Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia i rehabilitacji (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2500-PL-PS-SP306-07 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP6-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu obejmuje praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów życia ludzi głuchych. Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o psychologicznych i socjologicznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) w ich życiu. Podstawową formą zajęć są warsztaty językowe, które będą prowadzone z udziałem osób Głuchych jako rodzimych użytkowników PJM. Przewidziane są praktyki, które będą odbywać się przy użyciu PJM jako języka docelowego. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych. Celem tych zajęć są: (1) doskonalenie podstaw kompetencji językowej i komunikacyjnej w PJM; (2) umiejętność posługiwania się PJM w praktyce poprzez prowadzenie konwersacji z osobami kulturowo Głuchymi; (3) umiejętność prowadzenia coraz bardziej złożonych dialogów w PJM; (4) umiejętność tworzenia opowiadań, narracji na różne tematy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-09 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu obejmuje teoretyczną i praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów komunikacji ludzi głuchych. Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o społecznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) i innych form systemu migowego w ich życiu. Zajęcia obejmują rozwijanie u studentów umiejętności komunikacyjnych poprzez praktyczne prowadzenie konwersacji z osobami głuchymi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-17 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie studentów do tematyki związanej z podejściem poznawczym i behawioralnym w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwoju. Studenci będą mogli zapoznać się z wiedzą teoretyczną, leżącą u podstaw metod i technik pracy omawianych na kolejnych zajęciach specjalizacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi informacjami z zakresu problematyki psychopatologii rozwojowej, omówienie czynników ryzyka i czynników ochronnych w powstawaniu zaburzeń rozwoju, klasyfikacji diagnostycznych oraz wybranych zaburzeń występujących w rozwoju dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP6-18 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-05 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących:

-psychologicznej sytuacji rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju;

-przekazywania diagnozy rodzicom;

-sposobów radzenia sobie przez rodziców i rodzeństwo z obciążeniami wynikającymi z niepełnosprawności jednego z dzieci;

-wspierania rodziny.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-19 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą psychologów w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-18 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest prezentacja następujących obszarów zastosowania psychologii zdrowia:

- radzenie sobie ze stresem

- edukacja prozdrowotna

- proces adaptacji do przewlekłej choroby somatycznej

- analiza dynamiki nawyków niesprzyjających zachowaniu zdrowia

- znaczenie przywiązania do zwierzęcia domowego dla poziomu dobrostanu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP6-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zostaną omówione podstawowe badania z zakresu psychologii stresu traumatycznego oraz wytyczne dotyczące potraumatycznej pomocy psychologicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejscowienie problematyki stresu traumatycznego na szerszym tle badań nad stresem i radzeniem sobie. Ponadto, w sposób bardziej obszerny zostaną omówione reakcje organizmu na stres na poziomie biologicznym oraz mechanizmy wyjaśniające związek między stresem a zdrowiem somatycznym. Na zajęciach zostanie zaprezentowany także przegląd badań nad stresem traumatycznym w kontekście jego konsekwencji w zakresie zdrowia somatycznego. Omówiona zostanie problematyka pomocy psychologicznej osobom po doświadczeniu traumy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają formę warsztatową ("zblokowaną"):

Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć, jak osoby z różnego typu niepełnosprawnościami oraz chronicznymi chorobami odbierają świat oraz z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-08 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniu codziennej koegzystencji osób z doświadczeniami niepełnoprawności i osób bez takich doświadczeń w takich obszarach, jak: szkoła, praca, czas wolny. Problem integracji jest poruszany z obu omawianych perspektyw. Podczas seminarium w sposób krytyczny omawiane są najnowsze zjawiska w obszarze integracji środowisk osób niepełnosprawnych i sprawnych z uwagi na skuteczność ich oddziaływań. Podstawą analizy poruszanych problemów będzie perspektywa kulturowa. Studenci zyskają najnowsza wiedzę na temat włączania osób niepełnosprawnych w główny nurt zjawisk społeczno-kulturowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-20 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są przeznaczone dla osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnej rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Na zajęciach studenci zapoznają się z różnymi systemami wsparcia, których głównym wyróżnikiem są oparte na dowodach naukowych działania (evidence based practice).

Zajęcia oferują studentom aktywność w formie samodzielnego decydowania o ich przebiegu i zdobywania wiedzy zgodnie z ich potrzebami. Dzięki temu studenci poznają praktyczne oraz teoretyczne aspekty współczesnej rehabilitacji zawodowej, do której należą dobrze opisane i zbadane metody wsparcia jak: zatrudnienie wspomagane (Supported Employment-SE), indywidualne zatrudnienie i wsparcie (Individual Placement and Support-IPS) oraz zatrudnienie przejściowe (Transient Employment). Studenci zapoznają się również z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami w otoczeniu społeczno- zawodowym, kształtowanym przez standardy nie biorące pod uwagę specyfiki funkcjonowania tych osób.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-13 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest refleksja nad istotą związku ciało - psychika. Będziemy rozważać tę relację z punktu widzenia rozwoju Ja cielesnego, powstawania zaburzeń obrazu ciała oraz z perspektywy psychopatologii rozwojowej, czyli w kontekście genezy chorób przewlekłych. Punktem odniesienia będzie teoria więzi psychicznej i wybrane teorie odwołujące się do myślenia psychodynamicznego. W odwołaniu do literatury przedmiotu będziemy poznawać mechanizmy powstawania zaburzeń związku psychika - ciało oraz sposoby ich leczenia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona chorobom przewlekłym. Poddamy namysłowi różne formy pomocy psychologicznej. Poznamy podstawowe mechanizmy terapii zorientowanych psychodynamicznie, będziemy analizować zasady terapii ciała, oddziaływania poprzez metaforę, rysunek, z udziałem zwierząt, itp. Rozważania teoretyczne będą bogato ilustrowane materiałem, odwołującym się do własnych doświadczeń klinicznych osoby prowadzącej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)