Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D1HPXX
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Polski XX w.
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Polityczne aspekty odrodzenia niepodległego państwa polskiego. Kształtowanie granic państwa (wojna i działania polityczne). Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reformy społeczno-gospodarcze. Przewrót majowy w 1926 roku i rządy sanacji. Zmiany ustrojowe i polityczne. Polska w latach II Wojny Światowej. Wielkie mocarstwa wobec Polski. Powojenna Polska: kształt terytorialny, ludność, potencjał ekonomiczny. System polityczny po 1945 roku. Monopolizacja władzy. Geneza stalinizmu, zakres i formy uzależnienia od ZSRR. Społeczeństwo a władza. Opozycja: przemiany, formy walki. Rola kościoła katolickiego. NSZZ "Solidarność" i przemiany lat osiemdziesiątych. Stan wojenny. Początki transformacji ustrojowej.

Pełny opis:

1. Walka o granice

2. Polska polityka wewnętrzna (Dmowski, Piłsudski, maj 1926)

3. Polska polityka zagraniczna między Rosją a Niemcami

4.Polska w okresie II wojny światowej, dyskusja wokół holocaustu

5. Początki Polski Ludowej, PKWN, Rząd tymczasowy, tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

6. Polska polityka zagraniczna w latach 1945-1947: Francuska polityka „budowania mostów” w dzielącej się Europie –przykład Polski i Czechosłowacji (1945-1947).

7. Polska w okresie stalinizmu:

-umacnianie bloku wschodniego (Kominform)

-stalinizacja: kolektywizacja, socrealizm

-stosunki z Zachodem na przykładzie Francji

8. Polski październik 1956: Francja wobec polskiego października 1956 roku w Polsce

9. Polska Gomułki:

-wizyta de Gaulle’a w Polsce (6-12 września 1967)

-Polska a polityka otwarcia na wschód Charles’a de Gaulle’a (1965-1969)

-Francja i Wielka Brytania wobec polskiej granicy Zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej w latach 1958-1967

-polska polityka wewnętrzna: afera mięsna

10. Polska Gierka:

-propaganda sukcesu

-narodziny opozycji politycznej (KOR, ROPCIO, KPN)

-problem niemiecki w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury Valéry’ego Giscarda d’Estaing’a

-kwestia niemiecka w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury Georges’a Pompidou.

11. Sierpień 1980 i Polska Solidarności (do 13 grudnia 1981)

12. Stan wojenny w Polsce

13. Polska lat 80-tych

14. Okrągły Stół i Polska po upadku komunizmu

Literatura:

M. Kornat, Polityka równowagi 1934-1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995; K. Kersten, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993; T. Kisielewski, Październik 1956. Punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne, Warszawa 200; M. Pasztor, Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954-1969, Toruń 2003; D. Jarosz, M. Pasztor, Afera mięsna. Fakty konteksty, Toruń 2004; D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000; M. Pasztor, Kwestia niemiecka w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury V. Giscarda d’Estaing, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 6 (34), s. 135-159; eadem, Francja i wielka Brytania wobec polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej w latach 1958-1967, „studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2003, t. XXXVIII, s. 147-182.; J. Eisler, Grudzień 1970; idem, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992; idem, Marzec 1968, Warszawa 2008; A. Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Warszawa 2010.

M. Zaręba, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947, Kraków 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu i ćwiczeń student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat miejsca Polski w świecie w XX wieku oraz umie zanalizować miejsce Polski w Europie i świecie w XX wieku, umie wyjaśnić i zanalizować procesy jakie zachodziły w rozwoju społecznym, gospodarczym i politycznym Polski w XX wieku.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W03; K_U01; K_U02; K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie aktywności i bieżącego przygotowania do zajęć; praca semestralna, ocena wyników egzaminu pisemnego (test), w którym student winien wykazać się kanonem wiedzy zaprezentowanym na wykładzie oraz umiejętnością analizy faktów dotyczących historii Polski w XX wieku.

Praktyki zawodowe:

Referowanie wyżej wymienionych tematów przez wykładowcę, referaty studentów w obrębie tematyki zaprezentowanej przez wykładowcę poszerzające wiedzę studenta na w/w tematy, dyskusje dotyczące wskazanej tematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Pasztor, Błażej Poboży
Prowadzący grup: Marek Nadolski, Grażyna Pasztor, Błażej Poboży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Polityczne aspekty odrodzenia niepodległego państwa polskiego. Kształtowanie granic państwa (wojna i działania polityczne). Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reformy społeczno-gospodarcze. Przewrót majowy w 1926 roku i rządy sanacji. Zmiany ustrojowe i polityczne. Polska w latach II Wojny Światowej. Wielkie mocarstwa wobec Polski. Powojenna Polska: kształt terytorialny, ludność, potencjał ekonomiczny. System polityczny po 1945 roku. Monopolizacja władzy. Geneza stalinizmu, zakres i formy uzależnienia od ZSRR. Społeczeństwo a władza. Opozycja: przemiany, formy walki. Rola kościoła katolickiego. NSZZ "Solidarność" i przemiany lat osiemdziesiątych. Stan wojenny. Początki transformacji ustrojowej.

Pełny opis:

1. Walka o granice

2. Polska polityka wewnętrzna (Dmowski, Piłsudski, maj 1926)

3. Polska polityka zagraniczna między Rosją a Niemcami

4.Polska w okresie II wojny światowej, dyskusja wokół holocaustu

5. Początki Polski Ludowej, PKWN, Rząd tymczasowy, tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

6. Polska polityka zagraniczna w latach 1945-1947: Francuska polityka „budowania mostów” w dzielącej się Europie –przykład Polski i Czechosłowacji (1945-1947).

7. Polska w okresie stalinizmu:

-umacnianie bloku wschodniego (Kominform)

-stalinizacja: kolektywizacja, socrealizm

-stosunki z Zachodem na przykładzie Francji

8. Polski październik 1956: Francja wobec polskiego października 1956 roku w Polsce

9. Polska Gomułki:

-wizyta de Gaulle’a w Polsce (6-12 września 1967)

-Polska a polityka otwarcia na wschód Charles’a de Gaulle’a (1965-1969)

-Francja i Wielka Brytania wobec polskiej granicy Zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej w latach 1958-1967

-polska polityka wewnętrzna: afera mięsna

10. Polska Gierka:

-propaganda sukcesu

-narodziny opozycji politycznej (KOR, ROPCIO, KPN)

-problem niemiecki w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury Valéry’ego Giscarda d’Estaing’a

-kwestia niemiecka w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury Georges’a Pompidou.

11. Sierpień 1980 i Polska Solidarności (do 13 grudnia 1981)

12. Stan wojenny w Polsce

13. Polska lat 80-tych

14. Okrągły Stół i Polska po upadku komunizmu

Literatura:

M. Kornat, Polityka równowagi 1934-1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007; A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995; K. Kersten, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993; T. Kisielewski, Październik 1956. Punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne, Warszawa 200; M. Pasztor, Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954-1969, Toruń 2003; D. Jarosz, M. Pasztor, Afera mięsna. Fakty konteksty, Toruń 2004; D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000; M. Pasztor, Kwestia niemiecka w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury V. Giscarda d’Estaing, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 6 (34), s. 135-159; eadem, Francja i wielka Brytania wobec polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej w latach 1958-1967, „studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2003, t. XXXVIII, s. 147-182.; J. Eisler, Grudzień 1970; idem, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992; idem, Marzec 1968, Warszawa 2008; A. Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Warszawa 2010.

M. Zaręba, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947, Kraków 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)