Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia w prawie rodzinnym i opiekuńczym (dla studiów dziennych i wieczorowych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia w prawie rodzinnym i opiekuńczym (dla studiów dziennych i wieczorowych)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach dyskutowane są w oparciu o literaturę kwestie związane z problematyką psychologiczną pojawiającą się w związku ze stosowaniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji o Prawach Dziecka (zawarcie małżeństwa, rozwód, ingerencja sądu we władzę rodzicielską, przysposobienie, rodziny zastępcze, krzywdzenie dzieci).

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka itp.

Efekty uczenia się:

a) wiedza:

- na temat prawnych regulacji funkcjonowania rodziny, psychologicznych aspektów opiniowania w postępowaniu w sprawach rozwodowych i opiekuńczych

- znajomość metod diagnostycznych wykorzystywanych podczas opracowania opinii w sprawach rozwodowych i opiekuńczych

b) umiejętności:

- umiejętność zaplanowania badania poszczególnych członków rodziny

- umiejętność przeprowadzenia badania, zinterpretowania wyników i przygotowania raportu z badania rodziny

- umiejętność przygotowania informacji zwrotnych dla członków rodziny.

c) Postawy. Student:

- stosuje zasady etyczne opiniowania psychologicznego na potrzeby sądu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Na zajęciach dyskutowane są w oparciu o literaturę kwestie związane z problematyką psychologiczną pojawiającą się w związku ze stosowaniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji o Prawach Dziecka (rozwód, ingerencja sądu we władzę rodzicielską, przysposobienie, rodziny zastępcze, krzywdzenie dzieci).

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w opiniach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem struktury rodziny, więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka. "

Literatura:

"Błażek, M., Lewandowska-Walter, A., (2016). Diagnoza więzi uczuciowych w opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 213-239). Kraków: Wydawnictwo IES.

Czerederecka, A. (2016). Kompetencje biegłego psychologa w odniesieniu do spraw rodzinnych i opiekuńczych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 33-49). Kraków: Wydawnictwo IES.

Czerederecka, A. (2018). Izolowanie dziecka od drugiego opiekuna po ich rozstaniu. W: A. Czerederecka (red.), Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (s. 29-84). Kraków: Wydawnictwo IES.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59)

Konwencja praw dziecka ( Dz. U. Z 1991 nr 120)

Kujawa, M., Jezierski, K. (2016). Wspólne rodzicielstwo po rozwodzie – psychologiczne aspekty opieki naprzemiennej. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 263-276). Kraków: Wydawnictwo IES.

Skiepko, M., & Brągoszewska, J. (2009). Zaburzenia psychiczne u dzieci adoptowanych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3(9), 207-213.

Strózik, I. (2016). Podstawowe zasady sporządzania przez biegłych opinii w sprawach rodzinnych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 13-31). Kraków: Wydawnictwo IES.

Toeplitz-Winiewska, M. (2016). Standardy doboru metod diagnostycznych do problemu i osób badanych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 193-211). Kraków: Wydawnictwo IES.

Włodarczyk, J. (2017). Przemoc wobec dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 192-213."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cel zajęć:

1. poznanie podstawowych zasad przeprowadzenia i sformułowania ekspertyzy psychologicznej w różnych obszarach działalności biegłego sądowego,

2. omówienie szczegółowe diagnostyki psychologicznej w sprawach rodzinnych rozwodowych i powierzenia opieki nad dzieckiem

3. ćwiczenie umiejętności przeprowadzenia psychologicznej diagnozy aspektów funkcjonowania wybranej rodziny i opracowania ekspertyzy sądowej

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe zasady przeprowadzenia badań i sformułowania ekspertyzy psychologicznej w sprawach rodzinnych – rozwodowych i powierzenia opieki nad dzieckiem. Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w opiniach psychologiczno-sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Omawiana jest literatura z wskazaniem problemów psychologicznych związanych ze stosowaniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji o Prawach Dziecka (rozwód, ingerencja sądu we władzę rodzicielską, opiniowanie w sprawie opieki i kontaktów, przysposobienie, rodziny zastępcze, krzywdzenie dzieci).

Studenci w ramach zajęć wykonują w grupach 3 osobowych dwie prace:

1. charakterystyka konkretnej metody diagnostycznej i wyniki przeprowadzonego badania tą metodą

2. badanie rodziny i opracowanie uzyskanych wyników w postaci opinii diagnostycznej uwzględniającej problemy więzi rodzinnej, kompetencji rodziców oraz opracowują wyniki przedstawionych metod badawczych wraz z hipotezami do dalszej weryfikacji

Literatura:

"Bakiera , L. Appelt ,K.( 2020) Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód. W: I Grzegorzewska, L .Cierpiałkowska, A .R. Borkowska ( red) Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 667-708 ) Wyd. PWN

Błażek, M., Lewandowska-Walter, A., (2016). Diagnoza więzi uczuciowych w

opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 213-239). Kraków: Wydawnictwo IES.

Czerederecka, A. (2008). Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(4), 15-34.

Czerederecka, A.(2010) Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi . Rozdz. IV pkt.3 i 4 ( str. 103-110 ) Warszawa, LexisNexis

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( tj. Dz.U. 2020. 0. 1359)Dz.U.2020.0.1359 t.j..1359 t.

Konwencja praw dziecka (Dz. U z 2000 nr 107 poz. 1128)

Kujawa, M., Jezierski, K. (2016). Wspólne rodzicielstwo po rozwodzie – psychologiczne aspekty opieki naprzemiennej. W: A. Czerederecka (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (s. 263-276). Kraków: Wydawnictwo IES.

Matczak, A., Jaworowska, A. Test Kompetencji Rodzicielskich. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.

Pisarska, A. (2020). Psychologiczne i prawne aspekty dobra dziecka. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 41(1), 224-240.

Skiepko, M., & Brągoszewska, J. (2009). Zaburzenia psychiczne u dzieci adoptowanych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3(9), 207-213.

Włodarczyk, J. (2017). Przemoc wobec dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 192-213.

"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)