Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język Jidysz 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-JSL-JJID3
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język Jidysz 3
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Judaistyki I stopnia
Przedmioty Judaistyki I stopnia, II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Lektorat języka jidysz dla zaawansowanych. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Ich celem jest nauczenie studenta samodzielnej pracy z drukowanymi oraz rękopiśmiennymi tekstami jidysz.

Pełny opis:

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które w miarę swobodnie odczytują teksty jidysz zarówno drukowane, jak i rękopiśmienne, a także opanowały materiał gramatyczny przeznaczony dla kursu jidysz dla początkujących. Ważnym ich elementem jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat kultury, historii i literatury Żydów polskich. Szczególnie istotnym aspektem lektoratu jest lektura rękopiśmiennych tekstów historycznych i literackich. Zajęcia są prowadzone przede wszystkim w oparciu o materiały własne lektora, teksty archiwalne oraz prasowe, wybrane podręczniki, materiały audio i wideo.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

– czyta teksty literackie w języku jidysz

– odczytuje teksty rękopiśmienne

– potrafi rozumieć złożone komunikaty w języku jidysz

– posiada poszerzoną wiedzę na temat języka i kultury jidysz

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus danej grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska, Monika Polit
Prowadzący grup: Monika Polit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektorat języka jidysz dla zaawansowanych. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Ich celem jest nauczenie studenta samodzielnej pracy z drukowanymi oraz rękopiśmiennymi tekstami jidysz.

Pełny opis:

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które w miarę swobodnie odczytują teksty jidysz zarówno drukowane, jak i rękopiśmienne, a także opanowały materiał gramatyczny przeznaczony dla kursu jidysz dla początkujących. Ważnym ich elementem jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat kultury, historii i literatury Żydów polskich. Szczególnie istotnym aspektem lektoratu jest lektura rękopiśmiennych tekstów historycznych i literackich. Zajęcia są prowadzone przede wszystkim w oparciu o materiały własne lektora, teksty archiwalne oraz prasowe, wybrane podręczniki, materiały audio i wideo.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Uwagi:

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

– czyta teksty literackie w języku jidysz

– odczytuje teksty rękopiśmienne

– potrafi rozumieć złożone komunikaty w języku jidysz

– posiada poszerzoną wiedzę na temat języka i kultury jidysz

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus danej grupy zajęciowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Antosik-Piela, Monika Polit
Prowadzący grup: Monika Polit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)