Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P011S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach znajomości struktury instytucji administracyjnych w Polsce. Przedmiot stanowi dobre wprowadzenie do przedmiotu postępowanie administracyjne i prawo gospodarcze.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje np. takie zagadnienia teoretyczno-prawne w prawie administracyjnym i dotyczy takich kwestii jak: pojęcie administracji, pojęcie prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa, geneza i rozwój prawa administracyjnego, system źródeł prawa administracyjnego w tym rola i miejsce prawa europejskiego w systemie źródeł prawa i szczegółowych rozstrzygnięć w prawie administracyjnym, teoria organu administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne wykonujące administrację w państwie, normy kompetencyjne, modele organizacyjne administracji publicznej, więzi funkcjonalne w administracji. Część druga dotyczy organizacji i funkcjonowania administracji w Polsce i obejmuje takie kwestie szczegółowe jak: pozycja prawna administracji centralnej, podział terytorialny kraju, pozycja prawna administracji rządowej ogólnej i specjalnej w terenie, problematyka samorządu terytorialnego, status pracowników administracji publicznej, problematyka kontroli administracji ze szczególnym uwzględnieniem roli sądów w funkcjonowaniu administracji. Część trzecia obejmuje teorię prawnych form działania administracji, która jest pomostem łączącym część teoretyczną wykładu z częścią dogmatyczną, obejmującą wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Ta część wykładu jest na ogół autorska, chociaż podręcznik do prawa administracyjnego uwzględnia dosyć szeroki przegląd zagadnień szczegółowych.

Literatura:

1. Podręcznik podstawowy: J. Jagielski, M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. E. Ura, E.Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015,

3. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007;

4. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– umie definiować podstawowe pojęcia prawa administracyjnego

– zna i rozumie organizację systemu administracji w RP

– zna prawne formy działania administracji

– zna ustawy administracyjnego prawa materialnego

– rozumie i odpowiednio interpretuje ustawy z dziedziny prawa administracyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny oraz zaliczenie ćwiczeń. Ocena z egzaminu ustnego stanowi 100 % oceny z przedmiotu. Student musi wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego, znajomością systemu administracji w Polsce, znajomością ustaw materialnego prawa administracyjnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Michał Bałdowski, Maksymilian Cherka, Przemysław Iżycki, Aleksander Jakubowski, Sebastian Juszczak, Miłosz Kłosowiak, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Maciej Sokołowski, Ewa Stefańska, Katarzyna Zalasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Maksymilian Cherka, Aleksander Jakubowski, Miłosz Kłosowiak, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Maciej Sokołowski, Ewa Stefańska, Katarzyna Zalasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)