Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-M-D2SEMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Organizowanie rynku pracy - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Od studenta oczekuje się pogłębionej wiedzy na temat głównych problemów rynku pracy , w tym posługiwania się wskaźnikami pokazującymi ich natężenie. Student powinien identyfikować główne regulacje prawne z zakresu rynku pracy. Student powinien znać literaturę przedmiotu, w szczegółowy sposób opisującą problemy związane z rynkiem pracy . Student powinien posiadać umiejętność prowadzenia samodzielnych badań społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu ugruntowanie wiedzy na temat wybranego problemu związanego z organizowaniem rynku pracy, tak aby student nabył umiejętność prowadzenia samodzielnej, pogłębionej analizy wybranego problemu oraz potrafił zaproponować rekomendacje dla jego rozwiązania. Student udowodni umiejętność zaprogramowania i zrealizowania samodzielnych badań ilościowych lub jakościowych.

Pełny opis:

Podczas seminarium magisterskiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji całej pracy magisterskiej oraz – etapowo - kolejnych jej części, a także przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji pracy. Podstawą pracy seminaryjnej są konsultacje z opiekunem pracy magisterskiej (promotorem) oraz dyskusja uczestników. Wymaga to bieżącego uczestnictwa studenta w seminariach.

Pierwszy semestr seminarium obejmuje następujące elementy.

- Zasady pisania tekstów naukowych; znaczenie ochrony własności intelektualnej.

− Wybór tematu badawczego.

− Kwerenda źródeł.

− Założenia metodologiczne i plan badania własnego.

− Znaczenie aplikacyjnych prac dyplomowych

Drugi semestr seminarium obejmuje następujące elementy:

− Zasady pisania tekstów naukowych; znaczenie ochrony własności intelektualnej.

− Opracowanie projektu badania własnego: opartego na danych ilościowych lub jakościowych, zastanych lub samodzielnie wytworzonych.

− Realizacja badania własnego.

Trzeci semestr seminarium obejmuje następujące elementy:

- Zasady pisania tekstów naukowych; znaczenie ochrony własności intelektualnej.

− Realizacja badania własnego.

− Analiza zebranego materiału empirycznego w świetle wybranej teorii.

− Przygotowanie pracy dyplomowej.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (i wydania późniejsze)

Firlit-Fesnak G., Męcina J.. (red.), Polityka społeczna (podręcznik akademicki, nowe wydanie) PWN, Warszawa 2018.

Łotocki Ł., Metodologia badań rynku pracy. Kilka praktycznych wskazówek, w: Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Nr 4/2011, s. 7-9, https://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/morp%204(1).pdf

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk –i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001 (i wydania późniejsze)

Rysz-Kowalczyk B. (red), Leksykon Polityki Społecznej, Warszawa 2001,

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002.

Sztumski J. , Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszaw 1984.

Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej, IPS, Aspra-JR, Warszawa,2003,

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie znaczenie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w obszarze stosunków pracy i stosunków przemysłowych, szczególnie w odniesieniu do opracowania pracy naukowo-badawczej (K_W10)

Student potrafi zaprojektować, zaplanować i przeprowadzić badanie społeczne z obszaru stosunków pracy i stosunków przemysłowych na potrzeby pracy naukowo-badawczej, w tym formułować i testować hipotezy związane z postawionymi problemami badawczymi, wykorzystując wybrane podejścia badawcze i stosując zaawansowane ilościowe lub jakościowe metody i techniki badań społecznych, w tym metody statystyczne, a także zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (K_U03)

Student potrafi efektywnie prezentować w formie ustnej i pisemnej wyniki własnych badań i analiz zrealizowanych na potrzeby pracy magisterskiej z uwzględnieniem różnych grup odbiorców, tj. zarówno specjalistów rynku pracy, uczestników seminarium magisterskiego, jak i innych interesariuszy rynku pracy (K_U04);

Student potrafi skutecznie występować publicznie, szczególnie prezentując wyniki własnych badań i analiz zrealizowanych na potrzeby pracy magisterskiej (K_U07)

Student jest gotów do uwzględniania w pracy zawodowej zasady priorytetu wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów, krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu stosunków pracy i stosunków przemysłowych oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z wiedzy eksperckiej, ponieważ stale pogłębiał taką umiejętność podczas uczestnictwa w seminarium magisterskim i przygotowując pracę magisterską (K_K01)

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w tym wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania, inicjowania i organizowania działań na rzecz środowiska społecznego, ponieważ pogłębiał taką umiejętność planując i realizując badanie empiryczne na potrzeby pracy magisterskiej, w tym kontaktując się z różnymi osobami i podmiotami związanymi z rynkiem pracy. Student dostrzega aplikacyjne znaczenie swoich badań zrealizowanych na potrzeby pracy magisterskiej i rekomendacji sformułowanych na ich podstawie (K_K02)

Student jest gotów do odpowiedzialnego i etycznego pełnienia roli badacza i eksperta ds. rynku pracy, z dbałością o rozwój swojego dorobku badawczego i zasady etyki badawczej i zawodowej, a także rozumie znaczenie dalszego rozwoju zawodowego (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium i uzyskania zgody do podejścia do egzaminu magisterskiego jest przygotowanie samodzielnej pracy zgodnej ze szczegółowymi wytycznymi.

Warunkiem zaliczenia jest również uczestniczenie w seminariach kierowanych do całej grupy (możliwe dwie nieobecności) oraz seminariach (konsultacjach) indywidualnych, służących omówieniu postępów w pracy.

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru seminarium jest wybór tematu pracy, przeprowadzenie kwerendy źródeł, opracowanie koncepcji pracy, w tym jej konspektu oraz założeń metodologicznych do badania własnego, a także rozpoczęcie pracy nad częścią erudycyjną pracy.

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru seminarium jest złożenie części erudycyjnej pracy (rozdziału), opracowanie projektu badania własnego oraz realizacja elementów badania własnego.

Zaliczenie trzeciego (ostatniego) semestru następuje na podstawie zrealizowanego badania własnego, przeprowadzonej analizy materiału empirycznego oraz przyjęcia przez promotora całej pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Łotocki
Prowadzący grup: Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Jacek Męcina, Tomasz Niedziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)