlewska-Szyrkowa
Prowadzący grup: Justyna Godlewska-Szyrkowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)