Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki humanistyczne – filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-NH-FILOZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki humanistyczne – filozofia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom historii filozofii. Szczególnie zaś będą nas interesowali filozofowie, dla których ważna była refleksja nas historią i społeczeństwem.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom historii filozofii. Historia filozofii Zachodu będzie naszkicowana jako dynamiczna struktura, rządząca się swoistą logiką, w której głosy kolejnych myślicieli na przestrzeni wieków wchodzą ze sobą w dialog. Poznamy najważniejsze filozoficzne problemy zaprzątające ludzi kolejnych epok i to jak wyznaczały one jej intelektualny klimat. Szczególnie zaś będą nas interesowali filozofowie, dla których ważna była refleksja nas historią i społeczeństwem.

ECTS 4 (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

Literatura:

Zob. sylabusy poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Efekty uczenia się:

Student zna sylwetki najważniejszych myślicieli, którzy ukształtowali filozofię Zachodu oraz najważniejsze pojęcia filozoficzne przez nich wypracowane. Rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz rozumie znaczenie filozofii wśród nauk humanistycznych i jej wpływ na refleksję historyczną.

Student zna podstawy krytycznego myślenia i umie się nim posługiwać. Zna język filozoficzny, co może być przydatne w lekturze tekstów dotyczących szeroko pojętej kultury, pracy translatorskiej, w pracy nad tekstami historycznymi. Student ma wiedzę na temat filozoficznych źródeł specyfiki zachodniej kultury co daje mu narzędzie do lepszego rozumienia współczesnego świata. Rozumie znaczenie filozofii wśród nauk humanistycznych i jej wpływ na refleksję historyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, ocena ciągła aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Wojciech Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio
Prowadzący grup: Janusz Dobieszewski, Wojciech Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Michał Dobrzański, Wojciech Kozyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Błachnio
Prowadzący grup: Wojciech Kozyra, Paweł Okołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)