Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nieświadome emocje - korzyści czy przeszkoda

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO4-05 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Nieświadome emocje - korzyści czy przeszkoda
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Osobowości, emocji i motywacji oraz różnic indywidualnych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia emocji i motywacji 2500-PL-PS-OB2Z-4

Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

1) w I serii rok IV-V

2) od 2 serii rok II-V

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiane będą wybrane aspekty psychologii emocji, na tle teorii utajonego poznania (Greenwald i Banaji, 1994) oraz automatycznych procesów ewaluacyjno-motywacyjnych (Bargh, 1999). Proponowane lektury będą podstawą do dyskusji na temat definicji procesów emocjonalnych i pojęć pokrewnych, emocji podstawowych (czy pierwotnych), neuropsychologicznych mechanizmów wzbudzania nieświadomego afektu (na przykładzie strachu) oraz możliwości kontroli emocji. Wspólnie będziemy próbowali rozważyć pytanie zawarte w tytule zajęć, czyli z jednej strony zajmiemy się obronno-adaptacyjnymi funkcjami emocji, a z drugiej zaś niektórymi dezadaptacyjnymi konsekwencjami wpływu emocji na funkcjonowanie jednostki. Studenci będą mieli okazję do skonstruowania przykładowego projektu badania z zakresu nieświadomych emocji.

Pełny opis:

dr Dorota Kobylińska

dorotak@psych.uw.edu.pl

Katedra Psychologii Osobowości, pokój 306

NIEŚWIADOME EMOCJE – KORZYŚĆ CZY PRZESZKODA?

seminarium, 30 godz., rok akadem. 2016/2017

Informacje ogólne: W trakcie zajęć omawiane będą wybrane aspekty psychologii emocji, na tle teorii utajonego poznania (Greenwald i Banaji, 1994) oraz automatycznych procesów ewaluacyjno-motywacyjnych (Bargh, 1999). Wspólnie będziemy próbowali rozważyć pytanie zawarte w tytule zajęć, czyli z jednej strony zająć się obronno–adaptacyjnymi funkcjami emocji, a z drugiej – niektórymi dezadaptacyjnymi konsekwencjami wpływu emocji na funkcjonowanie jednostki.

Warunki zaliczenia:

- obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności),

- przygotowanie prezentacji w małym zespole,

- przygotowanie projektu badania z zakresu nieświadomych emocji w tym samym zespole, wcześniej skonsultowanie tego projektu na zajęciach

- przygotowanie jednego pytania do dyskusji na piśmie na każde zajęcia

- kolokwium zaliczeniowe

Uwaga: Przygotowanie prezentacji to nie tylko przedstawienie streszczenia literatury. Chodzi o wprowadzanie wszelkich metod ułatwiających praktyczne zrozumienie i zapamiętanie materiału, np. fragmenty filmów, krótkie eksperymenty, anegdoty obrazujące przedstawiane w literaturze prawidłowości, scenki, konkursy itd.itp.

Kryteria oceny prezentacji: Za następujące elementy można otrzymać plus:

- przygotowanie konspektu dla grupy

- używanie własnego, mówionego języka przy streszczaniu literatury

- dokonanie selekcji materiału (literatury)do streszczenia

- pomoce audiowizualne (rzutnik folii, rzutnik multimedialny) przy referowaniu

- wprowadzenie praktycznej demonstracji: mini eksperyment, ćwiczenie, scenka, fragment filmu

- podawanie własnych przykładów z życia codziennego

- pytania do grupy, próba interakcji z grupą

- utrzymywanie kontaktu wzrokowego z grupą.

Łącznie można uzyskać 8 plusów. Oceny: 3 za brak lub 1 plus

3+ za 2 plusy

4 za 3 lub 4 plusy

4+ za 5 lub 6 plusów

5 za 7 lub 8 plusów

W projekcie badania powinny znaleźć się:

- pytania badawcze

- hipotezy oraz ich uzasadnienie na podstawie wcześniejszych badań lub własnego modelu teoretycznego

- metoda (osoby badane, zmienne, narzędzia, procedura)

Tematy poszczególnych zajęć i literatura:

Zajęcia 1 Wprowadzenie, przedstawienie tematyki zająć, podział tematów do referatów

Zajęcia 2 Utajone poznanie społeczne

Greenwald, A. G. i Banaji, M. R. (1995). Utajone poznanie społeczne: postawy, wartościowanie siebie i stereotypy. Przegląd Psychologiczny, 38, 11-63.

Zajęcia 3 Automatyczne procesy ewaluacyjno –motywacyjne

Bargh, J. A. (1999). Automatyzmy dnia powszedniego. Czasopismo Psychologiczne, 5, 209-256.

Zajęcia 4 Mechanizmy oddziaływania podprogowego

Dijksterhuis A., Henk A. i Smith P. (2005). The power of the subliminal: on the subliminal persuasion and other potential applications, W: R. R. Hassin, J. S. Uleman I J. A. Bargh (red.) The New Unconscious. New York: Oxford University Press.

Zajęcia 5 Skąd wiemy o istnieniu nieświadomych emocji?

Przypomnienie tez Zajonca oraz klasycznych badań Murphy i Zajonca (procedura afektywnego poprzedzania)

1.Zajonc R. B. (1985). Nie trzeba się domyślać by wiedzieć co się woli. Przegląd psychologiczny, 28, 27-71.

2. Zajonc R. B. (2004). An unmadiated phenomenon, W: A. Manstead, N. Frijda i A. Fisher (red.). Feelings and Emotions. Cambridge Univeristy Press.

Zajęcia 6 Skąd wiemy o istnieniu nieświadomych emocji? c.d.

1. Jarymowicz M. (2006). Czy emocje mogą zmieścić się w polu świadomości? W: W: R. K. Ohme (red. ) Nieuświadomiony afekt: najnowsze odkrycia. Gdańsk: GWP (ss. 17-28).

2. Kobyliński, P. (2001). Mechanizmy afektywnego reagowania. Związek pomiędzy....W: M. Jarymowicz (red.), Pomiędzy afektem a intelektem: poszukiwania empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN (teoretyczny kontekst badania – strony: 45-53)

Zajęcia 7 Neurobiologiczne dowody na istnienie nieświadomych emocji.

1. Phelps E. A. (2005). The interaction of emotion and cognition: The relation between human amygdala and cognitive awareness, W: R. R. Hassin, J. S. Uleman I J. A. Bargh (red.) The New Unconscious. New York: Oxford University Press.

2. Damasio, A. R. (1999). Błąd Kartezjusza: emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Rebis. (ss. 155-164)

Zajęcia 8 Badania nad wpływem utajonego afektu na ocenianie

1. Godlewska M., Kobylińska D., Błaszczak W., Ohme R. K. (2006). Ukierunkowanie wpływu nieuświadamianego afektu, W: R. K. Ohme (red. ) Nieuświadomiony afekt: najnowsze odkrycia. Gdańsk: GWP (ss. 85-94).

2. Kolańczyk. A. (2006). Asymilacyjne i kontrastowe oceny wzgledem nieuświadomionego afektu, W: W: R. K. Ohme (red. ) Nieuświadomiony afekt: najnowsze odkrycia. Gdańsk: GWP (ss. 101-114)

Zajęcia 9 Jak badać nieświadome emocje?

Quirin M, Kazen M. Kuhl J. (2009). When nonsense sounds happy or helpless: the Implicit Positive and Negative Affect Scale (IPANAT). Personality Processes and Individual Differences, 97(3), 500-516.

Zajęcia 10 Indywidualne konsultacje projektów badań

Zajęcia 11 Nieświadome przetwarzanie informacji, emocje i uwaga

LundQuvist D., Ohman A. (2005). Caught by the evil eye: nonconscious information processing, emotion and attention to facial stimuli, In: L. Faldman Barrett, P. M. Niedenthal, P. Winkielman (eds.) Emotion and consciousness. New your: The Guilford Press. (97-122).

Zajęcia 12 Świadome czy nieświadome odczuwanie?

Winkielman P., Berridge K., Wilbarger, J. L. (2005). Emotion, behavior and conscious experience: once more without feeling, In: L. Faldman Barrett, P. M. Niedenthal, P. Winkielman (eds.) Emotion and consciousness. New your: The Guilford Press (335-362).

Zajęcia 13 Prezentacja projektów badań

Zajęcia 14 Prezentacja projektów badań c.d.

Zajęcia 15 Kolokwium, podsumowanie zajęć i ewaluacja

Literatura:

Literatura w sylabusie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.