Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D1WNSM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

żadnych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Geneza, pojęcie i istota "stosunków międzynarodowych". Wizje rzeczywistości międzynarodowej. Uczestnicy stosunków międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki polityczne - dyplomacja. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Prawo międzynarodowe. System Narodów Zjednoczonych. Polityka zagraniczna RP. Europa. Porządek międzynarodowy w dobie globalizacji. Konflikty i sposoby rozwiązywania konfliktów. Współczesne konflikty zbrojne.

Pełny opis:

1. GENEZA, POJĘCIE I ISTOTA "STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH".

" Narodziny nowożytnych stosunków międzynarodowych;

" Oddziaływania międzynarodowe;

" Uwarunkowania stosunków międzynarodowych;

" Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina badawcza

" Historia stosunków międzynarodowych

2. WIZJE RZECZYWISTOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

" Realistyczna wizja rzeczywistości międzynarodowej;

" Liberalna wizja rzeczywistości międzynarodowej;

" Transnarodowa wizja rzeczywistości międzynarodowej)

3. UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

" Pojęcie i zróżnicowanie uczestników międzynarodowych,

" Interesy uczestników stosunków międzynarodowych,

" Oddziaływania uczestników stosunków międzynarodowych,

" Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych ze szczególnym skupieniem się na roli państwa

4. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE - DYPLOMACJA

" Nadrzędność międzynarodowych stosunków politycznych;

" Pojęcie polityki zagranicznej - uwarunkowania i instrumenty;

" Dyplomacja

" Stosunki dwu i wielostronne

5-6. BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

" Ogólne koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego, sojusze i wspólnoty bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zbiorowego,

" ograniczanie zbrojeń, kontrola zbrojeń, rozbrojenie,

" nowe problemy bezpieczeństwa

7. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE

" Pojęcie międzynarodowych stosunków ekonomicznych

" Główne terminy MSE

" Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych

" Współpraca międzynarodowa

8. MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

" geneza, źródła, rodzaje praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

" relatywizm a uniwersalizm praw człowieka)

9. PRAWO MIĘDZYNARODOWE

" Prawo międzynarodowe jako zespół norm,

" Źródła prawa międzynarodowego,

" Sankcje w prawie międzynarodowym)

10. SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

" Geneza, cele i zasady NZ,

" Struktura organizacji i systemu NZ,

" Podstawowe dziedziny działalności)

11. POLITYKA ZAGRANICZNA RP

" Podstawy nowej polskiej polityki zagranicznej;

" Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej;

" Rozwój więzi Polski z Zachodem

" Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej

12. EUROPA

" Wyznaczniki tożsamości Europy;

" Zderzenie cywilizacji w Europie?

" Integracja europejska)

13. PORZĄDEK MIĘDZYNARODOWY W DOBIE GLOBALIZACJI

" Internacjonalizacja zagrożeń społecznych,

" Wymiary zależności i współzależności, pojęcie ładu międzynarodowego,

" Ewolucja ładu międzynarodowego

" Pozimnowojenne koncepcje ładu międzynarodowego)

14-15. KONFLIKTY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY ZBROJNE

" Pojęcie konfliktu,

" Sposoby rozwiązywania konfliktów,

" Główne osie konfliktu - Północ-Południe? Wschód-Zachód?

Literatura:

Literatura podstawowa/najbardziej zalecana :

- materiały własne prowadzącego ćwiczenia/Jacek Kosiarski (udostępniane/przekazywane studentom sukcesywnie drogą elektroniczną w trakcie semestru)

- R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011

- E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006

- R. Kuźniar, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, R. Kupiecki, M. Madej, K. Pronińska, A. Szeptycki, P. Śledź, M. Tabor, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2020 (wydanie 2-gie, zmienione i rozszerzone)

- S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010

- R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2018

- P. Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016

- J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017 (3. wydanie lub 4. wydanie/Warszawa 2019)

- W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2020 (18. wydanie)

- Zawidzka-Łojek A. (red.), Łazowski A., Sonczyk B., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018 (3. wydanie)

- J. Wozinski, Dzieje kapitalizmu [Nieznana historia imperiów, bankierów, wojen i kryzysów], Warszawa 2017

- A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017

- S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019, Warszawa 2020

- E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. [Część I] Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2014, wersja elektroniczna : https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2206/Wspo%C5%82czesne_stosunki_miedzynarodowe_wprowadzenie_cz1_2014.pdf?sequence=8&isAllowed=y

- E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. [Część II] Historia stosunków międzynarodowych 1919-1991, Kraków 2015, wersja elektroniczna : https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4942/Wspolczesne_stosunki_miedzynarodowe_cz2_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y

- E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. [Część III] Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku – geneza, struktura, funkcje i procesy polityczne, Kraków 2015, wersja elektroniczna: : https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6336/Wsp%C3%B3%C5%82czesne_stosunki_miedzynarodowe_cz3_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y

- Rocznik Strategiczny [w tym zwłaszcza: tom 26 (2020/2021), tom 25 (2019/2020), tom 24 (2018/2019), tom 23 (2017/2018)]

Literatura uzupełniająca (wybrane publikacje) :

- G. Allison, Skazani na wojnę ? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa ?, Warszawa 2018

- J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016 (lub wyd. II, 2018)

- S. Bieleń, Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea, Warszawa 2017

- S. Bieleń (red.), Polityka wschodnia Polski - między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, Pułtusk-Warszawa 2019

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (wydanie ósme zmienione lub następne)

- J. Ciesielska-Klikowska, M. Marczuk-Karbownik (red.), Stany Zjednoczone-Chiny. W stronę dwubiegunowości?, Łódź 2017

- A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak (red.), Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2018 (wyd. II)

- P. Eberhardt, Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, Kraków 2017

- M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

- B. Góralczyk, Wielki renesans : chińska transformacja i jej konsekwencje, Warszawa 2018

- S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997

- P. Kaczmarek, Rywalizacja chińsko-amerykańska po zimnej wojnie. Wymiar geopolityczny, Warszawa 2021

- P. Kennedy, Mocarstwa świata : narodziny, rozkwit, upadek : przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994

- H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996

- R. Kuźniar, Europa w porządku międzynarodowym, Warszawa 2016

- R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa 2011

- R. Kuźniar, Porządek międzynarodowy : perspektywa ontologiczna, Warszawa 2019

- R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000 (lub nowsze wydanie, ostatnie: 2008)

- M. Madej (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017

- M. Magierowski, Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej, Kraków 2013

- T. Marshall, Więźniowie geografii czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Poznań 2017 (lub nowsze wydanie, 2020)

- J. J. Mearsheimer, Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2019

- J. J. Mearsheimer, S. M. Walt, Izraelskie lobby w USA, Warszawa 2011

- H. J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, przejrzał i uzupełnił K. W. Thompson, Warszawa 2010

- J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011

- M. Orzechowski, Chaos. Nowy porządek świata, Warszawa 2018

- P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2010

- I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013

- W. Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010

- Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006

- J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

- J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, Warszawa 2011

- M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003 (lub nowsze wydanie : Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, tom I : 1991-2002, tom II : 2002-2004, Warszawa 2005)

- R. Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Student:

- wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu stosunków międzynarodowych

-identyfikuje uczestników SM

- wskazuje główne źródła prawa międzynarodowego

-argumentuje odnosząc się do głównych teorii SM

- krytycznie analizuje problemy z zakresu gospodarki światowej czy bezpieczeństwa

K_W01; K_W02; K_W05; K_W09; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kosiarski, Roman Kuźniar
Prowadzący grup: Jacek Kosiarski, Roman Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. GENEZA, POJĘCIE I ISTOTA "STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH".

" Narodziny nowożytnych stosunków międzynarodowych;

" Oddziaływania międzynarodowe;

" Uwarunkowania stosunków międzynarodowych;

" Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina badawcza

" Historia stosunków międzynarodowych

2. WIZJE RZECZYWISTOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

" Realistyczna wizja rzeczywistości międzynarodowej;

" Liberalna wizja rzeczywistości międzynarodowej;

" Transnarodowa wizja rzeczywistości międzynarodowej)

3. UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

" Pojęcie i zróżnicowanie uczestników międzynarodowych,

" Interesy uczestników stosunków międzynarodowych,

" Oddziaływania uczestników stosunków międzynarodowych,

" Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych ze szczególnym skupieniem się na roli państwa

4. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE - DYPLOMACJA

" Nadrzędność międzynarodowych stosunków politycznych;

" Pojęcie polityki zagranicznej - uwarunkowania i instrumenty;

" Dyplomacja

" Stosunki dwu i wielostronne

5-6. BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

" Ogólne koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego, sojusze i wspólnoty bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zbiorowego,

" ograniczanie zbrojeń, kontrola zbrojeń, rozbrojenie,

" nowe problemy bezpieczeństwa

7. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE

" Pojęcie międzynarodowych stosunków ekonomicznych

" Główne terminy MSE

" Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych

" Współpraca międzynarodowa

8. MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

" geneza, źródła, rodzaje praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

" relatywizm a uniwersalizm praw człowieka)

9. PRAWO MIĘDZYNARODOWE

" Prawo międzynarodowe jako zespół norm,

" Źródła prawa międzynarodowego,

" Sankcje w prawie międzynarodowym)

10. SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

" Geneza, cele i zasady NZ,

" Struktura organizacji i systemu NZ,

" Podstawowe dziedziny działalności)

11. POLITYKA ZAGRANICZNA RP

" Podstawy nowej polskiej polityki zagranicznej;

" Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej;

" Rozwój więzi Polski z Zachodem

" Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej

12. EUROPA

" Wyznaczniki tożsamości Europy;

" Zderzenie cywilizacji w Europie?

" Integracja europejska)

13. PORZĄDEK MIĘDZYNARODOWY W DOBIE GLOBALIZACJI

" Internacjonalizacja zagrożeń społecznych,

" Wymiary zależności i współzależności, pojęcie ładu międzynarodowego,

" Ewolucja ładu międzynarodowego

" Pozimnowojenne koncepcje ładu międzynarodowego)

14-15. KONFLIKTY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY ZBROJNE

" Pojęcie konfliktu,

" Sposoby rozwiązywania konfliktów,

" Główne osie konfliktu - Północ-Południe? Wschód-Zachód?

Literatura:

Podstawowe pozycje:

- E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006

- M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

- R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011

- Rocznik Strategiczny [zwłaszcza tomy 22 (2016/17), 21 (2015/16), 20 (2014/15)]

Literatura uzupełniająca:

- J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017 (3. wydanie)

- J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016

- S. Bieleń, Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea, Warszawa 2017

- S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (wydanie ósme zmienione lub następne)

- A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017

- E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. [Część I] Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2014, wersja elektroniczna : https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2206/Wspo%C5%82czesne_stosunki_miedzynarodowe_wprowadzenie_cz1_2014.pdf?sequence=8&isAllowed=y

- E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. [Część II] Historia stosunków międzynarodowych 1919-1991, Kraków 2015, wersja elektroniczna : https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4942/Wspolczesne_stosunki_miedzynarodowe_cz2_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y

- E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. [Część III] Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku – geneza, struktura, funkcje i procesy polityczne, Kraków 2015, wersja elektroniczna : https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6336/Wsp%C3%B3%C5%82czesne_stosunki_miedzynarodowe_cz3_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y

- A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak (red.), Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2015

- P. Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016

- P. Eberhardt, Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, Kraków 2017

- W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017 (17. wydanie))

- S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997

- R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012 (wyd. II)

- H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996

- H. Kissinger, Porządek światowy, Wołowiec 2016

- T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy. Potencjały. Strategie, Warszawa 2011

- M. Madej (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017

- T. Marshall, Więźniowie geografii czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce, Poznań 2017

- H. J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, przejrzał i uzupełnił K. W. Thompson, Warszawa 2010

- P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2010

- I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013

- L. Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa 2014 (wydanie II), wersja elektroniczna : https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8626/Sykulski_Leszek_Geopolityka_Skrypt.pdf?sequence=1

- J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

- J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, Warszawa 2011

- M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003 (lub nowsze wydanie : Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, tom I : 1991-2002, tom II : 2002-2004, Warszawa 2005)

- J. Wozinski, Dzieje kapitalizmu [Nieznana historia imperiów, bankierów, wojen i kryzysów], Warszawa 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)