Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa współpraca technologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D3MWT-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa współpraca technologiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

We współczesnym świecie rośnie znaczenie technologii , co daje się zaobserwować zarówno na poziomie jednostek, jak i grup społecznych.

Celem zajęć jest przejrzenie się w jaki sposób odbywa się międzynarodowa wymiana technologiczna oraz jak ona wpływa na państwa i społeczeństwa.

Skrócony opis:

We współczesnym świecie rośnie znaczenie technologii , co daje się zaobserwować zarówno na poziomie jednostek, jak i grup społecznych.

Celem zajęć jest przejrzenie się w jaki sposób odbywa się międzynarodowa wymiana technologiczna oraz jak ona wpływa na państwa i społeczeństwa.

Pełny opis:

Dział I. Technologie cyfrowe – to co najbliższe

1. Wpływ nowoczesnych technologii na współczesne stosunki międzynarodowe. Historia rozwoju technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT); Historia Internetu w kontekście rewolucji w komunikacji. Geografia Internetu.

2. Psychologia Internetu; Politycy w cyberprzestrzeni: rola nowych mediów w kształtowaniu komunikacji politycznej i wizerunku politycznego. Nowoczesne technologie a marka państwa. Dyplomacja cyfrowa.

3. Zagrożenia cyfrowe bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Cyberterroryzm, cyberwojna, współpraca organizacji międzynarodowych w zakresie ich zwalczania. Cyberbezpieczeństwo Polski. Suwerenność w cyberprzestrzeni. Rywalizacja cybermocarstw. Autonomia czy współpraca?

4. Sztuczna inteligencja w zastosowaniach z zakresu SM: wojna, kontrola społeczeństwa, autorytaryzacja ustrojów, przywództwo i dowodzenie.

Dział II. Technologie kosmiczne – to co najdalej

5. Ewolucja zainteresowania kosmosem. Narracje o wpływie kosmosu na życie na ziemi. Kosmizm. Nauki o kosmosie.

6. Technologie kosmiczne – historia i ewolucja w kontekście politycznym. Kosmiczny wyścig zimnowojenny. Trzy fazy rozwoju technologii kosmicznych. Przykłady zastosowania technologii satelitarnych w życiu

7. Eksploracja kosmosu a podbój kosmosu. Koncepcje podziału wpływów w kosmosie a koncept mocarstwowości kosmicznej.

8. Europejska współpraca w zakresie badań kosmicznych. Polska jako ogniwo międzynarodowej współpracy kosmicznej.

Dział III. Biotechnologie – to, czego się boimy

9. Eugenika, fizjonomika jako paranauki. Środki medyczne i ich zastosowanie w konfliktach Transhumanizm jako ich powinowaty. Biotechnologia narzędziem awansu technologicznego państw. Biotechnologie a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

10. Podsumowanie. Analiza porównawcza wpływu omówionych technologii na stabilność/ destabilizację ładu międzynarodowego.

Literatura:

1/Bógdał-Brzezińska Agnieszka i Marcin Florian Gawrycki.

Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie, ASPRA-JR 2003.

2/ Śledziowska Katarzyna, Włoch Renata.

Gospodarka cyfrowa. Jak technologie zmieniają świat. WAW 2020.

3/ Gawkowski Krzysztof

Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów. Helion 2018.

4/ Analiza sektora kosmicznego wybranych państw, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polska Agencja Kosmiczna, 2021

5/ Lakomy Miron

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, UŚ 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu rozwoju technologii w skali globalnej i poszczególnych regionach świata, jak również wpływu wywieranego na ten rozwój ze strony wiodących mocarstw technologicznych za pośrednictwem instytucji międzynarodowych

ma szeroką wiedzę o wpływie technologii na życie społeczne i międzynarodową politykę społeczną

UMIEJĘTNOŚCI

identyfikuje związki między rozwojem technologii, a ewolucją współczesnych międzynarodowych procesów społecznych, politycznych, kulturowych i związanych z bezpieczeństwem

posługuje się wiedzą o zależnościach między systemami normatywnymi w zakresie technologii, a innymi rodzajami regulacji prawnomiędzynarodowych

potrafi uczestniczyć w debatach specjalistycznych na temat wpływu technologii na życie społeczne i funkcjonowanie państwa, stosując przy tej okazji terminologię właściwą dla nauki o stosunkach międzynarodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest kompetentnym współtwórcą inicjatyw społecznych ukierunkowanych na rozwój kultury europejskiej i globalnej poprzez promocję i absorpcję standardów normatywnych użytkowania technologii

jest świadomy własnego poziomu wiedzy w zakresie międzynarodowej roli technologii, , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania na tym polu, uzupełniania wiedzy i umiejętności, jak również docenia walor projektów społecznych ukierunkowanych na rozwój i ochronę technologii jako innowacji o znaczeniu globalnym

S3_W02, S3_W03, S3_W06, S3_U01, S3_U02, S3_K03, S3_K04

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe elementy składające się na zaliczenie przedmiotu:

- obecności na zajęciach /dopuszczalne są dwie nieobecności/

- aktywność na zajęciach, połączona z pracą własną i pracą w grupach

- ustne zaliczenie na ocenę sprawdzające wiedzę zdobytą na zajęciach.

Prowadzący zastrzega sobie prawo rezygnacji z którychś kryteriów zaliczenia po konsultacji ze studentami.

* Oprócz literatury podstawowej prowadzący będzie przesyłał co tydzień teksty powiązane tematycznie z kolejnymi zajęciami.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bógdał-Brzezińska
Prowadzący grup: Agnieszka Bógdał-Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

We współczesnym świecie rośnie znaczenie technologii , co daje się zaobserwować zarówno na poziomie jednostek, jak i grup społecznych.

Celem zajęć jest przejrzenie się w jaki sposób odbywa się międzynarodowa wymiana technologiczna oraz jak ona wpływa na państwa i społeczeństwa.

Pełny opis:

We współczesnym świecie rośnie znaczenie technologii , co daje się zaobserwować zarówno na poziomie jednostek, jak i grup społecznych.

Celem zajęć jest przejrzenie się w jaki sposób odbywa się międzynarodowa wymiana technologiczna oraz jak ona wpływa na państwa i społeczeństwa.

Literatura:

1/Bógdał-Brzezińska Agnieszka i Marcin Florian Gawrycki.

Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie, ASPRA-JR 2003.

2/ Śledziowska Katarzyna, Włoch Renata.

Gospodarka cyfrowa. Jak technologie zmieniają świat. WAW 2020.

3/ Gawkowski Krzysztof

Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów. Helion 2018.

4/ Analiza sektora kosmicznego wybranych państw, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polska Agencja Kosmiczna, 2021

5/ Lakomy Miron

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, UŚ 2015.

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)