Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo UE I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3PUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo UE I
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z normatywnym wymiarem funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym ze specyficznym charakterem i funkcjami prawa unijnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli, jaką prawo unijne pełni w integracji europejskiej i skutkom, które wywiera w relacjach między jego podmiotami. Przedmiotem analizy będą cele i wartości, na których opiera się Unia, kluczowe zasady prawa wyznaczające granice funkcjonowania Unii oraz regulujące relacje między państwami członkowskimi a Unią Europejską, pierwotne i pochodne źródła prawa unijnego oraz praktyczne aspekty stanowienia i obowiązywania prawa UE.

Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. C 202 z 7.6.2016

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. C 202 z 7.6.2016

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2020

Kenig-Witkowska M., Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 8, C.H. Beck 2019

Biernat S., Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, C.H. Beck 2020

Roberto A., Safjan M., Tizzano A., Zarys prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2014

Zawidzka-Łojek A., Łazowski A., Podręcznik prawa Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Euro-Pro 2018

Zawidzka-Łojek A., Łazowski A., Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Euro-Pro 2015

Nowak-Far A., Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce, C.H. Beck 2021

Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014

Miąsik D., System prawa Unii Europejskiej. Zasady i prawa podstawowe, C.H. Beck 2022

Barcz J. (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, EuroPrawo 2010

Romanowski M. (red.), Wartości Unii Europejskiej a praworządność, IWS 2020

Taborowski M., Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2019

Czapliński W., Znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w procesie rozwoju prawa europejskiego, Scholar 2021

Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny UE, 2010

Jaroszyński T., Rozporządzenia UE jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, 2011

Domańska M., Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, 2014

Kurcz B., Dyrektywy WE i ich implementacja do prawa krajowego, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie strukturę administracyjną UE i państw europejskich oraz normatywne i funkcjonalno-strukturalne uwarunkowania kompetencji organów władzy UE, władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemne relacje K_W05;

Absolwent zna i rozumie cechy norm prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne, w tym prawo ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie K_W10;

Umiejętności:

Absolwent potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery politycznoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich K_U01;

Absolwent potrafi posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej K_U02;

Absolwent potrafi analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich K_U03;

Absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji K_U05;

Absolwent potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej K_U08;

Absolwent potrafi przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U09;

przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U10;

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie K_K01;

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki K_K02;

Absolwent jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego K_K03;

Absolwent jest gotów do prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Praca roczna + egzamin pisemny + prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tosiek
Prowadzący grup: Piotr Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie Studenta z zagadnieniami wstępnymi dotyczącymi prawa UE, źródłami prawa UE, podstawowymi procedurami decyzyjnymi, systemem ochrony prawa oraz relacjami między prawem UE a prawem krajowym.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne

1. Struktura prawna Unii Europejskiej.

2. Międzyrządowość i ponadnarodowość w Unii Europejskiej.

3. Podmiotowość prawna Unii Europejskiej.

4. Członkostwo we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej.

5. Wartości i prawa podstawowe w Unii Europejskiej (art. 2 TUE, art. 6 TUE, KPP).

6. Uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej (art. 18-25 TFUE).

7. Kompetencje wyłączne, dzielone i inne Unii Europejskiej (art. 2-6 TFUE).

Źródła prawa

8. Prawo pierwotne pisane.

9. Prawo pierwotne niepisane.

10. Wewnętrzne prawo pochodne.

11. Zewnętrzne prawo pochodne

12. Cechy rozporządzenia (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

13. Cechy dyrektywy (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

14. Cechy decyzji (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

15. Cechy zalecenia i opinii (adresat, obowiązywanie, stopnie legislacji).

16. Publikacja i notyfikacja aktów prawa pochodnego (art. 297 TFUE).

17. Hierarchia aktów prawa pochodnego (art. 289-291 TFUE).

Podstawowe procedury decyzyjne

18. Przystąpienie do Unii Europejskiej (art. 49 TUE).

19. Wystąpienie z Unii Europejskiej (art. 50 TUE).

20. Zawieszenie państwa członkowskiego w niektórych prawach (art. 7 TUE).

21. Zasada pomocniczości.

22. Zasada przyznania.

23. Zasada proporcjonalności.

24. Procedury zmiany traktatów (art. 48 TUE).

25. Zwykła procedura ustawodawcza (art. 294 TFUE).

26. Specjalna procedura ustawodawcza.

27. Procedura zawierania umów międzynarodowych (art. 218 TFUE).

28. Odrębność proceduralna w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

29. Procedura przewidziana w art. 352 TFUE.

30. Procedury uchwalania aktów delegowanych i wykonawczych.

Ochrona prawa

31. Fazy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

32. Możliwość odwołania się od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

33. Możliwość odwołania się od orzeczeń Sądu i sądów wyspecjalizowanych.

34. Legitymacja w postępowaniach przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

35. Skarga o naruszenie traktatu (art. 258-259 TFUE)

36. Skarga na nieważność (art. 263 TFUE).

37. Skarga na zaniechanie (art. 265 TFUE).

38. Skarga odszkodowawcza (art. 268 TFUE).

39. Orzeczenie prejudycjalne (art. 267 TFUE).

Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe

40. Wykonywanie bezpośrednie prawa Unii Europejskiej.

41. Wykonywanie pośrednie prawa Unii Europejskiej.

42. Bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej.

43. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej.

44. Pozycja państwa członkowskiego w systemie prawnym UE

45. Orzeczenie w sprawie van Gend.

46. Orzeczenie w sprawie Costa.

47. Orzeczenie w sprawie Internationale Handelsgesellschaft.

48. Orzecznictwo konstytucyjne RFN: sprawy Solange, Maastricht, Lizbona.

49. Konstytucja RP a członkostwo w Unii Europejskiej (art. 90-91 Konstytucji).

50. Parlamenty narodowe w procesie stanowienia prawa UE.

Literatura:

1) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2017.

2) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017.

3) Teksty:

a) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016M/TXT-20200301&from=PL

b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016E/TXT-20200301&from=PL

c) Karta Praw Podstawowych (KPP),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN

Publikacje dostępne w Internecie:

1) K.D. Borchardt, ABC prawa Unii Europejskiej, Bruksela 2017,

http://publications.europa.eu/resource/cellar/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1.0011.01/DOC_1

2) M. Cesarz, Porządek prawny Unii Europejskiej, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław 2014,

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/60497/07_Maciej_Cesarz.pdf

3) P. Tosiek, Polityka europejska Niemiec w XXI wieku w świetle liberalnej teorii międzyrządowej, Warszawa 2013,

https://www.academia.edu/37469274/Germany_s_European_Policy_in_the_21st_Century_in_the_Light_of_Liberal_Intergovernmentalism

4) P. Tosiek, Prawne gwarancje pozycji państwa członkowskiego w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 27-51,

https://www.academia.edu/41845010/Prawne_gwarancje_pozycji_pa%C5%84stwa_cz%C5%82onkowskiego_w_systemie_decyzyjnym_Unii_Europejskiej

5) P. Tosiek, Traktat z Lizbony w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawach europejskich, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, s. 99-127,

https://www.academia.edu/41845007/Traktat_z_Lizbony_w_%C5%9Bwietle_orzecznictwa_Trybuna%C5%82u_Konstytucyjnego_RP_w_sprawach_europejskich

6) P. Tosiek, Demokracja bezpośrednia, międzyparlamentarna czy międzyrządowa? W poszukiwaniu sposobów demokratyzacji Unii Europejskiej, [w:] Zmierzch demokracji liberalnej?, red. K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa 2018, s. 407-421,

https://www.academia.edu/41845012/Demokracja_bezpo%C5%9Brednia_mi%C4%99dzyparlamentarna_czy_mi%C4%99dzyrz%C4%85dowa_W_poszukiwaniu_sposob%C3%B3w_demokratyzacji_Unii_Europejskiej

7) Inne znalezione samodzielnie – po konsultacji z prowadzącym.

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne. W przypadku wprowadzenia zajęć online odbywać się one będą pod adresem: meet.google.com/gdp-wesj-uor

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

POJĘCIE PRAWA UE: Geneza Unii Europejskiej i prawa unijnego, jego specyfika oraz różnice z prawem krajowym i międzynarodowym.

CELE I WARTOŚCI UE: Cele UE i ich znaczenie. Tożsamość europejska. Wartości z art. 2 TUE, ich istota i charakter prawny. Różnica między wartościami a prawem. Zasada praworządności.

MECHANIZMY KONTROLI PRZESTRZEGANIA WARTOŚCI UNIJNYCH: Procedura atomowa z art. 7 TUE. Nowe Ramy UE na rzecz umocnienia praworządności. Polska i UE a zasada praworządności.

ZASADY PRAWA UE: Charakter prawny zasad prawa UE oraz ich typologia.

ZASADA KOMPETENCJI PRZYZNANYCH: Kompetencje wyłączne UE, dzielone, pomocnicze (uzupełniające), dorozumiane, wyłączne państw członkowskich. Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich.

ZASADY STANOWIENIA PRAWA: Istota, znaczenie i skutki zasad pomocniczości i proporcjonalności.

ZASADA RÓWNOWAGI INSTYTUCJONALNEJ: Istota, znaczenie i skutki zasady równowagi instytucjonalnej. Zasada autonomii instytucjonalnej. Zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej.

ZASADA LOJALNOŚCI: Istota, znaczenie i następstwa prawne zasady lojalności. Zasada efektywności.

ŹRÓDŁA PRAWA UE: Katalog i hierarchia źródeł prawa UE.

TRAKTATY UNIJNE: Pojęcie prawa pierwotnego. Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie Traktatów.

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE I OGÓLNE ZASADY PRAWA: Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie Karty Praw Podstawowych. Ogólne zasady prawa.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE: Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie umów międzynarodowych zawieranych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

ROZPORZĄDZENIA: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, treść, obowiązywanie, stosowanie i skutki rozporządzeń.

DYREKTYWY: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, treść, obowiązywanie, stosowanie i skutki dyrektyw.

DECYZJE: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, obowiązywanie, stosowanie i skutki decyzji.

AKTY NIEWIĄŻĄCE I SOFT-LAW: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, obowiązywanie, stosowanie i skutki zaleceń i opinii oraz aktów soft-law. Orzecznictwo TSUE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)