Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy komunikacji w Polskim Języku Migowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP306-09
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji w Polskim Języku Migowym
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Program kursu obejmuje teoretyczną i praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów komunikacji ludzi głuchych. Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o społecznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) i innych form systemu migowego w ich życiu. Zajęcia obejmują rozwijanie u studentów umiejętności komunikacyjnych poprzez praktyczne prowadzenie konwersacji z osobami głuchymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Studenci:

-- mają świadomość, że głuchota stanowi czynnik integracji kulturowej;

-- rozumieją podstawowe różnice kulturowe między słyszącymi a głuchymi;

-- posiadają podstawową wiedzę o mitach i faktach dotyczących PJM;

-- znają różnicę między PJM a innymi formami systemu migowego;

-- posiadają wiedzę o normach zachowania w komunikacji głuchych.

Umiejętności

Studenci:

-- posiadają bardzo podstawowy zakres słownictwa i podstawy gramatyczne PJM oraz alfabet palcowy;

-- znają reguły inicjowania, podtrzymywania i kończenia konwersacji migowej;

-- właściwie używają regulatorów podczas rozmów w PJM;

-- wyrażają proste zdania twierdzące, przeczące, pytania ogólne i szczegółowe z użyciem odpowiedniej ekspresji twarzy;

-- prowadzą bardzo proste dialogi w PJM.

Postawy:

Studenci:

-- rozumieją niemedyczny sposób funkcjonowania osób g/Głuchych i niedosłyszących, postrzegają je w kontekście kulturowym i społecznym;

-- mają świadomość, że Głusi stanowią mniejszość językową;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Program kursu obejmuje teoretyczną i praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów komunikacji ludzi głuchych (prezentacja niemedycznego modelu głuchoty). Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o społecznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) i innych form systemu migowego w ich życiu. Zajęcia obejmują rozwijanie u studentów umiejętności komunikacyjnych przy posługiwaniu się PJM poprzez praktyczne prowadzenie wizualno-gestowej konwersacji z osobami głuchymi. Są dwa główne cele nauczania PJM: cele komunikacyjne i cele kulturowe. Co do komunikacji, podstawowym celem nauczania PJM jest osiągnięcie funkcjonującej komunikacji w kontekście kultury Głuchych. Cele związane z nauczaniem PJM zawierają rozwój zdolności receptywnych, ekspresywnych i interaktywnych jako podstawę efektywnej komunikacji w PJM. Osiągnięcie celów w obszarze kultury pozwoli studentom rozwinąć lepsze zrozumienie i docenienie zarówno kultury Głuchych, jak i ich własnych kultur. Istnieją trzy konkretne kroki, które przy nauce PJM studenci mogą podjąć, aby okazać szacunek dla PJM i kultury Głuchych: (1) uświadomić sobie, że społeczeństwo nauczyło nas bać się ludzkiej różnorodności; (2) zacząć akceptować pogląd, że społeczność głuchych jest mniejszością językową i kulturową; (3) przyjąć perspektywę społeczności Głuchych, że osoby Głuche nie są inwalidami ani niepełnosprawnymi.

Literatura:

"1. Ladd, P. (2005). Deafhood: A concept stressing possibilities, not deficits. Scandinavian Journal of Public Health, 33, 12-17.

2. Lane, H. (2008). Do Deaf people have a disability? W: H-Dirksen L. Bauman (red.), Open your eyes. Deaf studies talking. University Of Minnesota Press.

3. Sacks, O. (2011). Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

4. Tomaszewski, P.(2004). Polski Język Migowy - mity i fakty. Poradnik Językowy, 6, 59.

5. Tomaszewski, P. (2015). Rozwijanie kompetencji socjokulturowej w nauczaniu polskiego języka migowego. W: P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, (red.), Kulturowe i społeczne aspekty zdrowia i niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Tomaszewski, P., Wieczorek, R. (2016). Kropla drąży skałę. Ku depatologizacji głuchoty. W: H. Wrona-Polańska, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Wyd. UW."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Program kursu obejmuje teoretyczną i praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów komunikacji ludzi głuchych (prezentacja niemedycznego modelu głuchoty). Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o społecznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) i innych form systemu migowego w ich życiu. Zajęcia obejmują rozwijanie u studentów umiejętności komunikacyjnych przy posługiwaniu się PJM poprzez praktyczne prowadzenie wizualno-gestowej konwersacji z osobami głuchymi. Są dwa główne cele nauczania PJM: cele komunikacyjne i cele kulturowe. Co do komunikacji, podstawowym celem nauczania PJM jest osiągnięcie funkcjonującej komunikacji w kontekście kultury Głuchych. Cele związane z nauczaniem PJM zawierają rozwój zdolności receptywnych, ekspresywnych i interaktywnych jako podstawę efektywnej komunikacji w PJM. Osiągnięcie celów w obszarze kultury pozwoli studentom rozwinąć lepsze zrozumienie i docenienie zarówno kultury Głuchych, jak i ich własnych kultur. Istnieją trzy konkretne kroki, które przy nauce PJM studenci mogą podjąć, aby okazać szacunek dla PJM i kultury Głuchych: (1) uświadomić sobie, że społeczeństwo nauczyło nas bać się ludzkiej różnorodności; (2) zacząć akceptować pogląd, że społeczność głuchych jest mniejszością językową i kulturową; (3) przyjąć perspektywę społeczności Głuchych, że osoby Głuche nie są inwalidami ani niepełnosprawnymi.

Literatura:

"1. Ladd, P. (2005). Deafhood: A concept stressing possibilities, not deficits. Scandinavian Journal of Public Health, 33, 12-17.

2. Lane, H. (2008). Do Deaf people have a disability? W: H-Dirksen L. Bauman (red.), Open your eyes. Deaf studies talking. University Of Minnesota Press.

3. Sacks, O. (2011). Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

4. Tomaszewski, P.(2004). Polski Język Migowy - mity i fakty. Poradnik Językowy, 6, 59.

5. Tomaszewski, P. (2015). Rozwijanie kompetencji socjokulturowej w nauczaniu polskiego języka migowego. W: P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, (red.), Kulturowe i społeczne aspekty zdrowia i niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Tomaszewski, P., Wieczorek, R. (2016). Kropla drąży skałę. Ku depatologizacji głuchoty. W: H. Wrona-Polańska, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Wyd. UW."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)