Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Vademecum medyczne dla psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO-18
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Vademecum medyczne dla psychologa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs dla lat: II-V

zajęcia adresowane do studentów od 2. roku studiów, z uwagi na ich charakter - omówienie wielu zagadnień z pogranicza medycyny, socjologii, ekonomii i psychologii - konieczne jest wykazanie się (do uzyskania dopuszczenia do zaliczenia) udziałem w co najmniej 10 wykładach. Wymóg jest podyktowany brakiem podręcznika (do przedmiotu), którego lektura pozwalałaby na przyswojenie wiedzy bez uczestnictwa w wykładach.

Skrócony opis:

Cykl wykładów przedstawiających „w pigułce” wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia, szczególnie te, z którymi psycholog nieuchronnie zetknie się w pracy zawodowej, m.in. choroby genetycznie uwarunkowane, przewlekłe choroby niezakaźne (po-pularnie nazywane cywilizacyjnymi), choroby nowotworowe, zaburzenia emocjonalne. Celem jest przygotowanie do pracy z pacjentem, którego problemy mogą być następstwem choroby somatycznej lub być powiązane ze stanem zdrowia.

Efekty uczenia się:

wiedza:K_W01, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10

umiejętności: K_U01, K-U02, K-U0, 5K-U07

kompetencje społeczne: K_K01, K_K02, K_K05.

Opis:

Student opanował podstawy wiedzy o sytuacji społecznej i funkcjonowaniu osób po-ważnie i/lub przewlekle chorych oraz organizacji systemu opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca psychologa w systemie opieki zdrowotnej; rozumie potrzebę psy-chologicznego wspierania osób obarczonych chorobą przewlekłą lub grożącą śmiercią; rozumie potrzebę badań profilaktycznych i podejmowania działań dla przeciwdziałania występowaniu niezakaźnych chorób przewlekłych (wiedza:K_W01, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10).

Student potrafi dobrać właściwe źródła wiedzy do promowania opartych na faktach naukowych zasad organizowania opieki psychologicznej w procesie leczenia chorób soma-tycznych szczególnie często występujących u ludzi; rozumie znaczenia oceniania i wspierania jakości życia osób przewlekle chorych i ich opiekunów (umiejętności: K_U01, K-U02, K-U0, 5K-U07).

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę o najczęściej występujących choro-bach przewlekłych dla podejmowania działań na rzecz poprawiania jakości życia chorych; potrafi planować działania mające na celu określanie jakości życia na etapie rozpoznawania, a następnie leczenia; rozumie potrzebę wsparcia psychologicznego dla opiekunów osób prze-wlekle chorych i/lub niedołężnych; rozumie potrzebę współpracy z przedstawicielami zawo-dów medycznych w sprawowaniu opieki nad poważnie i/lub przewlekle chorymi (kompeten-cje społeczne: K_K01, K_K02, K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cykl 14 wykładów przeznaczonych dla studentów studiów dziennych oraz wieczorowych, przedstawiający podstawowe zagadnienia związane ze stanem zdrowia jednostki i spo-łeczeństwa, organizacji ochrony zdrowia oraz funkcjonowania osób w różnych faz choroby.

Inspiracją do opracowania serii wykładów o zdrowiu jest pogląd autora, że współcześnie pacjent psychologa jest zazwyczaj równocześnie pacjentem lekarza medycyny lub ma wśród bliskich osobę wymagającą przewlekłego leczenia. W obu przypadkach życie pacjenta i jego najbliższych ulega zmianie, często radykalnej i na długi czas. Po rozpoznaniu choroby „nic nie będzie tak jak dawniej”. Życie pacjenta zmienia się w wymiarach ekonomicznym, społecznym, rodzinnym, emocjonalnym, erotycznym, fizycznym (ograniczenie aktywności lub przeciwnie zalecenie podjęcia aktywności fizycznej).

W czasie każdego wykładu zostanie omówione wyodrębnione zagadnienie („w pigułce” z uwagi na limit 90 minut), istotne z względu na modelowanie funkcjonowania jednostek i zbiorowości. Na podstawie wieloletniego i zróżnicowanego doświadczenia klinicznego wykładowcy dokonano wyboru zagadnień zdrowotnych niezbędnych psychologowi do pracy z pacjentem.

Literatura:

brak jednego skryptu lub podręcznika obejmującego całość wykładanych zagadnień, wszystkie wykłady udostępniane systematycznie w wersji elektronicznej, cytowane piśmiennictwo każdorazowo podane (autorzy, tytuł pracy, nazwa periodyku, rok, numer, strony) zamieszczone na odpowiednim przeźroczu. Lista rekomendowanych podręczników i czasopism:

www.stat.gov.pl Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku (dokument do pobrania, pu-blikacja 31.03.2021);

www.pzh.gov.pl zakładka „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” – raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, stan na 2020 rok;

www.um.warszawa.pl Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2012-2014 (opu-blikowany w 2016) [w zasobach Internetu dostępne także podobne raporty dla innych rejonów kraju];

Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2020. A. Szczeklik, P. Gajewski (red.), Medycyna Praktyczna, Kraków, monumentalny podręczni wydawany od 2005 roku o wzorowo zorganizowanym układzie poszczególnych rozdziałów, co pozwala studentowi psychologii lub praktykującemu psychologowi zapoznać się z czynnikami wywołującymi dane zaburzenia, częstością występowania oraz objawami i sposobami leczenia, na tyle przejrzyście napisany, że jest dostępny także dla osób bez wykształcenia medycznego, stanowi bezcenne źródło informacji dla każdego psychologa;

Trade, Food, Diet and Health. C Hawkes, Ch Blouin, S Henson, N Drager, L Dube (red.), Wiley-Blackwell, 2010.

Choroby wewnętrzne Davidsona. Tom 1. i 2. NA Boon, NR College, BR Walker (red.), Elsevier, Urban&Partner, Wrocław, 2009.

Geriatria Wybrane zagadnienia. K Galus (red.), 2007.

Badania stanu zdrowia populacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej. T Maksymiuk, L Bartkowiak (red.), Wyd. AW w Poznaniu, 2002.

J Kurowski. Medycyna, bioetyka i polityka. 2002.

Bioetyka. M Ben. Wyd. Naukowe PWN, 2007.

Wokół śmierci i umierania. Antologia bioetyki (tom 1.). W Galewicz, Universitas, 2006. Łuków P. Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia. Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012.

Janczukowicz J. Profesjonalizm lekarski. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2014.

Galewicz W. (red.). Moralność i profesjonalizm – spór o pozycję etyk zawodowych, Universistas Kraków 2010.

Rachal F., Hobday G., Gabbard G., Crisp-Han H., Roberts L., Ball V. Profesjonalizm w psychiatrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.

Łuków P. (red.). Zrozumieć śmierć człowieka. Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych, Warszawa, 2015.

Łuków P, Pasierski T. Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013.

Łuków P. Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta. Wydawnictwo Naukowe Scholaris, Warszawa, 2005.

Galewicz W. (red.). Badania naukowe z udziałem ludzi. Universitas Kraków 2011.

Różyńska J., Waligóra M. (red.). Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)