Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2L-2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest pomoc studentom w opanowaniu podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii odnoszących się do różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, inteligencji i stylów poznawczych. Dodatkowo, wykład ma posłużyć do przedstawienia współczesnego stanu wiedzy na temat źródeł różnic indywidualnych oraz funkcjonalnego znaczenia różnic indywidualnych w zakresie inteligencji i temperamentu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki różnic indywidualnych (RI). Pojęcie, zakres i znaczenie różnic indywidualnych. Kategorie służące opisowi RI. Konsekwencje społeczne obecności różnic indywidualnych.

2. Genetyczny i środowiskowy wpływ na osobowość. Źródła różnic indywidualnych.

3. Koncepcje temperamentu: Model PEN H.J. Eysencka + Neuropsychologiczny model temperamentu J. Graya + Psychobiologiczny model osobowości C.R. Cloningera.

4. Koncepcja cech układu nerwowego I.P. Pawłowa. Koncepcja aktywacji. Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua: podstawowe założenia.

5. Rozwój Regulacyjnej Teorii Temperamentu.

6. Osobowość w ujęciu cech: Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości P.T. Costy i R.R. McCrae.

7. Poza modelem pięcioczynnikowym: modele dwuczynnikowe, model HEXACO M.C. Ashtona i K. Lee, Ciemna Triada.

8. Wybrane koncepcje temperamentu odnoszące się do dzieci: koncepcja EAS A.H. Bussa i R. Plomina + koncepcja temperamentu zahamowanego i niezahamowanego J. Kagana + interakcyjna teoria temperamentu A. Thomasa i S. Chess.

9. Temperamenty afektywne. Funkcjonalne znaczenie temperamentu.

10. Inteligencja i zdolności – zagadnienia ogólne. Osobowość a inteligencja.

11. Pojęcie inteligencji i jej struktura w ujęciu psychometrycznym: koncepcje Spearmana, Thurstone’a, Guilforda i Cattella.

12. Struktura inteligencji w ujęciu psychometrycznym: koncepcja inteligencji wielorakich H. Gardnera i model inteligencji J.B. Carrolla.

13. Poznawcze podejście do inteligencji: triarchiczna teoria R. Sternberga i formalna teoria inteligencji E. Nęcki.

14. Biologiczne podejście do inteligencji.

15. Pojęcie stylu poznawczego: charakterystyka konstruktu i jego znaczenie.

Literatura:

Literatura wymagana:

Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia-determinanty-zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura zalecana:

Deary, I.J. (2012). Inteligencja. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2008). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1, s. 303 – 338). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student

- zna podstawowe pojęcia dotyczące różnic indywidualnych

- zna najważniejsze zagadnienia związane z różnicami indywidualnymi

- zna główne koncepcje temperamentu i inteligencji

Umiejętności. Student

- potrafi wyjaśnić źródła różnic indywidualnych

- prawidłowo różnicuje koncepcje temperamentu i inteligencji

- prawidłowo wyjaśnia związek pomiędzy temperamentem i inteligencją a zachowaniem

Postawy. Student

- zachowuje krytycyzm wobec teorii różnic indywidualnych

- rozpoznaje wady i zalety różnych teorii temperamentu i inteligencji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test zawierający 25 pytań zamkniętych.

Kryteria ocen:

15-16 punktów - dostateczny

17-18 punktów - dostateczny plus

19-20 punktów - dobry

21-22 punkty - dobry plus

23-24 punkty - bardzo dobry

25 punktów - celujący

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Oniszczenko
Prowadzący grup: Włodzimierz Oniszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)