Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D1POPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie ma żadnych wymagań co do uczestnictwa w zajęciach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Istota i pojęcie prawa. Normy i przepisy prawne. System prawa. Elementy prawa karnego. Elementy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe). Elementy prawa pracy.

Pełny opis:

Podstawy prawa

Wykład

Studia dzienne

Prowadzący: dr hab. Sylwester Gardocki

Email: s.gardocki@uw.edu.pl

W przypadku konieczności poprowadzenia wykładu w trybie zdalnym podaję link do ZOOM https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95839318766?pwd=QnpHOVF1emxMSjczKzJ1WWttZTdaQT09

Identyfikator spotkania: 958 3931 8766

Kod dostępu: 638845

EGZAMIN

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowane zaliczenie z ćwiczeń.

2. Ewentualny termin zerowy odbędzie się na dyżurach w formie ustnej.

3. Pierwszy termin egzaminu : pisemny test wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie połowy sumy punków możliwych do zdobycia.

4. Termin poprawkowy: egzamin ustny

5. Zakres egzaminu:

a) znajomość aktów prawnych omawianych podczas ćwiczeń z przedmiotu Podstawy prawa tj.

Kodeks Cywilny - z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – z dnia 25 lutego 1964 r. z późniejszymi zmianami

Kodeks Karny – z dnia 6 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami

b) znajomość literatury obowiązkowej do wykładu tj.

Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2019 i nast.

W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2013 i nast.

w zakresie omawianym na wykładzie

Program wykładu:

1.2. Wstęp do prawa

a) pojęcie i istota prawa;

b) tworzenie prawa, system źródeł prawa;

c) obowiązywanie i stosowanie prawa,

d) wykładania prawa,

e) przestrzeganie prawa i odpowiedzialność prawna,

f) stosunki prawne: pojęcie i elementy

g) system prawa

3. Elementy prawa administracyjnego

a) charakterystyka ogólna prawa administracyjnego

b) pojęcie i przedmiot prawa administracyjnego

c) źródła prawa administracyjnego

d) stosunek administracyjnoprawny

e) organy administracji publicznej i ich klasyfikacja

f) administracja rządowa i samorządowa

g) prawne formy działania administracji

h) postępowanie administracyjne : zasady, ograny, strony i uczestnicy, sądowa kontrola decyzji administracyjnych

4- Prawo karne

a) ogólne wiadomości o kodeksie karnym

b) zasady odpowiedzialności karnej

c) formy popełnienia przestępstw

d) wyłączenie odpowiedzialności karnej

e) kary i środki karne

f) okoliczności mające wpływ na wymiar kary

g) recydywa

h) wykonanie kary

i) przedawnienie i zatarcie skazania

j) przepisy karne poza kodeksem karnym

5. Elementy postępowania karnego

a) charakterystyka ogólna postępowania karnego

b) pojęcie i cele postępowania karnego

c) naczelne Zasady postępowania karnego

d) postępowanie przygotowawcze

e) postępowanie przed sądem I instancji

f) postępowanie odwoławcze

g) postępowania szczególne

h) postępowanie karnoskarbowe

6. Prawo cywilne część ogólna

a) charakterystyka ogólna prawa cywilnego

b) pojęcie prawa cywilnego

c) źródła prawa cywilnego

d) zasady prawa cywilnego

e) normy prawa cywilnego

f) stosunek cywilnoprawny

g) osoby fizyczne i osoby prawne

h) przedstawicielstwo i pełnomocnictwo

i) czynności prawne

j) wady oświadczeń woli

k) terminy i przedawnienie

7. Prawo rzeczowe

a) ogólne wiadomości o prawie rzeczowym

a. Rzeczy jako przedmioty praw rzeczowych

b. Bezwzględny charakter praw rzeczowych

c. Podział praw rzeczowych

b) własność:

a. Treść, zakres i wykonywanie własności

b. Nabycie i utrata własności

c. Współwłasność

c) ograniczone prawa rzeczowe

d) posiadanie

e) księgi wieczyste i ewidencja gruntów

8. Prawo zobowiązań

a) ogólne wiadomości o prawie zobowiązań

b) miejsce zobowiązań w prawie cywilnym

c) źródła zobowiązań

d) wykonywanie i wygaśnięcie zobowiązań

e) zasady odpowiedzialności kontraktowej

f) umowy cywilno-prawne – wybrane przykłady

9. Prawo rodzinne i opiekuńcze

a) charakterystyka ogólna

b) małżeństwo: zawarcie i ustanie, prawa i obowiązki, zarząd majątkiem wspólnym, rozwód, unieważnienie małżeństwa

c) pochodzenie dziecka

d) obowiązek alimentacyjny

e) pojęcie opieki i kurateli

10. Prawo spadkowe

a) charakterystyka ogólna

b) dziedziczenie testamentowe

c) dziedziczenie ustawowe

d) odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

11-12. Postępowanie cywilne – podstawowe pojęcia

a) wiadomości ogólne o postępowaniu cywilnym

b) pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego

c) naczelne zasady postępowania cywilnego

d) podmioty postępowania cywilnego

e) rozprawa

f) środki odwoławcze

g) nadzwyczajne środki zaskarżenia

h) postępowania odrębne

i) postępowanie zabezpieczające

j) postępowanie egzekucyjne

Literatura:

• Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2019 i nast.

• W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów. 2013 i nast.

• T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, (rozdz.: Pojęcie

i funkcje prawa; rozdz. Prawo a inne regulatory zachowań; rozdz. Normy i przepisy prawne; rozdz. System prawa i rozdz. Stosunki prawne), 2017 i nast.

• J. Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, 2012 i nast.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

(Wiedza)

Objaśnia zakres nauk prawnych oraz identyfikuje główne gałęzie prawa

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nauk prawnych

Zna metodologię nauk prawnych

(Umiejętności)

Rozwiązuje proste kazusy prawne

Posługuje się terminologią prawną

Korzysta z aktów prawnych i je interpretuje oraz formułuje krytyczne uwagi

(Kompetencje społeczne)

Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i aktualizowania wiedzy prawnej

Ma świadomość różnorodności poglądów na temat interpretacji regulacji prawnych

K_W01; K_W07; K_U01; K_K01

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD: Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Gardocki
Prowadzący grup: Sylwester Gardocki, Sylwia Piechocińska-Para
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Program wykładu:

1.2. Wstęp do prawa

a) pojęcie i istota prawa;

b) tworzenie prawa, system źródeł prawa;

c) obowiązywanie i stosowanie prawa,

d) wykładania prawa,

e) przestrzeganie prawa i odpowiedzialność prawna,

f) stosunki prawne: pojęcie i elementy

g) system prawa

3. Elementy prawa administracyjnego

a) charakterystyka ogólna prawa administracyjnego

b) pojęcie i przedmiot prawa administracyjnego

c) źródła prawa administracyjnego

d) stosunek administracyjnoprawny

e) organy administracji publicznej i ich klasyfikacja

f) administracja rządowa i samorządowa

g) prawne formy działania administracji

h) postępowanie administracyjne : zasady, ograny, strony i uczestnicy, sądowa kontrola decyzji administracyjnych

4- Prawo karne

a) ogólne wiadomości o kodeksie karnym

b) zasady odpowiedzialności karnej

c) formy popełnienia przestępstw

d) wyłączenie odpowiedzialności karnej

e) kary i środki karne

f) okoliczności mające wpływ na wymiar kary

g) recydywa

h) wykonanie kary

i) przedawnienie i zatarcie skazania

j) przepisy karne poza kodeksem karnym

5. Elementy postępowania karnego

a) charakterystyka ogólna postępowania karnego

b) pojęcie i cele postępowania karnego

c) naczelne Zasady postępowania karnego

d) postępowanie przygotowawcze

e) postępowanie przed sądem I instancji

f) postępowanie odwoławcze

g) postępowania szczególne

h) postępowanie karnoskarbowe

6. Prawo cywilne część ogólna

a) charakterystyka ogólna prawa cywilnego

b) pojęcie prawa cywilnego

c) źródła prawa cywilnego

d) zasady prawa cywilnego

e) normy prawa cywilnego

f) stosunek cywilnoprawny

g) osoby fizyczne i osoby prawne

h) przedstawicielstwo i pełnomocnictwo

i) czynności prawne

j) wady oświadczeń woli

k) terminy i przedawnienie

7. Prawo rzeczowe

a) ogólne wiadomości o prawie rzeczowym

a. Rzeczy jako przedmioty praw rzeczowych

b. Bezwzględny charakter praw rzeczowych

c. Podział praw rzeczowych

b) własność:

a. Treść, zakres i wykonywanie własności

b. Nabycie i utrata własności

c. Współwłasność

c) ograniczone prawa rzeczowe

d) posiadanie

e) księgi wieczyste i ewidencja gruntów

8. Prawo zobowiązań

a) ogólne wiadomości o prawie zobowiązań

b) miejsce zobowiązań w prawie cywilnym

c) źródła zobowiązań

d) wykonywanie i wygaśnięcie zobowiązań

e) zasady odpowiedzialności kontraktowej

f) umowy cywilno-prawne – wybrane przykłady

9. Prawo rodzinne i opiekuńcze

a) charakterystyka ogólna

b) małżeństwo: zawarcie i ustanie, prawa i obowiązki, zarząd majątkiem wspólnym, rozwód, unieważnienie małżeństwa

c) pochodzenie dziecka

d) obowiązek alimentacyjny

e) pojęcie opieki i kurateli

10. Prawo spadkowe

a) charakterystyka ogólna

b) dziedziczenie testamentowe

c) dziedziczenie ustawowe

d) odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

11-12. Postępowanie cywilne – podstawowe pojęcia

a) wiadomości ogólne o postępowaniu cywilnym

b) pojęcie i rodzaje postępowania cywilnego

c) naczelne zasady postępowania cywilnego

d) podmioty postępowania cywilnego

e) rozprawa

f) środki odwoławcze

g) nadzwyczajne środki zaskarżenia

h) postępowania odrębne

i) postępowanie zabezpieczające

j) postępowanie egzekucyjne

13. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego i handlowego

a) charakterystyka ogólna prawa gospodarczego i handlowego

b) podstawowe informacje o podmiotach działalności gospodarczej

c) formy prawne działalności gospodarczej:

a) osoba fizyczna

b) spółka cywilna

c) spółka jawna

d) spółka komandytowa

e) spółka komandytowo akcyjna

f) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

g) spółka akcyjna

14. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

a) charakterystyka prawa pracy

b) stosunek pracy

c) umowa o pracę: nawiązywanie i rozwiązywanie

d) rodzaje urlopów i ich istota

e) ochrona pracy

f) rodzaje ubezpieczeń społecznych

Literatura:

• Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2017 i nast.

• W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów. 2013 i nast.

• T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, (rozdz.: Pojęcie

i funkcje prawa; rozdz. Prawo a inne regulatory zachowań; rozdz. Normy i przepisy prawne; rozdz. System prawa i rozdz. Stosunki prawne), 2017 i nast.

• J. Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, 2007

• S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, 2016 i nast.

• M. Pyziak – Szafnicka, W. Robaczyński, Elementarny kurs prawa cywilnego. 2012

• T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2016 i nast.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)