Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP306-20
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Ćwiczenia są przeznaczone dla osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnej rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Na zajęciach studenci zapoznają się z różnymi systemami wsparcia, których głównym wyróżnikiem są oparte na dowodach naukowych działania (evidence based practice).

Zajęcia oferują studentom aktywność w formie samodzielnego decydowania o ich przebiegu i zdobywania wiedzy zgodnie z ich potrzebami. Dzięki temu studenci poznają praktyczne oraz teoretyczne aspekty współczesnej rehabilitacji zawodowej, do której należą dobrze opisane i zbadane metody wsparcia jak: zatrudnienie wspomagane (Supported Employment-SE), indywidualne zatrudnienie i wsparcie (Individual Placement and Support-IPS) oraz zatrudnienie przejściowe (Transient Employment). Studenci zapoznają się również z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami w otoczeniu społeczno- zawodowym, kształtowanym przez standardy nie biorące pod uwagę specyfiki funkcjonowania tych osób.

Efekty uczenia się:

Student:

- Posiada wiedzę dotycząca chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

- Posiada wiedzę dotycząca otwartego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

- Potrafi wskazać korzyści społeczne i psychologiczne dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na otwartym rynku pracy

- Zna podstawy procesu zatrudnienia wspomaganego

- Prezentuje postawę otwartą dla potrzeb osób niepełnosprawnych

- Potrafi nawiązać relacje z osobami z różnymi rodzajami niepełnoprawności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Dziurla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ćwiczenia są przeznaczone dla osób pragnących zdobyć współczesną wiedzę z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zostaną przedstawione współczesne formy aktywizacji zawodowej w Polsce w Europie i na świecie. W szczególności uczestnicy zapoznają się z metodą zatrudniania wspomaganego, która, w świetle wielu badań jest najbardziej skuteczną metodą umieszczania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Wiedza przekazywana na ćwiczeniach daje solidną podstawę do dalszej pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ćwiczenia umożliwiają również kontakt z aktualnymi badaniami naukowymi prowadzonymi na całym świecie w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz bezpośredni kontakt z praktykami w tej dziedzinie.

Podstawową forma pracy jest dyskusja oraz praca indywidualna i w małych grupach. Poruszane zagadnienia ilustrowane są wieloma przykładami aktualnych badań oraz fragmentami filmów. Uczestnicy mają również okazję do spotkania z trenerami pracy i, innymi specjalistami rynku pracy, działającymi z różnymi typami niepełnosprawności.

Literatura:

Bajcar, B., Borkowska, A, Czerw, A., Gąsiorowska, A., Nosal, C.S. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod. Warszawa: MPiPS.

Berg-Peer, J.(2004). Outplacement w praktyce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Beyer, S., Kilsby, M. (2005). Supported Employment Textbook. Skryptnieopublikowany.

Burns, T., Catty, J., Becker, T., Drake, R.E, Fioritti, A., Knapp, M., Lauber, C., Rössler, W., Tomov, T., Busschbach, J. van, White, S., Wiersma, D., (2007). The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial. The Lancet, 370, 1146 – 1152.

Johnson, D.R. Lewis, D.R., Bruinings, R.H. (1993). Evaluating the effectiveness and efficiency of Supported Employment programs. Policy ResearchBrief, 5(2) 1-12.

Pisula, E., Matusiewicz, K., Walewska, K. (red.), (2011). Oblicza niepełnosprawności. Warszawa: MediPage.

PSOUU. (2008). Raport podsumowujący działalność Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Warszawa: PSOUU

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)