Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D1MNSM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma za sobą przygotowanie co najmniej jednej dysertacji - licencjackiej i jest na bazie tych doświadczeń przygotowany, by rozszerzać swoje umiejętności z zakesu projektowania prostej pracy naukowej.

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania poprawnej metodologicznie (w szerokim sensie tego słowa) pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Kurs ma formę warsztatową, skoncentrowaną na konkrentnych umiejętnościach, których uczyć będziemy się wspólnie na zajęciach. Ponieważ umiejętności mają charakter stricte praktyczny, nie ma podręcznika, który obejmowałby taki zakres materiału i umożliwiał przyswojenie umiejętności. Na pewno umiejętności tych można nabyć samodzielnie, poprzez praktykę.

Literatura:

UWAGA: Do tych zajęć nie ma podręcznika, wykaz literatury ma charakter pomocniczy.

Powyższe prace są wystandaryzowane, wszystkie wydania są aktualne.

Chris Hart, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination (SAGE Study Skills Series)

D. Della Porta, M.Keating, Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press

G.King, R.Keohane, S.Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press.

J.Miles, M.Shevlin, Applying Regression and Correlation, SAGE

R.Abelson, Statistics as Principled Argument, Taylor & Francis.

D.Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, PWN

D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN.

Efekty uczenia się:

Student:

- przeprowadza akademicki przegląd literatury

- posługuje się narzędziami do analizy naukowego wpływu poszczególnych prac

- formułuje pytanie badawcze

- potrafi dokonać prstej aplikacji teorii do analizy empirycznej

- rozróżnia metodologie ilościowe i jakościowe i identyfukuje, do jakich pytań badawczych i jakich danych stosuje się metody ilościowe, a do jakich ilościowe

- zna podstawowe zasady wnioskowania naukowego, włączając rozróżnienie korelacji od związku przyczynowo-skutkowego

- zna podstawowe zasady dot. analiz ilościowych

- zna podstawowe zasady dot. analiz jakościowych

- porządkuje materiał badawczy w postaci wypracowania struktury dysertacji

- zna zasady etyki akademickiej, zwłaszcza w zakresie własności intelektualnej

- zna zasady akademickiej budowy tekstu (academic writing)

- zna kryteria według których oceniane są prce magisterskie

K_W01, K_W03,K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena odbędzie się w oparciu o przedstawiony na koniec zajęć konspekt pracy magisterskiej. Konspekt musi spełniać kryteria omawiane szczegółowo na zajęciach, spośród których kluczowe są:

1. Poprawne sformułowanie pytania badawczego

2. Przegląd literatury według standardów międzynarodowych

3. Poprawna struktura

4. Poprawna metodologia.

Szczególowe wymogi są przedstawiane sukcesywnie, w miarę prezentacji materiału. Będa tez one podsumowane na koniec kursu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wojciuk
Prowadzący grup: Anna Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywać się będą w grupach w czasie rzeczywistym na platformie Zoom.

Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania poprawnej metodologicznie (w szerokim sensie tego słowa) pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Kurs ma formę warsztatową, skoncentrowaną na konkrentnych umiejętnościach, których uczyć będziemy się wspólnie na zajęciach. Ponieważ umiejętności mają charakter stricte praktyczny, nie ma podręcznika, który obejmowałby taki zakres materiału i umożliwiał przyswojenie umiejętności. Na pewno umiejętności tych można nabyć samodzielnie, poprzez praktykę.

Literatura:

UWAGA: Do tych zajęć nie ma podręcznika, wykaz literatury ma charakter pomocniczy.

Powyższe prace są wystandaryzowane, wszystkie wydania są aktualne.

Chris Hart, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination (SAGE Study Skills Series)

D. Della Porta, M.Keating, Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press

G.King, R.Keohane, S.Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press.

J.Miles, M.Shevlin, Applying Regression and Correlation, SAGE

R.Abelson, Statistics as Principled Argument, Taylor & Francis.

D.Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, PWN

D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN.

Uwagi:

W czasie zamknięcia Wydziału zajęcia odbywać się będą na zoomie:

Anna Wojciuk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Anna Wojciuk's Zoom Meeting

Time: Dec 5, 2021 01:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82979728477?pwd=NUV0SUl0V0cxOW1Bd1BPZzZQQ1lCQT09

Meeting ID: 829 7972 8477

Passcode: Tt2Ssh

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)