Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo UE I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3PUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo UE I
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z normatywnym wymiarem funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym ze specyficznym charakterem i funkcjami prawa unijnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli, jaką prawo unijne pełni w integracji europejskiej i skutkom, które wywiera w relacjach między jego podmiotami. Przedmiotem analizy będą cele i wartości, na których opiera się Unia, pierwotne i pochodne źródła prawa unijnego oraz praktyczne aspekty stanowienia i obowiązywania prawa UE, kluczowe zasady prawa wyznaczające granice funkcjonowania Unii oraz regulujące relacje między państwami członkowskimi a Unią Europejską.

Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. C 202 z 7.6.2016

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. C 202 z 7.6.2016

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2020

Kenig-Witkowska M., Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 8, C.H. Beck 2019

Biernat S., Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, C.H. Beck 2020

Roberto A., Safjan M., Tizzano A., Zarys prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2014

Zawidzka-Łojek A., Łazowski A., Podręcznik prawa Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Euro-Pro 2018

Zawidzka-Łojek A., Łazowski A., Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Euro-Pro 2015

Nowak-Far A., Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce, C.H. Beck 2021

Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck 2014

Miąsik D., System prawa Unii Europejskiej. Zasady i prawa podstawowe, C.H. Beck 2022

Barcz J. (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, EuroPrawo 2010

Romanowski M. (red.), Wartości Unii Europejskiej a praworządność, IWS 2020

Taborowski M., Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2019

Czapliński W., Znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w procesie rozwoju prawa europejskiego, Scholar 2021

Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny UE, 2010

Jaroszyński T., Rozporządzenia UE jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, 2011

Domańska M., Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, 2014

Kurcz B., Dyrektywy WE i ich implementacja do prawa krajowego, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie strukturę administracyjną UE i państw europejskich oraz normatywne i funkcjonalno-strukturalne uwarunkowania kompetencji organów władzy UE, władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemne relacje K_W05;

Absolwent zna i rozumie cechy norm prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne, w tym prawo ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie K_W10;

Umiejętności:

Absolwent potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery politycznoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich K_U01;

Absolwent potrafi posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej K_U02;

Absolwent potrafi analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich K_U03;

Absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji K_U05;

Absolwent potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej K_U08;

Absolwent potrafi przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U09;

przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U10;

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie K_K01;

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki K_K02;

Absolwent jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego K_K03;

Absolwent jest gotów do prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Praca roczna + egzamin pisemny + prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

POJĘCIE PRAWA UE: Geneza Unii Europejskiej i prawa unijnego, jego specyfika oraz różnice z prawem krajowym i międzynarodowym.

CELE I WARTOŚCI UE, ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI: Cele UE i ich znaczenie. Tożsamość europejska. Wartości z art. 2 TUE, ich istota i charakter prawny. Zasada praworządności. Procedura atomowa z art. 7 TUE. Nowe Ramy UE na rzecz umocnienia praworządności. Mechanizm praworządności. Mechanizm warunkowości finansowania od praworządności. Wykluczenie z UE. Polska i UE a zasada praworządności.

ŹRÓDŁA PRAWA UE: Katalog i hierarchia źródeł prawa UE.

TRAKTATY UNIJNE: Pojęcie prawa pierwotnego. Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie Traktatów.

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE I OGÓLNE ZASADY PRAWA: Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie Karty Praw Podstawowych. Ogólne zasady prawa.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE: Charakter prawny, budowa, obowiązywanie i stosowanie umów międzynarodowych zawieranych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

ROZPORZĄDZENIA: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, treść, obowiązywanie, stosowanie i skutki rozporządzeń.

DYREKTYWY: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, treść, obowiązywanie, stosowanie i skutki dyrektyw.

DECYZJE: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, obowiązywanie, stosowanie i skutki decyzji.

INNE AKTY UNIJNE: Charakter prawny, zasięg, adresaci, budowa, obowiązywanie, stosowanie i skutki zaleceń i opinii oraz aktów soft-law. Orzecznictwo TSUE.

ZASADY PRAWA UE: Charakter prawny zasad prawa UE oraz ich typologia.

ZASADA KOMPETENCJI PRZYZNANYCH: Kompetencje wyłączne UE, dzielone, pomocnicze (uzupełniające), dorozumiane, wyłączne państw członkowskich. Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich.

ZASADY STANOWIENIA PRAWA: Istota, znaczenie i skutki zasad pomocniczości i proporcjonalności.

ZASADA RÓWNOWAGI INSTYTUCJONALNEJ: Istota, znaczenie i skutki zasady równowagi instytucjonalnej. Zasada autonomii instytucjonalnej. Zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej.

ZASADA LOJALNOŚCI: Istota, znaczenie i następstwa prawne zasady lojalności. Zasada efektywności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)