Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB2Z-6
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia eksperymentalna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja (ukończenie) programu pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Psychologii.


W grupach zdalnych konieczne jest posiadanie dostępu do internetu.


Połączenie powinno odbywać się w spokojnym miejscu, umożliwiającym wzięcie udziału w zajęciach oraz udział w konwersacji

W trakcie zajęć obowiązkowo należy włączać kamerę.

Skrócony opis:

Głównym celem ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej jest nabycie umiejętności przekładania twierdzeń teoretycznych na język empirii oraz stworzenie okazji obserwacji i eksperymentalnej demonstracji mechanizmów, efektów i zależności z różnych obszarów psychologii teoretycznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej dotyczącej zarówno warsztatu empirycznego jak i teorii. Na każdych zajęciach planujemy przeprowadzanie demonstracji wybranych zjawisk i zależności. Część tych demonstracji po przygotowaniu i przeprowadzeniu na zajęciach będzie kontynuowana w postaci prac domowych dla studentów. Ważnym zadaniem będzie opanowanie umiejętności opisywania badań i opracowywania ich wyników w postaci zwięzłego raportu. Będziemy starali się też o wyrobienie umiejętności znajdowania zastosowań dla działań "w świecie realnym" na podstawie wyników badań empirycznych. Tematami ćwiczeń będą podstawowe prawa, zależności i mechanizmy dotyczące między innymi: percepcji, uczenia się, pamięci, uwagi, myślenia, języka, inteligencji, twórczości, emocji, motywacji, oraz wybranych zagadnień psychologii rozwojowej, osobowości i psychologii społecznej.

Literatura:

Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Maszczyk D., Rodziewicz-Winnicki, A. (1979). Charakterystyka badań eksperymentalnych. (w:) D. Maszczyk, A. Rodziewicz-Winnicki (red.) Metody badań w naukach społecznych (s. 61-72), Katowice: PWN

Nęcka, E., Stocki, R. (2006). Jak pisać prace z psychologii, Kraków: Universitas

Strelau, J. (2001). Psychologia. Gdańsk: GWP.

Sułek A. (1979). Schematy eksperymentalne w badaniach społecznych. (w:) A. Sułek (red.) Logika analizy socjologicznej, wybór tekstów (s. 101-135), Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Poszerzenie wiedzy metodologicznej, zapoznanie się z klasycznymi eksperymentami, ale również współczesnymi, cechującymi się dużym nowatorstwem.

Rozwijanie umiejętności planowania eksperymentów, przygotowywania materiałów badawczych, poprawnego przeprowadzania badania, analizy rezultatów, pisania raportu oraz prezentacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena sposobu zaplanowania eksperymentu, jego realizacji oraz napisania raportu z badania (zawierającego skrócony wstęp teoretyczny, opis metody, analizę wyników i ich dyskusję). Kryterium jest poprawność, oryginalność oraz zaangażowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Imbir
Prowadzący grup: Katarzyna Branowska, Kamil Imbir, Dorota Karwowska, Agnieszka Łyś, Aleksandra Modzelewska, Maciej Pastwa, Adrianna Wielgopolan, Dawid Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)