Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mój rozwój psychiczny poprzez film

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO-25
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mój rozwój psychiczny poprzez film
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Bierna znajomość języka angielskiego; zainteresowanie tematem zajęć.

Skrócony opis:

W ciągu ostatniego pół wieku film przestał być traktowany jedynie jako fenomen estetyczny, a zaczął być analizowany jako ważne zjawisko społeczno-kulturowe, którym zaczęli interesować się nie tylko filmoznawcy. W psychologii przeprowadzono wiele badań pokazujących rolę filmu w psychoterapii osób dorosłych. Od niedawna zaczęto interesować się wykorzystaniem filmu nie tylko w kontekście redukowania szeroko rozumianych „deficytów” u ludzi, ale również w ujęciu pozytywnym, tj. wspierania rozwoju osobowości i siły charakteru, zwiększania empatii czy wreszcie poszukiwania sensu życia. Celem tego kursu będzie analiza subiektywnie wyselekcjonowanych przez prowadzącego te zajęcia dzieł filmowych w tym ostatnim kontekście, tj. szeroko rozumianego wsparcia rozwoju psychicznego człowieka w jego wybranych aspektach. Dzięki temu studenci nie tylko poszerzą swoją wiedzę filmoznawczą, ale również będą mieli okazję lepiej zrozumieć swój rozwój psychiczny, w tym własną psychobiografię poprzez film.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po kursie student/ka:

-zna zastosowania filmu w psychologii klinicznej i psychologii pozytywnej;

-zna prezentowane na zajęciach dzieła filmowe, ich reżyserów oraz ich dorobek.

- zna zagadnienia na pograniczu psychologii i filmoznawstwa.

Umiejętności:

Po kursie student/ka:

-potrafi wymienić sposoby wykorzystania filmu zarówno w ujęciu terapeutycznym, jak i rozwojowym;

-potrafi wymienić najważniejsze dzieła filmowe oraz ogólną problematykę filmów reżyserów wspomnianych na zajęciach;

-potrafi włączyć się w dyskusje i analizy na pograniczu psychologii i filmoznawstwa.

Postawy:

Po kursie student/ka:

-rozpoznaje, na czym polega rola filmu w szeroko rozumianym procesie rozwoju psychicznego człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Rzeszutek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W ciągu ostatniego pół wieku film przestał być traktowany jedynie jako fenomen estetyczny i oddzielna dziedzina sztuki, a zaczął być analizowany jako ważne zjawisko społeczno-kulturowe, którym zaczęli interesować się nie tylko filmoznawcy. W szczególności, w psychologii przeprowadzono wiele badań pokazujących rolę filmu w usprawnieniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, jak również skuteczność tego medium w psychoterapii osób dorosłych. Od niedawna psychologowie zaczęli interesować się wykorzystaniem filmu nie tylko w kontekście redukowania szeroko rozumianych „deficytów” u ludzi, ale również w ujęciu pozytywnym, tj. wspierania rozwoju osobowości i siły charakteru, zwiększania empatii, promowania refleksyjności czy wreszcie poszukiwania sensu życia. Celem tego kursu będzie analiza subiektywnie wyselekcjonowanych przez prowadzącego te zajęcia dzieł filmowych w tym ostatnim kontekście, tj. szeroko rozumianego wsparcia rozwoju psychicznego człowieka w jego wybranych aspektach. Dzięki temu studenci nie tylko poszerzą swoją wiedzę filmoznawczą, ale również będą mieli okazję lepiej zrozumieć swój rozwój psychiczny, w tym własną psychobiografię poprzez film.

Literatura:

Literatura

Mazierska, E. (1992). Jim Jarmusch. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Sztuki Filmowej.

Mazierska, E. (2000). Uwięzienie w teraźniejszości i inne postmodernistyczne stany. Twórczość Wonga Kar-Waia. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.

Mazierska, E. (2007). Słoneczne kino Pedra Almodovara. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.

Niemiec, R., & Wedding, D. (2008). Positive psychology at the movies: Using films to build character strengths and virtues (1st ed.). Boston, MA: Hogrefe.

Niemiec, R. (2020). Character strengths cinematherapy: Using movies to inspire change, meaning, and cinematic elevation. Journal of Clinical Psychology, 76: 1447– 1462. https://doi.org/10.1002/jclp.22997.

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2006). Character strengths in fifty‐four nations and the fifty US states. Journal of Positive Psychology, 1, 118–129. https://doi.org/10.1080/17439760600619567.

von Trier, L. (2000). Spowiedź Dogma-tyka. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wedding, D., & Niemiec, R. (2003). The clinical use of films in psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 59, 207–215. https://doi.org/10.1002/jclp.10142.

Zawadzki, R. (2000). Psychobiografie literackie. Warszawa: Wydawnictwo: von Borowiecky.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)